Sunday, 11 March 2018

064. മാവോയെപ്പോലെയാകാ൯ എന്തെളുപ്പം! അദ്ധ്യായം 11 - 15

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയ൯റ്റെ മുഖം മാവോയുടേതു പോലെയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ?

പി എസ്സ് രമേഷ് ചന്ദ്ര൯റ്റെ മലയാളം രാഷ്ട്രീയ ലേഖന പരമ്പര അദ്ധ്യായം 11 - 15
മാവോയെപ്പോലെയാകാ൯ എന്തെളുപ്പം!

അതേ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെ ജനകീയ ചൈനയെ അധികാരദുരമൂത്ത കോടീശ്വര൯മാരുടെ ഭരണവ്യവസ്ഥയാക്കിയ മാവോതന്നെ.

മാവോയെപ്പോലെയാകാ൯ എന്തെളുപ്പം!
പി എസ്സ് രമേഷ് ചന്ദ്ര൯റ്റെ മലയാളം രാഷ്ട്രീയ ലേഖന പരമ്പര. 

അദ്ധ്യായം 11

വീടുകളിലെ വിളക്കുകള് കത്തിക്കാനും വ്യവസായങ്ങളോടിച്ചുകൊണ്ടുപോകാനും മറ്റത്യാവശ്യ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളൊരുക്കാനും വേണ്ടത്ര വിദ്യുച്ഛക്തി സ്വന്തം ജലവൈദ്യുതിനിലയങ്ങളില് കേരളം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ദശലക്ഷക്കണക്കിനു് കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന വ്യാപാരപ്പരസ്യ ബോ൪ഡുകള്ക്കും ആലക്തികദീപപ്രഭയില് മുങ്ങിക്കുളിച്ചുനില്ക്കുന്ന ഷോറൂംപ്രദ൪ശനങ്ങള്ക്കും കുബേരഭവനംപോലുള്ള വീടുകളെ ഇഞ്ചൊഴിയാതെ പ്രകാശമാനമാക്കാനും ദീപാലങ്കാരംനടത്താനുമുള്ള കറ൯റ്റിവിടില്ല. നിലവിലുള്ള നിരവധി ജലവൈദ്യുതി പദ്ധതികളിലുണ്ടാക്കുന്ന വൈദ്യുതി അടിസ്ഥാനമിനിമം സൗകര്യങ്ങളുറപ്പാക്കാ൯ മതിയാണ്. ഇതിന൪ത്ഥം കേരളത്തിലെ ഗാ൪ഹിക-സാമൂഹിക-വ്യാവസായികജീവിതം തുട൪ന്നുകൊണ്ടുപോകാ൯ പുറത്തുനിന്നും വൈദ്യുതിവാങ്ങിക്കാതെതന്നെ കഴിയും എന്നാണു്. കേരളത്തില് വൈദ്യുതിക്ഷാമമുണ്ടെന്നു പറയുമ്പോള്, കേരളത്തിലൂടൊഴുകുന്ന നദികളിലെ ജലസമൃദ്ധിയും അവയ്ക്കുകുറുകെ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്ന അനേകമനേകം അണക്കെട്ടുകളെയും കാണുന്ന ഒരാള് വൈദ്യുതിക്ഷാമമെന്ന വിഡ്ഢിസാഹചര്യം ഇവിടെങ്ങിനെയുണ്ടായെന്നും ആരാണത്തിനുത്തരവാദികളെന്നും അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോകും.

വാസ്തവമെന്തെന്നാല്, സംസ്ഥാനത്തുടനീളം വൈദ്യുതിയുടെ ഉല്പ്പാദനവും വിതരണവും നി൪വ്വഹിക്കുന്ന കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോ൪ഡോ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംസ്ഥാനഗവണ്മെ൯റ്റോ അടുത്ത ഇരുപതുവ൪ഷംകൊണ്ട് കേരളം ഇരുട്ടിലാണ്ടുപോവുകയും വ്യവസായങ്ങള് നിശ്ചലമാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷംമൊഴിവാക്കാനായി വൈദ്യുതിയുടെ കണ്സ൪വേഷ൯ ലക്ഷൃംവെയ്ക്കുന്ന, വൈദ്യുതിമിച്ചം ഉറപ്പാക്കുന്ന, വിവേകമുള്ള യാതൊന്നുംതന്നെ കഴിഞ്ഞ അമ്പതുവ൪ഷത്തിനിടയില് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആകെയവ൪ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കുറേ പ്രാകൃതപ്പരസ്യങ്ങള് കൊടുക്കുകയും, ഒരിക്കലും സ്റ്റോക്കില്ലാത്ത കുറെ എല് ഈ ഡി വിളക്കുകള് വിതരണം ചെയ്തെന്നു് അവകാശപ്പെടുകയുമാണ്. ആദ്യമവ൪ ഗവണ്മെ൯റ്റു് സ്ഥാപനങ്ങളും സ്വകാര്യവ്യക്തികളും മറ്റു സംഘടനകളും ദീപാലങ്കാരങ്ങള്ക്കും മറ്റുമായി യഥേഷ്ടം വൈദ്യുതി ധൂ൪ത്തടിക്കുന്നുണ്ടെന്നു് ഉറപ്പാക്കുന്നു. പിന്നീട്, പ്രതീക്ഷിച്ചപോലെ ‘കറണ്ടില്ലേ കറണ്ടില്ലേ’ എന്ന് ജനങ്ങള് മുറവിളികൂട്ടിത്തുടങ്ങുമ്പോള്, ഹിമാചല് പ്രദേശ് പോലുള്ള അതിവിദൂരമായ സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നും കനത്തവിലനല്കി വൈദ്യുതി വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നു് കേരളത്തില് ഉയ൪ന്നവിലയ്ക്കുവിറ്റു് അവിശ്വസനീയമായ തുകകള് കമ്മീഷനടിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം വൈദ്യുതിനിരക്ക് കുത്തനെകൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. സാധാരണ ജനങ്ങള്ക്ക് ഈ സ്ഥിതിവിശേഷവും വൈദ്യുതി ക്ഷാമവുമുണ്ടാക്കുന്നതില് യാതൊരു പങ്കുമില്ല. കാരണം അവരുടെ വീടും കടയും കൊച്ചുവ്യവസായങ്ങളും നടത്തുന്നതിനുള്ള കറ൯റ്റ് അവരുടെ പുഴകളില് നിന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ വീടുകളില് ഒന്നോ രണ്ടോ ലൈറ്റുകളേയുള്ളു; എയ൪ കണ്ടീഷനിംഗ് അവ൪ക്കു താങ്ങാനാവുന്നതിനുമപ്പുറവുമാണ്.

അമ്പലങ്ങളിലും പള്ളികളിലും കുറഞ്ഞനിരക്കിലുള്ള ഗാ൪ഹിക കണക്ഷനുകള് നല്കിയിട്ടു് 'കടതുറന്നേ, കച്ചവടമാരംഭിച്ചേ, പൈസയുംകൊണ്ടോടിവരൂ' എന്നുദ്ഘോഷിക്കുന്നതിനു് ദിവസവും പതിനാറുമണിക്കൂ൪വീതം ഉച്ചഭാഷിണികളിലൂടെ പാട്ടുമുഴക്കുന്നതിനുള്ള ബിസിനസ്സ്-വൈദ്യുതിയുടെ ചെലവ് വൈദ്യുതിക്ഷാമമായിമാറി പുറത്തുനിന്നും വൈദ്യുതിവാങ്ങിക്കുന്നതു വേണ്ടിവരുന്നതിനാലുള്ള വൈദ്യുതിനിരക്കുവ൪ദ്ധനയുടെ രൂപത്തില് രാമ൯റ്റെയും രാഘവ൯റ്റെയും മൊയ്തീ൯റ്റെയും ജോസി൯റ്റെയും തലയില്ക്കെട്ടിവെയ്ക്കുന്നതാണ് വ൪ഷങ്ങളായി കേരളത്തില് നടന്നുവരുന്നത്. ഭക്തി തുടവഴി ഒഴുകുകയാണെങ്കില് ഇവനൊക്കെ അമ്പലത്തിലും പള്ളിയിലും സ്വയമിരുന്നങ്ങു പാടരുതോ? പുറത്തുനിന്നും വാങ്ങേണ്ടിവരുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ ചെലവ് നൂറുകണക്കിന് വിളക്കുകള് കത്തിച്ചും എയ൪ കണ്ടീഷണറുകളുപയോഗിച്ചും വൈദ്യുതികത്തിച്ചുകളയുന്ന വീടുകളിലും വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളിലും നിന്നല്ലായിരുന്നോ ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്നത്? തിരുവന്തപുരം, തൃശൂ൪, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട് നഗരഹൃദയങ്ങളിലൂടെ രാത്രിസമയത്തൊന്നു നടന്നുനോക്കണം- അപ്പോള്ക്കാണാം ആരാണ് വൈദ്യുതി ധൂ൪ത്തടിക്കുന്നതെന്നു്. ഇവരില്നിന്നല്ലായിരുന്നോ ഇറക്കുമതിചെയ്യുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ തുക ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്നത്? ഒരു സാധാരണ കട മൂന്നോ നാലോ ബള്ബുമാത്രം ഉപയോഗിക്കുമ്പോള് ബ്രോഡ്.വേകളിലെ ഈ ജ്വല്ലറികളും ടെക്സ്റ്റൈലുകളും പതിനായിരക്കണക്കിന് അലങ്കാരവിളക്കുകളും സ്പോട്ട് ലൈറ്റുകളും സെ൪ച്ച് ലൈറ്റുകളുമല്ലേ രാവുംപകലും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? വൈദ്യുതി ക്ഷാമമനുഭവിക്കുന്ന കേരളത്തിന് ഇതനുവദിക്കാ൯ പറ്റില്ല. അവരുടെ പ്രത്യേകാവശ്യങ്ങള്ക്കുള്ള വൈദ്യുതി അവരുടെ ചെലവില് അവ൪തന്നെ ഇറക്കുമതിചെയ്യട്ടെ, അല്ലാതെ സാധാരണ കടക്കാരുടെയും വീടുകളുടെയും ചെലവില് അനിയന്ത്രിതമായ ഈ വൈദ്യുത ധൂ൪ത്തടി പറ്റില്ല. വേറൊന്നുംവേണ്ട, സംസ്ഥാനമന്ത്രിമാരുടെയും ഉയ൪ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ൯മാരുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും മണിമാളികകളിലേയ്ക്കു രാത്രിയില് നിങ്ങളൊന്നു കണ്ണോടിച്ചുനോക്കൂ, ജനങ്ങളുടെ ചെലവില് വൈദ്യുതിലാറാടുന്നതി൯റ്റെ അധമസംസ്ക്കാരം നിങ്ങള്ക്കവിടെക്കാണാം. അവ൪ ചെലവഴിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ വില അവരാണ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നിരുന്നതെങ്കില് ഇതുപോലെ വൈദ്യുതിയിലാറാടുമായിരുന്നോ? അതും ജീവിതഭാരമായി പാവപ്പെട്ടജനങ്ങളുടെ ചുമലില്ത്തന്നെയാണെത്തുന്നത്.

ഇറക്കുമതിവൈദ്യുതി വരുന്നതിനുമുമ്പ് കേരളത്തില് കറ൯റ്റിന് വേണ്ടത്ര പവറും വോള്ട്ടേജുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇറക്കുമതിവൈദ്യുതിയുടെ വരവോടെ പ്രസാരണനഷ്ടംകാരണം പവറും നഷ്ടമായി, വോള്ട്ടേജും നഷ്ടമായി. ഫാനുകള് കറങ്ങുകയില്ല, ഫ്രിഡ്ജുകള് പ്രവ൪ത്തിക്കുകയില്ല, കമ്പ്യൂട്ടറുകള് അനങ്ങുകയില്ല. ഈ ഉപകരണങ്ങള് എരിഞ്ഞുപോകുന്നതിലൂടെ ദശലക്ഷക്കണക്കിനുകോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് വ൪ഷംതോറും കേരളത്തുകാ൪ക്കു സംഭവിക്കുന്നത്. കറ൯റ്റൊരിക്കലും പോകാതിരിക്കുകയും വോള്ട്ടേജൊരിക്കലും ഫ്ളക്ച്വുവേറ്റു ചെയ്യാതിരിക്കുകയുംചെയ്യുന്ന ചില രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെവിടെയോ പുറത്തുപറയാ൯കൊള്ളാത്ത എന്തോ ഒരസുഖത്തിന് ചികിത്സയ്ക്കുപോയ ഏതോ ഒരുമന്ത്രി ഇതൊക്കെക്കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെടുകയും കേരളത്തിലും സമ്പൂ൪ണ്ണ കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷ൯ നടപ്പാക്കണമെന്ന് വന്നയുട൯ നി൪ബ്ബന്ധംപിടിക്കുകയും ചെയ്തു. വൈദ്യുതിക്ഷാമമുള്ള ഒരു നാട്ടില് ഇതൊന്നും നടക്കില്ലെന്നും ഭരണസ്തംഭനമുണ്ടാകുമെന്നും കേരളത്തിലിപ്പോഴേ ലോഡ് ഷെഡ്ഡിങ്ങും പവ൪ കട്ടിങ്ങും ബ്രൗണൗട്ടിങ്ങും ബ്ളാക്ക്ഔട്ടിങ്മുണ്ടെന്നും വിവരമുള്ള ഐ ഏ എസ്സുകാ൪ ആ വിഡ്ഢിയെ പറഞ്ഞുമനസ്സിലാക്കാ൯ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാകണമെങ്കിലും പക്ഷെ ആര് കേള്ക്കാ൯? അങ്ങനെയാണ് കറ൯റ്റില്ലാത്ത കേരളം സമ്പൂ൪ണ്ണ കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷനിലും അതുവഴി ഭരണസ്തംഭനത്തിലും ചെന്നുനിന്നത്. കറ൯റ്റില്ലാത്ത കേരളത്തിലും സമ്പൂ൪ണ്ണ കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷനിലൂടെ കോടികള് കൈയ്യിട്ടുവാരി എത്രയായിരം ഉദ്യോഗസ്‌ഥ൯മാരും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയമേലാള൯മാരുമാണ് ആറേഴുകൊല്ലംകൊണ്ട് സമ്പന്ന൯മാരായി മാറിയത്! (തുടരും)

അദ്ധ്യായം 12

യഥാ൪ത്ഥത്തില് ഇത്രയും അണക്കെട്ടുകളുണ്ടായിട്ടും കേരളത്തില് വൈദ്യുതിക്ഷാമമെന്തുകൊണ്ടാണ്? കുന്നും മലയും നദികളും നിറഞ്ഞ ഒരു കൊച്ചുഭൂപ്രദേശമാണ് കേരളം. ഏതാനും മൈലുകള്മാത്രം ഒഴുകിത്തീരുമ്പോഴേയ്ക്കും പുഴകള് സമുദ്രത്തിലെത്തിച്ചേരുന്നു, കാരണം, അത്രയ്ക്കുള്ള വീതിയേ കേരളത്തിനുള്ളു. മലകളുമായി അത്രയ്ക്കുള്ള സാമീപ്യംകാരണം ഈ നദികളില് നി൪മ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഡാമുകള് പെട്ടെന്നുതന്നെ മണ്ണും കല്ലും മണലും ചെളിയും ചവറും കൊണ്ടു നിറയുന്നു. അങ്ങനെ അവയുടെ ജലസംഭരണശേഷി വളരെക്കുറച്ചു കൊല്ലംകൊണ്ടുതന്നെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. നി൪മ്മിച്ചകാലത്തു് മാസങ്ങളോളമുള്ള മഴയുടെ വെള്ളംകെട്ടിനി൪ത്താ൯ കഴിയുമായിരുന്ന ഇവ പിന്നീട് പിന്നീട് രണ്ടോമൂന്നോദിവസത്തെ മഴകൊണ്ടുതന്നെ നിറയുന്നു, കവിയുന്നു, കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു. മഴതീ൪ന്ന് രണ്ടോമൂന്നോ ആഴ്ചകളാകുമ്പോഴേയ്ക്കും അധികാരികള് പറയുന്നു, ‘അണക്കെട്ടുകളില് വെള്ളമില്ല, പവ൪ക്കട്ടേ൪പ്പെടുത്തണ’മെന്നു്! കഴിഞ്ഞ അമ്പത് വ൪ഷങ്ങള്ക്കിടയില് ഈ ഡാമുകളൊന്നുംതന്നെ കെട്ടിയതല്ലാതെ ഒരിക്കല്പ്പോലും കോരിയിട്ടില്ല. പിന്നെങ്ങനെയവയില് വെള്ളം നിറഞ്ഞുനില്ക്കും? ഒരണ നിറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാലുട൯ അടുത്തൊരണകെട്ടിക്കളിക്കാ൯ ഇവരുടെ അച്ഛ൯മാരുടെ വകയാണോ കേരളഭൂമി? ട്രഷറികളവരുടെ സ്ത്രീധനങ്ങളാണോ യഥേഷ്ടം എടുത്തിട്ടു ചെലവഴിക്കാ൯? അണനിറഞ്ഞാലണകോരണം. അതാണ് ലോകത്തെവിടെയും ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ പിണറായി വിജയനും കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനുമാഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ രണ്ടുമലയും അതി൯റ്റ കാലി൯റ്റടിയിലൂടൊഴുകൊന്നൊരു പുഴയുംകണ്ടാലുട൯ അതിരപ്പള്ളിയില് ചെയ്യാനുദ്ദേശിക്കുന്നപോലെ അണകെട്ടിക്കളിച്ചു കോടികള് പോക്കറ്റിലാക്കാ൯ പറ്റില്ലിവിടെ കേരളത്തില്. പരമാവധി ജലസംഭരണം ലക്ഷൃമാക്കി അണകോരി അവയുടെ ക്യാച്ച്മെ൯റ്റേരിയകളുടെ ആഴംകൂട്ടുക, ദൈനംദിനാവശ്യങ്ങള്ക്കുള്ള ഏറ്റവുംചുരുങ്ങിയ വൈദ്യുതിമാത്രം ഓരോ ദിവസവുമുണ്ടാക്കുക, അല്ലെങ്കില് പരമാവധി വൈദ്യുതിയുണ്ടാക്കിവിറ്റു് ആവശ്യംവരുമ്പോള് തിരികെവാങ്ങിക്കുക- ഇവയാണ് സത്യസന്ധതയും സുബോധവുമുള്ള ഗവണ്മെ൯റ്റുകള് ചെയ്തുവരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെക്കാണുന്നതു് അണകോരി ആഴംകൂട്ടാതെ മുപ്പത്തഞ്ചുവ൪ഷം ഉറങ്ങിയിട്ട് കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോ൪ഡെന്നൊരു വെള്ളാന പെട്ടെന്നെണീറ്റുനിന്നിട്ടു് പറയുന്നു കറ൯റ്റില്ലെന്നു്! ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങള് മു൯കൂട്ടിക്കാണാനും അദ്ധ്വാ൯സായി മു൯കരുതല് നടപടികളെടുക്കാനുമാണ് വൈദ്യുതിബോ൪ഡ് ചെയ൪മാനും ടെക്ക്നിക്കല്ക്കമ്മിറ്റിയംഗങ്ങള്ക്കും മാസംതോറും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ശമ്പളമായി വ൪ഷങ്ങളായി കൊടുത്തുവരുന്നത്.

ഇപ്രകാരം ഔദ്യോഗികകൃത്യനി൪വ്വഹണത്തില് വീഴ്ചവരുത്തിയതിനു് ഇവരെ പിരിച്ചുവിട്ടു് പ്രോസിക്ക്യൂട്ടുചെയ്യുന്നതിനുപകരം അന്ത൪-സംസ്ഥാന വൈദ്യുതിക്കച്ചവടറാക്കറ്റിലെ ഘടകങ്ങളായ വൈദ്യുതിമന്ത്രിമാ൪ ഇവരെ തുടരാനനുവദിക്കുകയും വൈദ്യുതിക്കച്ചവടക്കമ്മിഷനിലൂടെ വീണ്ടുംകൂടുതല് കൂടുതല് പണമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള ദൗത്യമേല്പ്പിച്ചു പറഞ്ഞയക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മെയി൯റ്റന൯സില്ലാതെ ജനറേറ്ററുകളെരിഞ്ഞുപോകുമ്പോള് അടിയന്തിരമായവ റിപ്പയ൪ചെയ്യിക്കാതെ വ൪ഷങ്ങളോളം ഇവ൪ അതി൯മേലടയിരിക്കുകയും പുറത്തുനിന്നും വൈദ്യുതിവാങ്ങാ൯ വീണ്ടുംപുതിയൊരു ഫയലാരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മെയി൯ റിസ൪വോയറുകള് പെട്ടെന്നുതന്നെ ചെളിയടിഞ്ഞു നിറയുന്നതൊഴിവാക്കുവാനായി ചെളിയെ സെറ്റില് ചെയ്യിച്ചു് ചെളിയടിയുന്നതി൯റ്റെ വേഗതാനിരക്കു കുറയ്ക്കാ൯ വലിയൊരു റിസ൪വ്വോയറിലേക്കൊഴുകുന്ന ചെറിയജലപ്രവാഹങ്ങളില് മേല്ഭാഗത്തു ചെറിയ സില്റ്റ് ട്രാപ്പ് ഡാമുകള് നി൪മ്മിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അതാണ് ലോകത്തെവിടെയും ചെയ്തുവരുന്നത്. റിസ൪വോയറുകള് ഈവ്വിധത്തില് ക്ളീ൯ ചെയ്യിക്കുന്നതില് കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതിഭരണാധികാരികള് കഴിഞ്ഞ ദശാബ്ദങ്ങളില് വരുത്തിയ വീഴ്ചകാരണം അണക്കെട്ടുകളിലിപ്പോള് ചെറിയൊരളവുവെള്ളമേ നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്നുള്ളു. കേരളത്തിലൊറ്റയൊരു അണയും ഇന്നതി൯റ്റെ നി൪മ്മാണോദ്ദേശം നിറവേറ്റുന്നില്ല. റിസ൪വ്വോയറുകളുടെ ജലസംഭരണശേഷി കുറയാതെ നിലനി൪ത്തുന്നതിന് നദികളുടെ പലമൈലുകള് മേല്ഭാഗത്തു് ‘സെഡിമെ൯റ്റ് റിട്ടെ൯ഷ൯ സെ൯റ്ററുക’ളെന്ന ചെറുഡാമുകളും തടയണകളും നി൪മ്മിക്കുകയാണ് ലോകമെങ്ങും പിന്തുട൪ന്നുവരുന്ന സ൪വ്വസാധാരണവും ബുദ്ധിപൂ൪വ്വകവുമായ രീതി.

ഭരണകാലത്തു് വൈദ്യുതിയുല്പ്പാദന-വിതരണ ടെക്ക്നിക്കുകള് പഠിക്കാനെന്ന പേരില് വിദേശരാജ്യങ്ങള് പലപ്രാവശ്യംചുറ്റിയടിക്കുന്ന വൈദ്യുതിമന്ത്രിമാരും ചെയ൪മാ൯മാരും ടെക്ക്നിക്കല്ക്കമ്മിറ്റിയംഗങ്ങളും ഈ പരമ്പരാഗതമോ അധുനാതുനമോ ആയ രീതികള് കണ്ടിട്ടില്ലായിരിക്കാ൯ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല. ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള വിദേശ ഗവണ്മെ൯റ്റുകള് ഇവയാണ് ആദ്യം കാണിക്കുകതന്നെ- പഠിക്കാ൯ തന്നെയാണ് ചെന്നിരിക്കുന്നതെങ്കില്. അന്താരാഷ്ട്ര എന൪ജി കാ൪ട്ടലുകളുടെ രഹസ്യക്ഷണമനുസരിച്ചു് അവരുടെ ഔദാര്യത്തില്പ്പങ്കുപറ്റാനും ഭാവിയില് സംസ്ഥാനത്തി൯റ്റെ ജലവൈദ്യുതപദ്ധതികളെയട്ടിമറിച്ചു് ആണവവൈദ്യുതപദ്ധതികളിലേക്കുള്ള ചുവടുമാറ്റത്തിന് കളമൊരുക്കി കമ്മീഷനടിക്കാനാണ് വിദേശരാജ്യങ്ങളില്ച്ചുറ്റിക്കറങ്ങിയതെങ്കില് ഇവ ഒരിക്കലും കാണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കാനുമിടയില്ല. അണകളിലെ ചെളിയടിയല് തടുക്കാനുള്ള ഈ ഫലപ്രദമായ രീതികള് ലോകത്തെ ഏത് വൈദ്യുതോല്പ്പാദന എ൯ജിനീയ൪ക്ക്കും സംഘടനയ്ക്കും ഒന്നാംപാഠംപോലെ അറിയാമെന്നിരിക്കേ ഇവ൪ വിദേശരാജ്യത്തുപോയതുതന്നെ എന്തിനായിരുന്നു? ഇവയൊക്കെ സ൪വ്വസാധാരണമായ അറിവുകളല്ലേ?

അണകളുടെ ബെഡ്ഡ് കോട്ടിങ്ങില് (അടിത്തട്ട്) ചെളിയും മണലുമാണ് മുഖ്യമായും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ പുഴപ്രവാഹതില്പ്പെട്ടുപോയ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കുപ്പികളും വാഹനങ്ങളുംവരെ എന്തും അവിടെക്കാണാം. സെഡിമെ൯റ്റല് ലേയറിനുമുകളിലായുള്ള ജലനിരപ്പി൯റ്റെയളവ് പ്രതിദിനം നടത്തേണ്ടുന്നയൊന്നാണ്. ഇപ്പറഞ്ഞവയൊന്നുംതന്നെ ഈയണകള് നി൪മ്മിച്ചതില്പിന്നെ കഴിഞ്ഞ അമ്പതുവ൪ഷക്കാലമായി ഇവിടെയുണ്ടായ ഗവണ്മെ൯റ്റുകള് ചെയ്യിച്ചിട്ടില്ല. കെട്ടിടനി൪മ്മാണാവശ്യങ്ങള്ക്കായി പുഴമണല് കുഴിച്ചെടുക്കുന്നതു് കേരളത്തിലിപ്പോള് നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ നി൪മ്മാണമേഖലയിപ്പോള് തക൪ച്ചയിലും അതിലേ൪പ്പെട്ട തൊഴിലാളിക്കുടുംബങ്ങളിപ്പോള് തൊഴിലില്ലാതെ പട്ടിണിയിലുമാണ്. ഈ സ്ഫോടനാത്മകമായ സ്ഥിതിവിശേഷമൊഴിവാക്കാനായി അണകളിലെ മണല് വാരിയാല്പ്പോരേ? മണലും ചെളിയും വാരുന്നത് അണകളുടെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി അപ്പോള്ത്തന്നെ വ൪ധിപ്പിക്കുകകൂടിച്ചെയ്യില്ലേ?

വൈദ്യുതിക്ഷാമത്തിനും മണല്ക്ഷാമത്തിനും തൊഴില്ക്ഷാമത്തിനും ഇത്ര ഋജുവായ പരിഹാരമാ൪ഗ്ഗങ്ങള് കിടക്കുമ്പോള് കനേഡിയ൯ കമ്പനികളെയും ആസ്ട്രേലിയ൯ കമ്പനികളെയും അവരുമായുണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന ദശലക്ഷക്കണിന് ഡോളറി൯റ്റെ കരാറുകളെയുംകുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവ൪ വ൯കിട അഴിമതിക്കാരല്ലാതെ മറ്റെന്താണ്? ഒരുപക്ഷെ ഡാമുകളിലെ മണല്.വാരലിലൂടെ കൈയ്യിട്ടുവാരാവുന്ന അമ്പതിനായിരക്കണക്കിനുകോടി ഡോളറുകള്ക്കുവേണ്ടി വിദേശക്കമ്പനികളുമായി കരാറിലേ൪പ്പെടാനുള്ള പുതിയ ഒരു അവസരം തുറന്നുകിട്ടുകയാണെങ്കില് ഈ ലേഖനപരമ്പരയുടെ തുടക്കത്തില്സ്സൂചിപ്പിച്ച, പിണറായി വിജയ൯ ഗവണ്മെ൯റ്റിനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് വിജയിപ്പിച്ചു് അധികാരത്തിലേറ്റിയ ബാഹ്യനിക്ഷേപകസി൯ഡിക്കേറ്റ്, ആ വഴിയ്ക്കുതന്നെ നീങ്ങിക്കൂടായ്കയുമില്ല. അങ്ങനെ കേരളത്തില് ഇനിയുംപുതിയൊരുതരം അഴിമതിപ്പരമ്പരകൂടി അരങ്ങേറുകയാണെങ്കില് ഈ ലേഖക൯ ഈ സൂചനനല്കുന്നതിലൂടെ അതിനുത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ലെന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ.

‘എപ്പോഴാണ് നിങ്ങളീയണക്കെട്ടുകളിലെ ചെളിയും മണലും വാരി കേരളത്തെ വൈദ്യുതിമിച്ചസംസ്ഥാനമായും മണല്ക്ഷാമത്തിനു പരിഹാരമുണ്ടാക്കി നി൪മ്മാണമേഖലയിലെ തൊഴിലാളിക്കുടുംബങ്ങളെ ഒരുനേരത്തെയെങ്കിലും ആഹാരത്തിനുവകയുള്ളവരായും മാറ്റാ൯പോകുന്ന’തെന്നത് എപ്പോഴാണ് ജനങ്ങള് ചോദിച്ചുതുടങ്ങാ൯ പോകുന്നതെന്ന് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും വൈദ്യുതിമന്ത്രിമാരുമടക്കമുള്ള ഭരണാധികാരിവ൪ഗ്ഗം ഏറ്റവുംഭയപ്പെടുന്ന ഒരു ചോദൃമാണ്. അമ്പതുവ൪ഷത്തിനിടയില് കേരളത്തിലെയൊരു മുഖ്യമന്ത്രിയോ പ്രതിപക്ഷ നേതാവോ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോ പത്രാധിപരോ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടില്ലെന്നത് അറിവില്ലായ്മയെയല്ല മറിച്ചു് ലോക ഊ൪ജ്ജക്കാ൪ട്ടലുകളുടെ ശക്തിയും സ്വാധീനവുമാണ് തെളിയിക്കുന്നത്.

മുഖ്യമന്ത്രിമാരും വൈദ്യുതിമന്ത്രിമാരും ഭരണപ്പാ൪ട്ടികളുടെ സംസ്‌ഥാനക്കമ്മിറ്റികളും വൈദ്യുതിയുടെ കണ്സ൪വ്വേഷനും (സംരക്ഷണ പരിപാലനം) അണകോരലിലൂടെയുള്ള സംഭരണശേഷി സംരക്ഷണത്തി൯റ്റെ അനന്തസാധ്യതകളുമൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ വൈദ്യുതിക്ഷാമമുണ്ടാക്കി പുറത്തുനിന്നും വൈദ്യുതിവാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നു കൂടിയനിരക്കില് വിറ്റഴിച്ചു് ഭീമമായ തുകകള് കമ്മീഷടിക്കുന്നതില് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ജനവിരുദ്ധ അധികാരകേന്ദ്രങ്ങളായി മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു. അണകള് കോരാതെ ഇന്നത്തെനിലയില്പ്പോയാല് അടുത്ത ഇരുപതുകൊല്ലത്തിനകം കേരളം ഇരുട്ടിലാണ്ടുപോകുമെന്നതുറപ്പാണ്. സോളാ൪ വൈദ്യുതിയൂറ്റിയെടുക്കാ൯ പതിനായിരക്കണക്കിനേക്ക൪പ്പറമ്പുകള് വേണം. അത് കേരളത്തിലില്ല. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുറഷ്യ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകേരളത്തിന് സമ്മാനമായി വാഗ്ദാനംചെയ്ത ആണവവൈദ്യുതിനിലയം (പിന്നീടിപ്പോള് കൂടംകുളം കൊണ്ടുപോയത്) ഇവിടെവേണ്ടെന്നു് അന്നേ ശ്രീ സി അച്യുതമേനോനെക്കൊണ്ട് പറയിക്കുന്നതരത്തില് ലോകവിവരമുള്ള കേരളത്തില് ആണവവൈദ്യുതി നിലയങ്ങള് സ്ഥാപിക്കുന്നതു കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളനുവദിക്കുമെന്നു് ചിന്തിക്കാ൯പോലും പാടില്ല. കെട്ടാവുന്നിടത്തോളം അണകള് ഇവിടെ ഇതിനകംതന്നെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. നിലവിലുള്ള അണക്കെട്ടുകളുടെ ആഴങ്ങളിലുള്ള ചെളികോരിമാറ്റി അവയുടെ പഴയ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയല്ലാതെ കേരളത്തി൯റ്റെമുന്നില് വേറെ വഴിയൊന്നുംതന്നെയില്ലെന്നതു പക്ഷേ പുതിയ അണക്കെട്ടുകള് കെട്ടി ശതകോടികളുടെ അഴിമതികാട്ടാ൯ മുട്ടിനില്ക്കുന്നവ൪ സമ്മതിച്ചുതരില്ല. ഭരണത്തിലേറുന്ന അധികാരികള് അണകെട്ടും, വൈദ്യുതിവാങ്ങും, സൂര്യനെക്കൊണ്ടുവരും, കടല്.വെള്ളം വറ്റിക്കും, കാറ്റിനെപ്പിടിച്ചുനി൪ത്തും എന്നൊക്കെ ഭ്രാന്ത൯മാരെപ്പോലെ പുലമ്പിക്കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ്. (തുടരും)

അദ്ധ്യായം 13

ഒരു ഭരണകൂടത്തി൯റ്റെ പ്രാഥമികചുമതലകളിലൊന്ന് ജനങ്ങള് ഭംഗിയായി ആഹാരം കഴിക്കുന്ണോയെന്നു് അന്വേഷിക്കലാണ്. നല്ലആഹാരം ന്യായമായവിലയ്ക്ക് മായം ചേരാതെയവ൪ക്കു ലഒരു ഭരണകൂടത്തി൯റ്റെ പ്രാഥമികചുമതലകളിലൊന്ന് ജനങ്ങള് ഭംഗിയായി ആഹാരം കഴിക്കുന്ണോയെന്നു് അന്വേഷിക്കലാണ്. നല്ല ആഹാരം ന്യായമായവിലയ്ക്ക് മായംചേരാതെയവ൪ക്കു ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നുറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് ഭരണകൂടമാണ്. നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങള് ന്യായവിലയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുവാ൯ സ൪ക്കാരിന് നാനാവിധ സജ്ജീകരണങ്ങളാണുള്ളത്. ഇവയെല്ലാം കുറ്റമറ്റ രീതിയില് പ്രവ൪ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നുറപ്പുവരുത്തുന്നതിനാണ് ഭരണകൂടം അവിടെയിരിക്കുന്നതു്. മായംചേ൪ന്ന സാധനങ്ങള് മാ൪ക്കറ്റില്നിന്നും പി൯.വലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നുറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും ഭരണകൂടത്തി൯റ്റെതന്നെ ചുമതലയാണ്. ഭക്ഷൃവിഷയത്തില് എങ്ങനെപ്രവ൪ത്തിക്കുന്നുവെന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഗവണ്മെ൯റ്റിനെ വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ ഒരു മൂലക്കല്ല്.

ഉമ്മ൯ചാണ്ടിയുടെ ഗവണ്മെ൯റ്റി൯റ്റെകാലത്തു് കുത്തനെ ഉയ൪ന്നുകൊണ്ടേയിരുന്ന നിത്യോപയോഗസാധനവിലകള് മാ൪ക്സിസ്റ്റ് ഗവണ്മെ൯റ്റുവരുമ്പോള് പേടിച്ചുവിറച്ചുകീഴ്പ്പോട്ടുവരുമെന്നായിരുന്നു വാഗ്ദാനംചെയ്യപ്പെട്ടതും പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതും പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ടതും. ഒരു ട്രെയി൯ റാക്കില് 2500 ടണ് വീതം പന്ത്രണ്ടുറാക്ക് അരിയാണ് ആന്ധ്രമുതലാളിമാ൪ മാസംതോറും കേരളത്തിലേക്കയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിണറായി അധികാരമേറ്റയുട൯ അവരതുവെറും നാലുടണ്ണായി വെട്ടിക്കുറച്ചു് അരിദൗ൪ല്ലഭ്യത്തിലൂടെ കൃത്രിമക്ഷാമംസൃഷ്ടിച്ചു് കേരളത്തില് അരിവിലക്കയറ്റമുണ്ടാക്കി. ആരുടെ അദൃശ്യകരങ്ങളാണിതിനുപിന്നിലുണ്ടായിരുന്നത്? എത്രകോടി രൂപയാണിതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലെത്തിച്ചേ൪ന്നത്? പിണറായി അധികാരത്തിലേറി ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം അരിവില 43 രൂപ, മുളക് 200, മല്ലി 110, പയ൪ 120, കടുക് 100, കടല 140, ഉഴുന്ന് 190, ജീരകം 180! കേരളത്തിലരിവിലയും മറ്റുനിത്യോപയോഗസാധനവിലയും കുത്തനെകയറ്റി പലയിരട്ടിലാഭമുണ്ടാക്കാ൯ ഇവയുടെ അന്യസംസ്‌ഥാനവിതരണക്കാ൪ക്ക് മൗനാനുവാദംനല്കി കമ്മീഷനടിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയദല്ലാള൯മാ൪ പിണറായിയുടെകാലത്തും ഭീതികൂടാതെപ്രവ൪ത്തിച്ചു് യാതൊരുതടസ്സവുമില്ലാതെ വിളയാടുന്നുവെന്നതല്ലേ ഇതുകൊണ്ടുതെളിയുന്നത്? സാധനവിലക്കയറ്റത്തിനെതിരെ സംസ്‌ഥാന ഗവണ്മെ൯റ്റൊരുക്കിയിട്ടുള്ള സിവില് സപ്പ്ളൈസ് കോ൪പ്പറേഷനും സപ്പ്ളൈക്കോയും മാവേലിസ്റ്റോറുകളും നീതിസ്റ്റോറുകളും പതിനായിരക്കണക്കിന് റേഷ൯കടകളുമടക്കമുള്ള പ്രതിരോധനിരകളെ സാധനങ്ങളില്ലാതെ മരവിപ്പിച്ചുനി൪ത്തി ഇത്രയുംവലിയ അന്ത൪സ്സംസ്‌ഥാനക്കൊള്ള നി൪ബ്ബാധംനടത്തിക്കൊണ്ടുപോകണമെങ്കില് ഈ കൊള്ളസംഘത്തിനു മാ൪ക്സിസ്റ്റുപാ൪ട്ടിസ്സംസ്‌ഥാനക്കമ്മിറ്റിയുടെ മൗനാനുവാദംകൂടിയില്ലാതെപറ്റുമോ? നിത്യോപയോഗസാധനവിലകള് കുറയ്ക്കണമെന്ന് നി൪ത്താതെപ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരുമായിമാറിയശേഷം സാധനവിലക്കയറ്റത്തി൯റ്റെ സാമ്പത്തികാക൪ഷണത്തില് വീണുകിടന്ന് ലക്ഷപ്രഭുക്കള് കോടീശ്വര൯മാരും കോടീശ്വര൯മാ൪ ശതകോടീശ്വര൯മാരുമായിമാറുന്ന രാഷ്ട്രീയപാപ്പരത്തം, അതായത് ചൈനയിലെ ചെയ൪മാ൯ മാവോയുടെ അതേ ഭരണ-രാഷ്ട്രീയ-പരിപാടി, ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെയും എസ് എഫ് ഐയുടെയും വിജില൯റ്റായ യുവത്വത്തെവെട്ടിച്ചു് എത്രനാള് തുടരാ൯കഴിയുമെന്നാണ് മിസ്റ്റ൪ പിണറായിവിജയ൯ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്?

കൂടുതല് ലാഭംകിട്ടുന്നത് കൊള്ളലാഭമാക്കിമാറ്റണമെന്നുള്ള മുതലാളിമാ൪ മായംചേ൪ക്കലിനെയാണാശ്രയിക്കുന്നതു്. മായംചേ൪ക്കലുകാരെപ്പിടികൂടാനും പ്രോസിക്ക്യൂട്ട്‌ചെയ്യാനും അവരുടെ ബ്രാ൯ഡുകളുടെയും അവരുടെ മായംചേ൪ക്കല് രീതികളുടെയും വിശദവിവരങ്ങള് പൊതുജനങ്ങളെയറിയിക്കാനുമുള്ള സ൪ക്കാ൪സ്സംവിധാനങ്ങളെ മരവിപ്പിച്ചും താമസിപ്പിച്ചും ഭരണലോബ്ബികള്ക്കിവരെ നാനാവഴികളിലൂടെയും സഹായിക്കാം. ഈ ശൃംഖലയ്ക്കും പിണറായിവിജയ൯ ഗവണ്മെ൯റ്റുവന്നതോടെ ഇടിവൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. എന്നുമാത്രമല്ല പാ൪ട്ടിയുടെ പുത്ത൯സ്പോണ്സ൪മാ൪ക്കും ഓണ൪മാ൪ക്കുമതു വ൯വരുമാനത്തിനുള്ള പുതിയൊരുമാ൪ഗ്ഗമായി മാറുകയും ചെയ്തു. കേരളത്തുകാരുടെ നിത്യജീവിതത്തിലുപയോഗിക്കുന്ന മുളകുപൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞള്പ്പൊടി, ഗോതമ്പുമാവ്, ആട്ടമാവ്, കറിപ്പൗഡറുകള് എന്നിവയിലാണ് പ്രമുഖകമ്പനികളുടെ ബ്രാ൯ഡുകളില് ഭക്ഷൃസുരക്ഷാവകുപ്പ് വ്യാപകമായി മായംകണ്ടെത്തിവരുന്നത്. മായംചേ൪ന്ന ഭക്ഷൃവസ്തുക്കള് മലയാളികളുപയോഗിക്കരുതെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണീ വകുപ്പ് പ്രവ൪ത്തിക്കുന്നതെങ്കില് മായംചേ൪ക്കുന്ന കമ്പനികളുടെ പേരുകളും ഉല്പ്പന്നങ്ങളും അവ൪ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതായിരുന്നു. പേരുകള് മൂടിവെക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഉല്പ്പാദകക്കമ്പനികള് ഭക്‌ഷ്യസുരക്ഷാകമ്മീഷണ൪ക്കും സ്റ്റാഫിനും പണംനല്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കില് അഴിമതിനിരോധനനിയമപ്രകാരം അന്വേഷിച്ചുകേസ്സെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഭക്ഷൃസുരക്ഷാവകുപ്പെന്ന് കേള്ക്കുമ്പോള് അത് കേരളത്തിലെ പുണ്യാള൯മാരുടെ ഒരു സംഘടനയാണെന്ന് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ആരോഗ്യവകുപ്പില് അഴിമതിക്കും കൈക്കൂലിക്കും കുപ്രസിദ്ധമായിരുന്ന പഴയ പ്രിവ൯ഷ൯ ഓഫ് ഫുഡ് അഡള്ട്ടറേഷ൯ (PFA) സെക്ഷനാണത്- ഫുഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റിയെന്നും കമ്മീഷണറെന്നും പേര് മാറ്റിയെന്നുമാത്രം.

പതിനേഴോളം വ൯കിട കറിപ്പൌഡ൪നി൪മ്മാണക്കമ്പനികളില് റെയിഡുനടത്തുകയും നാലുപേ൪ക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്തല് നോട്ടീസ്സുനല്കുകയും ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപാ പിഴശ്ശിക്ഷനല്കുകയുംചെയ്തശേഷം 2016 ജൂണ് 21ന് ആ പതിനേഴുകമ്പനികളേതെല്ലാമാണെന്നും ആ നാലു വ൯കിട മായംചേ൪ക്കലുകാരാരെല്ലാമാണെന്നും കേരളജനതയോടുവെളിപ്പെടുത്താ൯ കേരളത്തിലെ ഭക്‌ഷ്യസുരക്ഷാക്കമ്മീഷണ൪ ശ്രീ ജി ആ൪ ഗോകുല് വിസമ്മതിച്ചു. റെയിഡുനടത്തുന്നതും സാമ്പിളെടുക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കാ൯കഴിയില്ല, കാരണം മാസംതോറും കേന്ദ്രഗവണ്മെ൯റ്റിനയക്കേണ്ടുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെ൯റ്റുകളില് ചെറുകിട-വ൯കിട-ഉല്പ്പാദക-ചില്ലറക്കച്ചവട സ്‌ഥാപനങ്ങളിലെ ഇ൯സ്പെക്ഷനുകളും സാമ്പ്ളിങ്ങുകളും ചാ൪ജ്ജ് ഷീറ്റിങ്ങുകളും കണ്.വിക്ഷനുകളും വെറുതേവിടലുകളും പ്രത്യേകം ഇനംതിരിച്ചുകാണിക്കണം, കൂടാതെ എത്രവ൪ഷമായിനിലവിലുള്ള കേസ്സുകളാണെന്നതും. നടത്തിയ റെയിഡുകളെസ്സംബന്ധിച്ചും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടകേസ്സുകളെസ്സംബന്ധിച്ചും ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുകയും ബോധവല്ക്കരണംനടത്തുകയും ചെയ്തോയെന്നു കാണിക്കുന്നതിനുള്ള കോളങ്ങള് പക്ഷേ ഈ സ്റ്റേറ്റു്മെ൯റ്റുകളിലില്ലാത്തതിനാല് അവിടെ കമ്മീഷണ൪മാ൪ക്ക് പണമുണ്ടാക്കാ൯ ചിലസാധ്യതകളുണ്ട്. സത്യസന്ധ൯മാരാപ്പഴുതുകള് കണ്ടില്ലെന്നുനടിക്കും, പക്ഷെ കൈക്കൂലിപ്പാപികളവ വെറുതേവിടില്ല. പണക്കിഴികളും കൊണ്ടുനില്ക്കുന്ന ഉല്പ്പാദകക്കമ്പനികളെ വൃക്തിപരമായിസ്സഹായിക്കുന്നതിന് അവരുടെപേരുകള് പുറത്തുവരാതെസൂക്ഷിക്കാ൯ ഈ ഭക്‌ഷ്യസുരക്ഷാക്കമ്മീഷണ൪മാ൪ക്കു് ഇപ്പോള് കഴിയുന്നുണ്ട്. അതീപ്പറഞ്ഞവൃക്തി കൃത്യമായിചെയ്യുകയുംചെയ്തു. എന്താണോ മായംചേ൪ക്കല്ക്കമ്പനികളാഗ്രഹിച്ചത്, അത് കൃത്യമായിസ്സാധിച്ചുകൊടുത്തു. ഈ റെയിഡുകളും ശിക്ഷകളുമായിബന്ധപ്പെട്ടു് സ്വന്തംപേരുകള് പുറത്തുവരാത്തതിനാല് ആ കമ്പനികളുടെ കച്ചവടത്തെ അത് ഒട്ടുംതന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ബ്രാ൯ഡുകളുടെ കച്ചവടം നി൪ബ്ബാധംതുടരുന്നു. പേരുകള് പുറത്തുവന്നാല് നഷ്‌ടപ്പെടുമായിരുന്ന കച്ചവടലാഭത്തി൯റ്റെ നൂറുശതമാനവും കൈക്കൂലിയായി ഈ വ൯കിടഉദ്യോഗസ്ഥ൯മാ൪ക്കു കൊടുത്താല്പ്പോലും ബ്രാ൯ഡുകളുടെപേര് മായംചേ൪ക്കലുകളുമായിബന്ധപ്പെട്ടു പുറത്തുവരാതെ കച്ചവടംതുടരാ൯കഴിയുന്നത് അവ൪ക്കു് പിന്നെയുമെത്രയോ ലാഭകരമാണ്. അങ്ങനെ റെയിഡുകളും ശിക്ഷാനടപടികളും തുട൪ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അതോടൊപ്പം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടബ്രാ൯ഡുകളുടെ വില്പ്പനയും നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കേന്ദ്രഗവണ്മെന്റിന് കണക്കുകൊടുക്കാനായിമാത്രമാണ് കേരളത്തിലിന്ന് ഭക്ഷൃസുരക്ഷാവകുപ്പി൯റ്റെ റെയ്ഡുകളും ശിക്ഷിക്കലുകളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

ചാ൪ജ്ജുഷീറ്റെഴുതുമ്പോള് പ്രതിക്ക് കോടതിയില് വാദിച്ചുരക്ഷപ്പെടാനുള്ള പഴുതുകളിട്ടുചെയ്യുന്നതില് ഇവ൪ വളരെശ്ശ്രദ്ധവെയ്ക്കാറുണ്ടെന്നുള്ളത് മറ്റൊരുകാര്യം. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ചാ൪ജ്ജുഷീറ്റുചെയ്യപ്പെടുന്ന കേസ്സുകളില് വെറും ഒരുശതമാനംപോലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതെപോകുന്നത്. ശിക്ഷയുടെ ശതമാനക്കണക്കുകള് വെളിപ്പെടുത്താ൯ ഫുഡ്ഡധികാരികളൊരിക്കലും തയ്യാറാകാത്തതുമതുകൊണ്ടാണ്. പത്തുവ൪ഷംകൊണ്ട് അമ്പതുലക്ഷംരൂപ വക്കീല൯മാ൪ക്കുതുലച്ച് കേസ്സുപറഞ്ഞു ബ്രാ൯ഡി൯റ്റെ സല്പ്പേരും പ്രശസ്തിയും കളയുന്നതാണോ നല്ലതു്, അതോ ആ അമ്പതുലക്ഷവും ആദൃമേതന്നെ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥ൯മാ൪ക്കുനല്കി കേസ്സൊഴിവാക്കുന്നതാണോ, അഥവാ അതിനുള്ളഘട്ടം കഴിഞ്ഞുപോയെങ്കില് അവരിടുന്നപഴുതുകളുപയോഗിച്ച് ആദ്യമേ രക്ഷപ്പെടുന്നതോ? ഇതിലേതൊരു വഴിയാണൊരു ബിസിനസ്സുകാര൯ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയെന്നത് വ്യക്തമല്ലേ? പണ്ടാണെങ്കില് പിഴശ്ശിക്ഷമാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. ഇപ്പോഴാണെങ്കില് പിഴശ്ശിക്ഷയ്ക്കുപുറമേ തടവുശിക്ഷയുംകൂടിയുണ്ട്. പണ്ട് തടവുശിക്ഷവിധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്പ്പോലും അതിനുകൂടിയുള്ള അധികപ്പിഴയടച്ച് തടവില്നിന്നുംരക്ഷപ്പെടാമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണെങ്കില് തടവിനുള്ളപിഴകൂടിയടക്കാനുള്ള വകുപ്പില്ല, തടവുനി൪ബ്ബന്ധമായും അതനുഭവിച്ചേതീരൂ. അപ്പോള്പ്പിന്നെ ആദ്യമേതന്നെ ചോദിക്കുന്ന പൈസകൊടുക്കുന്നതിനുപകരം കേസ്സുനേരിടാ൯ ഏതു ബിസിനസ്സുകാര൯ തയ്യാറാകും?

ഏതുബ്രാ൯ഡും കുറേക്കൂടുതല്കാലം ലാഭമുണ്ടാക്കിക്കഴിയുമ്പോള് വ൯കിടഉദ്യോഗസ്‌ഥന്മാ൪ അവരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനൊന്നുപിഴിയുന്നത് സ൪വസാധാരണമാണ്. സ൪ക്കാ൪ക്കാറുകളില് കോട്ടുംസൂട്ടുമിട്ടുചാരിക്കിടന്നു പോകുന്നതും ചടപടാപടിക്കെട്ടുകള് കയറിയുമിറങ്ങിയും കടന്നുവരുന്നതും ഓഫിസ്സുകളില് മസ്സിലുംപിടിച്ചിരിക്കുന്നതും കീഴ്ജീവനക്കാരോട് അന്യഗഹത്തില്.നിന്നുംവന്നപോലെ തട്ടിക്കയറുന്നതുംകണ്ടാല് ഇവരിത്തരം ചെറ്റത്തരത്തിനുപോകുന്നവരാണെന്ന് ആ൪ക്കുംതോന്നുകയില്ല. പക്ഷെ കാര്യത്തോടടുക്കുമ്പോള് കേരളത്തിലെ എഴുപതുശതമാനത്തോളം വ൯കിട ഉദ്യോഗസ്ഥ൯മാരും ഇത്തരംചെറ്റകള്തന്നെയാണെന്നാണ് പൊതുജങ്ങള്ക്കുള്ള അനുഭവം. സ്വന്തംഅച്ഛ൯റ്റെയും അധ്യാപക൯റ്റെയും അടിപേടിച്ചുവള൪ന്ന ഒരു കുട്ടി വലുതാകുമ്പോളിത്തരം ചെറ്റത്തരത്തിനുപോകുകയില്ലെന്നോ൪ക്കണം. അങ്ങനെയും എത്രയോയുദ്യോഗസ്ഥ൯മാ൪ കേരളത്തിലുണ്ട്- വലുതും ചെറുതുമായി. പക്ഷെ ഒരു കള്ളക്കടത്തുകാര൯റ്റെയോ മായംചേ൪ക്കലുകാര൯റ്റെയോ കൈക്കൂലിക്കാര൯റ്റെയോ മക്കളാണ് വിദ്യാഭ്യാസംനേടി ഈ ഉദ്യോഗത്തില് വരുന്നതെങ്കില് പണമുണ്ടാക്കാനുള്ള ഒറ്റയൊരവസരമെങ്കിലും അവ൪ വെറുതെവിടുമോ? പിണറായി ഗവണ്മെ൯റ്റധികാരത്തില് വന്നശേഷം ഇത്തരം ജ൯മമാലിന്യങ്ങളായ വളരെയേറെ വ൯കിടഉദ്യോഗസ്‌ഥരുടെപേരുകള് പുറത്തുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരെ അഴിമതിക്കുറ്റത്തിന് വിജില൯സറസ്റ്റുചെയ്‌തെന്നുള്ള വാ൪ത്തയല്ല, ഇവ൪ക്ക് പലപല വലിയ അധികാരങ്ങള്നല്കി സുപ്രധാനസ്‌ഥാനങ്ങളില് പ്രതിഷ്‌ടിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നുള്ള വാ൪ത്തകളാണ് ജനങ്ങള് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണങ്ങള് പറയുകയാണെങ്കില് എത്രവേണമെങ്കിലും പറയാം. ‘ഫയലുകളില് ജനങ്ങളുടെ ജീവിതമാണുറങ്ങുന്നതു്, പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് ശല്യമുണ്ടാക്കി ജീവനക്കാ൪ ഓഫീസ്സുകളിലോണം കളിക്കരുത്, അഴിമതിക്കാരെ ഇരുമ്പഴിക്കുള്ളിലടയ്ക്കും’ എന്നിങ്ങനെ ജനശ്രദ്ധതിരിച്ചുവിടുന്നതിനുള്ള ശ്രീ പിണറായിവിജയ൯റ്റെ പരസ്യപ്രസ്താവനകളെന്തൊക്കെത്തന്നെയായിരുന്നാലും ഈ വിഷലിപ്തമായ ഉദ്യോഗസ്‌ഥപ്പടയെ ഊട്ടിവള൪ത്തിസ്സംരക്ഷിച്ചു പണംകൊയ്തുകൊണ്ടുവരാ൯ പറഞ്ഞയക്കുന്ന ഒരുഭരണലോബ്ബി നി൪ഭയം ഇവിടെപ്പ്രവ൪ത്തിക്കുന്നുവെന്നത് കേരളത്തില് വലിയഉത്ക്കണ്ഠ സൃഷ്‌ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

നല്ലനിലയില് കച്ചവടംനടത്തിവരുന്ന കടകള് പൂട്ടിക്കാ൯ ഫുഡ് ഇ൯സ്പെക്ട൪മാ൪ക്ക് വളരെയെളുപ്പമാണ്. നമുക്കറിയാം പലവ്യഞ്ജനക്കടകളില് മു൯വശത്തുതന്നെവെച്ചിട്ടുള്ള ചതുരപ്പെട്ടികളായുള്ള ആസ്സാധനം. അതിനകത്താണ് ഉള്ളിയുടെയും മുളകി൯റ്റെയും കടുകി൯റ്റെയും മല്ലിയുടെയുമൊക്കെ സാമ്പിളുകള് ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നതു്. ചെറിയതൂക്കങ്ങളിലുള്ള സാധനങ്ങള് തൂക്കിനല്കുന്നതും അതിനകത്തുനിന്നുംതന്നെയാണ്. എത്ര നല്ലനിലയില് സാധനങ്ങള് പാറ്റിസ്സൂക്ഷിക്കുന്നകടയായാല്പ്പോലും അതിലെ ഓരോ അറയുടെയുമടിയില് ചണ്ടിയായിരിക്കും. ഒരു ഫുഡ്ഡി൯സ്‌പെക്ട൪ ആ കടയില്ച്ചെന്നു് മല്ലിയുടെ സാമ്പിളാവശ്യപ്പെടുന്നുവെന്നിരിക്കട്ടെ. കടക്കാര൯ ആ അറയുടെമുകളില്നിന്നും കുറച്ചുതൂക്കിയെടുത്തുപൊതിയുന്നു. ഇ൯സ്‌പെക്ട൪ വിസമ്മതിക്കുന്നു. അയാളുതന്നെ കൈ ആ അറയ്ക്കടിയിലേയ്ക്കിടിച്ചിറക്കി കുറേച്ചണ്ടിയടക്കംവാരി അത് തൂക്കിനല്കാനാവശ്യപ്പെടുന്നു. അതി൯റ്റെ തൊണ്ണൂറുശതമാനവും ചണ്ടിയാണ്! അതുകണ്ട് ആ കടക്കാ൯റ്റെ ചങ്കിടിച്ചുപോകുന്നു. പക്ഷെ ആസാധനം ആക്കടക്കാര൯ തൂക്കിനല്കിയല്ലേ മതിയാവൂ? ആ കടയതോടെപൂട്ടുമെന്ന് ആ൪ക്കാണറിഞ്ഞുകൂടാത്തത്? വലിയൊരുഭാഗം ചണ്ടിമാത്രംനിറഞ്ഞയാസ്സാധനം സബ്സ്റ്റാ൯ഡാ൪ഡാണെന്നു ലാബില്നിന്നു റിസല്ട്ടുവരുന്നു, കേസ്സാവുന്നു, പാവപ്പെട്ടവ൯റ്റെ കടപൂട്ടുന്നു. ഇതാണ് സാമ്പിളെടുപ്പുരീതിയെങ്കില് ഏതുകടയാണ് ഒരുദ്യോഗസ്‌ഥന് പൂട്ടിക്കാ൯കഴിയാത്തതു്? നല്ലസാധനങ്ങള് വൃത്തിയായി പാറ്റിസ്സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കടയാണെങ്കില്പ്പോലും ഇത്തരംസാമ്പിളെടുപ്പുരീതികളിലൂടെ അവരെ കുടുക്കാ൯ കഴിയും. കൈക്കൂലികൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്, അല്ലെങ്കില് കൊടുക്കുമെന്ന് സൂചനകളുണ്ടെങ്കില്, നല്ലതെന്നുവിശ്വാസമുള്ള സാമ്പിളുകള്മാത്രം നോക്കിയെടുത്തുസഹായിക്കാനും വലിയൊരുവിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥ൯മാ൪ തയ്യാറാവുന്നുണ്ട്.

ഒരിക്കലൊരു ഫുഡ് ഇ൯സ്‌പെക്ട൪ തിരുവനന്തപുരംജില്ലയിലൊരു വലിയ സ്ഥാപനത്തില് പ്യൂണിനോടൊപ്പംചെന്ന് വാസനപ്പാക്കെടുതിട്ടു് പ്യൂണിനോടതു ചവയ്ക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടു. ചവച്ചയുടനയാളുടെ വായചുവന്നു. അതെങ്ങനെ ചുവക്കും, ജിണ്ടാനുംകൂടിച്ചേ൪ത്തുചവയ്ക്കുമ്പോഴല്ലേ ചുവക്കാവൂ? പാക്കില് കൃത്രിമരാസവസ്തുക്കള് ചേ൪ത്തുവിറ്റതിനു് സാമ്പിളെടുത്തുകേസ്സാക്കി. ഉത്പ്പാദകനൊന്നാംപ്രതിയും വിതരണക്കാര൯ രണ്ടാംപ്രതിയുമാകേണ്ടിടത്തു വിതരണക്കാര൯മാത്രം പ്രതിയായെന്നു പ്രത്യേകംപറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. കേസ്സു് കോടതിയില് വാദത്തിനെത്തി. വാസനപ്പാക്ക് ഫുഡ്ഡല്ലെന്നും ഫുഡ്ഡി൯സ്പെക്ട൪ക്കതു സാമ്പിളെടുക്കാനധികാരമില്ലെന്നും പ്രതിഭാഗംവാദിച്ചു. വായ്ക്കകത്തുവെച്ച്ചുചവയ്ക്കുന്നതെന്തും ഫുഡ്‌ഡാണെന്നും എങ്കിലതുതാ൯ സാമ്പിളെടുക്കുമെന്നും ഫുഡ് ഇ൯സ്‌പെക്ട൪. വാസനപ്പാക്കു് ചവച്ചിട്ടു പുറത്തേയ്ക്കാണ് തുപ്പിക്കളയുന്നതെന്നും അതിനാലത് ഫുഡ്ഡല്ലെന്നും പ്രതിഭാഗം. വായ്ക്കകത്തുവെച്ചു ചവയ്ക്കുന്നതെന്തും ഉമിനീരുമായിക്കലരുമെന്നും പുറത്തേയ്ക്‌തുപ്പിയാല്ത്തന്നെ അതില്ക്കുറച്ച് ഉമിനീരിനോടുചേ൪ന്നകത്തേയ്ക്കും പോകുമെന്നും ഒരുതുള്ളി ഉമിനീരെങ്കിലുമങ്ങനെയകത്തേയ്ക്കു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കില് താനതിനെ ഫുഡ്ഡായിത്തന്നെകരുതി കേസ്സെടുക്കുമെന്നും ഫുഡ്ഡി൯സ്പെക്ട൪. ഒടുവില് നെടുമങ്ങാട് കോടതി ഫുഡ്ഡി൯സ്പെക്ടറുടെ വാദംതന്നെ അംഗീകരിച്ചു.

ഇതൊരഴിമതിക്കേസ്സാണെന്നു പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇത്തരം സാങ്കേതികവിഷമപ്രശ്നങ്ങള് നിറഞ്ഞ, കൈക്കൂലിക്കും അഴിമതിക്കും അനന്തസാധ്യതകള് നിറഞ്ഞ, അഡള്ട്ടറേഷ൯കേസ്സുകളുടെ സങ്കേതങ്ങളാണ് ഫുഡ് ഡയറക്ടറേറ്റുകളെല്ലാംതന്നെ. തികഞ്ഞ നിയമബോധവും സത്യസന്ധതയുമുള്ളവ൪ക്കേയിവിടം ശോഭിക്കൂ. അങ്ങനെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥ൯മാ൪ വല്ലപ്പോഴുമൊരിക്കല് മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളാണ്. ഈ ഡയറക്ടറേറ്റുകളിലെ തൊണ്ണൂറ്റിയൊ൯പതുശതമാനം ജീവനക്കാരും പണത്തിനുവേണ്ടിമാത്രംജീവിക്കുന്ന മാംസപിണ്ഡങ്ങളാണ്. അഴിമതിക്കാരുടെമാത്രം ആലയങ്ങളാണീസ്‌ഥാപനങ്ങളെന്നു സാധാരണപൗര൯മാ൪ വിധിയെഴുതിയിരിക്കുന്നതില് യാതൊരത്ഭുതത്തിനുമവകാശമില്ല. കേരളത്തിലെ സ൪വ്വസാധാരണമായ മായംകണ്ടിട്ടാണവരീ വിധിയെഴുത്തുനടത്തിയിരിക്കുന്നത്. പുണ്യാള൯മാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥ൯മാ൪ മാത്രംനിറഞ്ഞൊരുനാട്ടിലെങ്ങനെ എന്തില്ത്തൊട്ടാലും ഇത്രയുംമായംനടക്കും? എല്ലാ ഫുഡ്ഡ്കേസ്സുകളും മായംചേ൪ക്കലല്ല. അവയില് ബഹുഭൂരിപക്ഷവും കച്ചവടക്കാരുടെ കൈയ്യബദ്ധവും അറിവില്ലായ്മയും നാക്കുപിഴയ്ക്കലുംമൂലംസംഭവിക്കുന്ന മിസ്ബ്രാ൯ഡിങ്ങാണ്. ഉള്ളിസാമ്പിളെടുക്കുമ്പോള് ഇതെന്താണെന്നചോദ്യത്തിന് ചുവന്നുള്ളിയാണെന്നെങ്ങാ൯ പറഞ്ഞുപോയാല് അത് ചുവന്നുള്ളിയല്ലെന്ന് ലാബില്നിന്നും റിസള്ട്ടുവരുന്നു, മിസ്ബ്രാ൯ഡിങ്ങിനു് കേസ്സാവുന്നു. ഇങ്ങനെ മിസ്ബ്രാ൯ഡിങ്ങിലൂടെപൂട്ടിപ്പോയ കടകളെത്രയോകേരളത്തിലുണ്ട്! മിസ്ബ്രാ൯ഡിങ്ങും സബ്സ്റ്റാ൯ഡാ൪ഡിങ്ങുമൊക്കെ എന്തെന്നറിയാമെങ്കിലൊരാള് ഗ്രാമപ്രദേശത്തുചെന്നൊരു കൊച്ചുകടയെന്തിനുതുറക്കണം? നിയമംമാത്രംനോക്കി നീതിയെപ്പുച്ഛിക്കുന്നവ൯മാരുടെയാണ് കൈവെട്ടിക്കളയാ൯ തിരുവനന്തപുരത്തു സെക്രട്ടേറിയറ്റി൯റ്റെ നേരേയെതി൪വശത്തു് പ്രതിമയായി നോക്കിക്കൊണ്ടുനില്ക്കുന്ന തിരുവിതാംകൂറിലെ പഴയദിവാ൯ ശ്രീ വേലുത്തമ്പിദളവ പണ്ട് ഉത്തരവിട്ടത്. (തുടരും)

അദ്ധ്യായം 14

പെരിയാ൪ കടുവാ സംരക്ഷണ പ്രദേശത്തിനുള്ളിലുള്ള കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിലൊന്നാണ് അതിരപ്പള്ളി. എവിടെയെങ്കിലും രണ്ടു മലയും അതിന്നിടയിലൂടൊഴുകുന്ന ഒരു പുഴയും കണ്ടാല് ഉടനെ ഒരു അണകെട്ടിനോക്കിയാലെന്തെന്നാലോചിക്കുന്ന ഒരു കാണ്ടാമൃഗമാണ്, (അതോ കാട്ടുപോത്തോ?) കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോ൪ഡ്. കേരളത്തിലെ പല നല്ല വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളെയും അണക്കെട്ടുനി൪മ്മാണത്തിലെ കോടികളുടെ അഴിമതികളില് രസംകയറിയതുകൊണ്ടുമാത്രം വെള്ളാനകളുടെയീ സ്‌ഥാപനം കോണ്ക്രീറ്റിനടിയിലാക്കി. ഒരു ഓലത്തുമ്പിലൂടെവീഴുന്ന വെള്ളത്തില്.നിന്നുവേണമെങ്കിലും കറ൯റ്റുണ്ടാക്കാമെന്നതാണ് ശാസ്ത്രതത്ത്വം- ഏതു് ജലപാതത്തിലും വൈദ്യുതി ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന൪ത്ഥം. 10 കോടിരൂപ മുടക്കിയാല് സാധാരണഭൂപ്രകൃതിയുള്ള എവിടെയും ഒരു മെഗാവാട്ട് കറ൯റ്റുണ്ടാക്കാമെന്നുള്ളിടത്തു് ഈ വിദ്യുച്ഛക്തി ബോ൪ഡിലെ അഴിമതിരാജാക്ക൯മാ൪ 100 കോടി രൂപ മുടക്കിയിട്ട് അര മെഗാവാട്ട് കറ൯റ്റുപോലുമുണ്ടാക്കുന്നതില് പരാജയപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളാണ് നമ്മള് സ൪വ്വത്ര കാണുന്നത്. അത്തരമൊന്നി൯റ്റെ ബാക്കിപത്രം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില് വാമനാപുരം നദിയില് നന്ദിയോട് പഞ്ചായത്തിലെ മീ൯മുട്ടിയിലുമുണ്ട്. അതിമനോഹരമായൊരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തെമൂടി തടയണനി൪മ്മിച്ച് അവിടെ തുച്ഛമായ അര മെഗാവാട്ട് കറ൯റ്റുണ്ടാക്കുന്നു. മൊത്തം ചെലവ് ഇന്നുവരെ വെളിപ്പെടുത്താ൯ ധൈര്യംവന്നിട്ടില്ല. ഒരവസരം കിട്ടിയാല് ഇതുപോലെ എവിടെയും അണയുണ്ടാക്കി സഹസ്രകോടികളുടെ അഴിമതിനടത്താ൯ മെഗാ കണ്സ്ട്രക്ഷ൯ കമ്പനികളും രാഷ്ട്രീയ ദല്ലാള൯മാരും വ൪ഷങ്ങളായി അവരുടെ പ്രതിനിധികളങ്ങിയ പവ൪ ഗ്രൂപ്പുകളും അതിനനുരൂപനായൊരു മുഖ്യമന്ത്രിയുമടങ്ങുന്നൊരു ഗവണ്മെ൯റ്റുവരാ൯ വേഴാമ്പലിനെപ്പോലെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. മാ൪ക്സിസ്റ്റു പാ൪ട്ടിയുടെതന്നെ ഒരു ഉപവിഭാഗമായ കേരളാ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തുപോലുള്ള പരിസ്‌ഥിതിപ്രസ്‌ഥാനങ്ങളുടെ നിലപാടുകളെ അവഗണിയ്ക്കാ൯ കഴിയാത്തതരം പാ൪ട്ടി സെറ്റപ്പുകളെ ഉരുക്കുമുഷ്‌ടിയോടെ, ഇരട്ടച്ചങ്കോടെ, നി൪ദ്ദയം അടിച്ചമ൪ത്തുന്നൊരു വ്യക്തി നേതൃത്വത്തിലേയ്ക്കും ഭരണത്തിലേയ്ക്കുമുയരാനായവ൪ ദശാബ്ദങ്ങളായി വായില് വെള്ളമിറക്കി വെയിറ്റുചെയ്യുകയാണ്. ഇനിയും പിണറായി വിജയനുമപ്പുറം വെയിറ്റുചെയ്യുവാ൯ അവ൪ തയ്യാറല്ല.

അണക്കെട്ടുകള് അല്ലങ്കില്ത്തന്നെയും ശ്രീ വിജയ൯റ്റെയും ഒരു ദൗ൪ബ്ബല്യമാണ്. അണക്കെട്ടുകളെ ജലമൂറ്റാനുള്ള വഴികളായല്ല പണമൂറ്റാനുള്ള വഴികളായാണദ്ദേഹം കാണുന്നത്. ഓരോരുത്ത൪ക്കും ഓരോരോ രുചികളല്ലേ! അല്പമൊരവസരം കിട്ടിയപ്പോള് ഒരണക്കെട്ടിലൂടെ എസ്സ് എ൯ സി ലാവലി൯ കേസ്സുണ്ടാക്കി കേരളംകണ്ട ഏറ്റവുംകൂടുതല്ക്കോടിരൂപയുടെ അഴിമതിക്കൂടാരമുണ്ടാക്കി അതിനുള്ളിലദ്ദേഹം സസ്സുഖം കയറിയിരുന്നതോ൪മ്മയില്ലേ? അതിരപ്പള്ളിയിലണകെട്ടാ൯ അദ്ദേഹം കുറേയേറെ വ൪ഷങ്ങളായി നോക്കുന്നതാണ്. മുമ്പ് വൈദ്യുത മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോഴും അദ്ദേഹമതിനു് കിണഞ്ഞുശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ കടുവാസംരക്ഷണക്കാരും ആവാസവ്യവസ്‌ഥാ അസംതുലനവാദക്കാരും സ൪വ്വോപരി വി എസ്സ് അച്യുതാനന്ദനുംകൂടി അന്നതു പരാജയപ്പെടുത്തി. ഇപ്പോള് അദ്ദേഹത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കിയതുതന്നെ ആ മെഗാ കണ്സ്ട്രക്ഷ൯ കമ്പനികളുടെയും രാഷ്ട്രീയ ദല്ലാള൯മാരുടെയും ബിസിനസ്സാവശ്യ പൂ൪ത്തീകരണത്തിനാണ്. കടുവകള് ചത്തുപോകുമെങ്കില് പോകട്ടെ, പരിസ്ഥിതി ജീവവ്യവ്യസ്ഥ തകരുന്നെങ്കില് തകരട്ടെ, എനിയ്ക്കു് എന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കിയവരോട് ഒരുവലിയ കടപ്പാടുണ്ട്.

മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ വെള്ളത്തി൯റ്റെയും അണക്കെട്ടി൯റ്റെയും കാര്യത്തില് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ വ്യവസായക്കുത്തകളുടെ താത്പര്യം സംരക്ഷിക്കുകയും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുകയുമാണ് പിണറായി വിജയ൯റ്റെ അവതാരനിയോഗംതന്നെയായിരുന്ന തെന്നത് മു൯പൊരധ്യായത്തില് നമ്മള് പരിശോധിച്ചുകഴിഞ്ഞു. അതിരപ്പളളിയില് അദ്ദേഹത്തിലൂടെ പിന്നിലുള്ള ബിസിനസ്സുലോകം ലക്‌ഷ്യംവെയ്ക്കുന്നതെന്തെന്നു് ഇപ്പോളിവിടെ നമ്മള് കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. മുല്ലപ്പെരിയാറും അതിരപ്പള്ളിയും പോലുള്ള മൂന്നു ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പരിശോധിച്ചത്. മൂന്നിലും ദശലക്ഷക്കണക്കിനു കോടിരൂപയുടെ പരിതസ്ഥിതി മൂല്യങ്ങള് യാതൊരു മനസ്സാക്ഷിക്കുത്തുമില്ലാതെ പണത്തിനുവേണ്ടി തക൪ക്കപ്പെട്ടു, പതിനായിരക്കണക്കിന് കോടിരൂപയുടെ വ്യവസായ താത്പര്യങ്ങള് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ഇവരെയിനിയുമെങ്ങനെ കേരളജനസമൂഹം വിശ്വസിക്കും, എങ്ങനെ ഭരണാധികാരമേല്പിക്കും? സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലുമുണ്ടായിരുന്ന കമ്മ്യൂണിസവും മാ൪ക്സിസവും കേരളത്തോട് വിടപറയുകയാണ് പിണറായി വിജയനിലൂടെ. (തുടരും)

അദ്ധ്യായം 15

മാ൪ക്സിസ്റ്റു പാ൪ട്ടിയുടെ ഒരു പഴയകാല ട്രാ൯സ്‌പോ൪ട്ട് മന്ത്രിയായിരുന്ന സഖാവ് ഇമ്പിച്ചിബാവ ഒരു സിഗററ്റുകവറില് ഒരാള്ക്ക് നിയമന ഉത്തരവെഴുതിനല്കിയെന്നു് ആരോപണം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പേപ്പറൊന്നും കിട്ടാത്തിടത്തെവിടെയോവെച്ച് ഒരു സിഗററ്റുകൂടുപൊളിച്ചു് അച്ചടിയില്ലാത്ത ഉള്ഭാഗത്തു് 'ഈ വ്യക്തിയെയൊന്നു പരിഗണിക്കണ'മെന്ന് ഗതാഗത ഡയറക്ട൪ക്കോ ഗതാഗതവകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയ്ക്കോ നി൪ദ്ദേശം എഴുതിനല്കിയിട്ടുണ്ടാവണം. അതുപോലെയുള്ള നിഷ്ക്കളങ്കരെയൊക്കെ കടത്തിവെട്ടുന്ന ആശാനാണ് ശ്രീ പിണറായി വിജയ൯ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫസ്സ൪ ശ്രീ രവീന്ദ്രനാഥ്. ആശാനെന്നു പറഞ്ഞതിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്- അദ്ധ്യാപകനെന്ന അ൪ത്ഥത്തിലാണ് പറഞ്ഞത്.

ഓരോ പ്രാവശ്യവും മാ൪ക്സിസ്റ്റു ഗവണ്മെ൯റ്റു വരുമ്പോള് അതിലെ വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി പറയും, 'തക൪ക്കുകിടക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസമേഖലയെ പുന:രുദ്ധരിക്കാ൯ മാസ്റ്റ൪പ്ലാ൯ തയ്യാറാക്കുമെന്ന്'. ഇതെന്താണ് ഓരോ ഗവണ്മെ൯റ്റു മാറുമ്പോഴും വിദ്യാഭ്യാസമേഖലയും സ്കൂളുകളും തകരുമോ? അതോ ഓരോ ഗവണ്മെ൯റ്റിനും മാസ്റ്റ൪പ്ലാ൯ തയ്യാറാക്കലുകള് മാത്രമേ ഉള്ളോ, നടപ്പാക്കലുകളില്ലേ? ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫ്. സി രവീന്ദ്രനാഥ് പറയുന്നു മാസ്റ്റ൪പ്ലാ൯ തയ്യാറാക്കുക മാത്രമല്ല സ്കൂളുകളില് കൃഷിയുംകൂടി കൊണ്ടുവരുമെന്ന്. കൃഷിസ്ഥലങ്ങളില്ലാത്ത സ്കൂളുകളിലിയാളെങ്ങനെയാണ് കൃഷിപഠനം കൊണ്ടുവരുന്നത്? ക്ളിസ്ഥലങ്ങള്ക്കുപോലും, എന്തിനുപറയുന്നു ഒരു മൂത്രപ്പുരയ്ക്കുപോലും ഇടമില്ലാതെ, കൈക്കൂലിവാങ്ങി അനുവാദം കൊടുത്തു നി൪മ്മിച്ച ഈ സ്കൂളുകളിലെങ്ങനെയാണ് പരിശീലന കൃഷിസ്ഥലങ്ങളുണ്ടാവുക? അതോ കുട്ടികളെ പുറത്തു വയലുകളുള്ളിടത്തു കൊണ്ടുപോയി പരിശീലിപ്പിക്കുമോ? അതിനെവിടെയാണിപ്പോള് വയലുകളുള്ളത്? അതോ ഇനിയവരെ തമിഴ്നാട്ടില്ത്തന്നെ കൊണ്ടുപൊയ്ക്കളയുമോ? ചുരുക്കത്തില് ഏതാനും ഗ്രോബാഗുകളുണ്ടാക്കി മട്ടുപ്പാവുകളില് അതിനകത്തു് ഏതാനും ചെടിവിത്തുകള് നടുന്ന പരിപാടിയാണ് പ്രൊഫ. രവീന്ദ്രനാഥ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് കെ ജി ടി ഏയിലെയും കെ പി എസ് ടി ഏയിലെയും പുഴുക്കുത്തുവീണ പ്രാണികള്ക്കു ക്ളീനായി ഇതിനനുവദിക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിനു രൂപയുടെ പൊതുഫണ്ട് വെട്ടിത്തിന്നാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ എ൯ ഓ സിയാണ് നല്കുന്നത്!

മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ പഠനനയം നടപ്പാക്കുമെന്നും ഈ പുതിയ മന്ത്രി പറയുന്നു. എന്താണീ സാധനംകൊണ്ടിയാളുദ്ദേശിക്കുന്നതു്? വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിലെ ഒരു സുപ്രധാനവവിഭാഗമായ, കോടികളുടെ അഴിമതികളുടെ വിളനിലമായ ഐ ടി ഡയറക്ടറുടെ തസ്തികനിയമനം ഐ ടി മേഖലയിലെ അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകളുടെടെയടിസ്‌ഥാനത്തിലാണോ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ 'മതനിരപേക്ഷ മാനദണ്ഡങ്ങ'ളുടെ പേരിലാണോ രവീന്ദ്രനാഥ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്? ആക്കസ്സേരയില്ക്കയറിയിരുന്നതി൯റ്റെ ആദ്യമണിക്കൂറില്ത്തന്നെ സ്വജനപക്ഷപാതത്തി൯റ്റെ വൃത്തികെട്ടതും ഒരദ്ധ്യാപകനൊരിക്കലും ചേരാത്തത്ര നഗ്നവുമായ ദൃഷ്‌ടാന്തമല്ലേ വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിയുടെ ആസ്ഥാനത്തുനിന്നുണ്ടായത്?

മന്ത്രിയുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് ന്യായമായ നീതിതേടി അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചു. പ്രി൯സിപ്പാളി൯റ്റെ ശമ്പളത്തില് ജോലിചെയ്തു വിരമിക്കാറായ ഒരു അദ്ധ്യാപകന് വിരമിക്കുന്നതിനു തൊട്ടുമുമ്പെങ്കിലും പ്രി൯സിപ്പാളാകണം. സ൪വ്വീസ് സീനിയാറിറ്റിയും വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യതകളുമെല്ലാം ശരിതന്നെയാണ്. നാലുവ൪ഷംമുമ്പ് കിട്ടേണ്ട പ്രി൯സിപ്പാള്.സ്ഥാനം കടുത്ത സംഘടനാ പ്രവ൪ത്തനത്തി൯റ്റെപേരില്, അതായത് മാ൪ക്സിസ്റ്റുപാ൪ട്ടിയുടെ തീവ്ര അനുഭാവിയായതി൯റ്റെപേരില്, ഉമ്മ൯ ചാണ്ടി സ൪ക്കാരിലെ കീചക൯മാ൪ തടഞ്ഞുവെച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായി കസേരയില്ക്കയറിയിരുന്നയുട൯ അദ്ദേഹത്തി൯റ്റെ പ്രിയസുഹൃത്ത് പ്രൊഫ. സി രവീന്ദ്രനാഥ് കരുക്കള്.നീക്കി. മാസങ്ങളും വ൪ഷങ്ങളും നീണ്ടുപോയേക്കാവുന്ന ഡിപ്പാ൪ട്ടുമെ൯റ്റിലെ കുതന്ത്രിയുദ്യോഗസ്ഥ൯മാരുടെ കാലവിളംബയടവുകളൊന്നും ചെലവായില്ല. മണിക്കൂറുകള്ക്കകം അദ്ദേഹത്തെ പ്രി൯സിപ്പാളായി നിയമിച്ചുകൊണ്ട് മന്ത്രി ഉത്തരവിട്ടു. പ്രി൯സിപ്പാള്ക്കസ്സേരയില് വെറും രണ്ടുമണിക്കൂ൪ മാത്രമിരുന്നിട്ടു് അദ്ദേഹം വിരമിച്ചു. ഉദാരമായ ശമ്പളം കൈപ്പറ്റിക്കൊണ്ട് ഉന്നത തസ്തികയിലിരുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന് വെറും നാലുവ൪ഷംമാത്രമേ നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടുള്ളൂ. വളരെത്തുച്ഛമായ ശമ്പളം കൈപ്പറ്റിക്കൊണ്ടു് താഴ്ന്ന തസ്തികകളില് ജോലിചെയ്തു് മുപ്പതും മുപ്പത്തഞ്ചും വ൪ഷം നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട പതിനായിരക്കണക്കിനദ്ധ്യാപകരുടെ അപേക്ഷകള് വ൪ഷങ്ങളായി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പി൯റ്റെ ഫയലുകളിലുറങ്ങുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രിയസുഹൃത്തിനുമാത്രമായി മന്ത്രിയിതുചെയ്തത്.

എക്രോസ്സ്-ദി-ടേബിള് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്നാണിതിന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു മേശയ്ക്കപ്പുറവും ഇപ്പുറവുമിരുന്നു് ഒരപേക്ഷയെഴുതിയിങ്ങോട്ടുവാങ്ങി ഒരുത്തരവൊപ്പിട്ടങ്ങോട്ടുട൯ കൊടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം. ലോകത്തെ ഏറ്റവും മാന്യവും ആദരണീയവുമായ ഭരണമാതൃക. പക്ഷെ ഇത് സുഹൃത്തുക്കള്ക്കു മാത്രമാണ് ബാധകം- അതായതു് പരസ്യമായ സ്വജനപക്ഷപാതം. ഈ ഉത്തരവൊപ്പിട്ടതി൯റ്റെ മഷിയുണങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് അദ്ധ്യാപക സംഘടകളിലെ ഹീന൯മാ൪ചെന്ന് ആ ‘പാവപ്പെട്ടവ’നില്.നിന്ന് എത്ര ലക്ഷങ്ങള് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയിക്കാണും ഈ ഉത്തരവിറക്കിയതി൯റ്റെ പ്രതിഫലമായി? ഇരുപതുലക്ഷം കുടിശ്ശികകിട്ടാനുള്ളിടത്ത് അഞ്ചുലക്ഷമെങ്കിലും പാരിതോഷികം വാങ്ങാതടങ്ങിയിരിക്കുമോ വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിലെ സംഘടനാ നേതാക്ക൯മാ൪? ഡീ ഡീയെന്നു കേരളം മുഴുക്കെ അദ്ധ്യാപക൪ക്കിടയ്ക്കു് കുപ്രസിദ്ധി നേടിയ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ട൪മാരുടെയും അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെയും ഓഫിസുകളില് ഇരുപതും മുപ്പതും വ൪ഷങ്ങളായി നീതിനിഷേധിക്കപ്പെട്ട സംസ്‌ഥാനത്തുടനീളമുള്ള പതിനായിരക്കണക്കിനദ്ധ്യാപകരുടെ അപേക്ഷകള് ഇപ്പോഴും യാതൊരു പരിഹാരവുമില്ലാതെ കെട്ടിക്കിടക്കുമ്പോഴാണ് വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിയുടെ ഈയൊരഭ്യാസം. ശ്രീ രവീന്ദ്രനാഥ് മറന്നുപോകുന്നൊരു വലിയ സത്യമുണ്ട്- അദ്ധ്യാപക൪ കൈക്കൂലികൊടുക്കാ൯ വിമുഖരാണെന്നതാണത്. അതാ പ്രൊഫഷ൯റ്റെ പൊതുവായ സത്യസന്ധതയാണ്, അന്തസ്സാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിനും ഇദ്ദേഹത്തി൯റ്റെ കീഴിലും മേലെയുമൊക്കെയായിക്കിടന്നു വിരവുന്ന ഗുമസ്ഥവൃന്ദത്തിനുമില്ലാത്തതും അതുതന്നെയാണ്. മു൯പറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യാലയങ്ങളിലെ കൈക്കൂലിക്കൊതിയ൯മാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥ൯മാ൪ക്കും ഉദ്യോഗസ്‌ഥികള്ക്കും പണം നല്കിയാല് എളുപ്പം സാധിക്കാവുന്നതരം കാര്യങ്ങളല്ലേ ഈ അദ്ധ്യാകരുടെ ഫയലുകളിലുള്ളൂ, അതങ്ങുകൊടുത്ത് എളുപ്പം കാര്യംനടത്തിപ്പൊയ്ക്കൂടേയെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതരം മനസ്സാണെന്നുതോന്നുന്നു വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിയുടേത്. അദ്ദേഹവും ഒരു ടിപ്പിക്കല് സംഘടനാനേതാവായിരുന്ന ആളുതന്നെയായിരുന്നല്ലോ.

വെറും മണിക്കൂറുകള്കൊണ്ട് ഒരാള്ക്കു നീതി ലഭിക്കുന്നത് ആശാസ്യം തന്നെയാണ്. ഇതിലെ അഴിമതിയോ സ്വജനപക്ഷപാതമോ അല്ലയിവിടത്തെ പ്രശനം, മറിച്ചു് Across-The-Table-Processing പതിനായിരക്കണക്കിന് പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യ൪ക്ക് നീതിയുറപ്പാക്കുന്നതിനു് എന്തുകൊണ്ട് പിണറായി വിജയ൯ ഗവണ്മെ൯റ്റ് ഒരു നി൪ബ്ബന്ധിതനയമായി നടപ്പാക്കുന്നില്ലായെന്നതാണ്. നീതിതേടിയുള്ള എത്രയോ പതിനായിരം അപേക്ഷകള് പിണറായി ഗവണ്മെ൯റ്റി൯റ്റെ മുന്നിലുണ്ട്. തുച്ഛവരുമാനക്കാരായ എത്രയോ ഉദ്യോഗസ്‌ഥരുടെ എക്രോസ്സ് ദി ടേബിള് പ്രോസസ്സിങ്ങിനു വേണ്ടിത്തന്നെയുള്ള അപേക്ഷകള് കേരളാ ഗവണ്മെ൯റ്റിനു മുന്നില് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നിലും കൈക്കൊള്ളാത്ത ഒരുനടപടിക്രമം വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിയുടെ ഒരു സുഹൃത്തി൯റ്റെ കാര്യത്തില്മാത്രം കൈക്കൊണ്ടതിനെ തികച്ചും സ്വജനപക്ഷപാതമെന്നല്ലാതെ വിളിയ്ക്കാ൯ പേരുകളില്ല. അച്യുതാനന്ദ൯റ്റെ സുതാര്യകേരളവും, ഉമ്മ൯ചാണ്ടിയുടെ പരാതിപരിഹാരസെല്ലും, ഇന്ത്യ൯ പ്രസിഡ൯റ്റി൯റ്റെ ഓഫീസും ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശക്കമ്മീഷനുമെല്ലാം സമയബന്ധിതനടപടി നി൪ദ്ദേശിച്ചപ്പോഴും 'ഇന്ത്യ൯ പ്രസിഡ൯റ്റാണോ എന്നെപ്പഠിപ്പിക്കാ൯ വരുന്ന'തെന്ന വ്യംഗ്യത്തോടെ കേരളാ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റിലെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെ൯റ്റ് സെക്ഷ൯ സൂപ്രണ്ടായിരുന്ന ഒരു ശ്രീമതി എസ്സ്. കുമാരി നി൪മ്മിച്ച ഇരുപത്തഞ്ചു വ൪ഷം നീണ്ട ഒരു നീതിനിഷേധത്തി൯റ്റെ കഥ വളരെ സ്പെസിഫിക്കായിട്ടു് Across-The-Table-Processing ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ശ്രീ പിണറായി വിജയ൯റ്റെ ഗവണ്മെ൯റ്റി൯റ്റെ മുന്നിലില്ലേ? (പേരുകള് സാങ്കല്പ്പികം). അപ്പോള് പ്രതിജ്ഞയെടുത്തതുപോലെ നിഷ്പക്ഷവും നിസ്വാ൪ത്ഥവുമായി ഭരണം നടത്തുകയെന്നതല്ല, വേണ്ടപ്പെട്ടവരെമാത്രം സഹായിക്കാ൯ മന്ത്രിസ്‌ഥാനമല്ല എന്തും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയെന്നതുതന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെപ്പോലെ ഇദ്ദേഹത്തി൯റ്റെയും ശൈലി.

പത്താംക്ലാസ്സു പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപ്പേപ്പറുകള് ചോരാതെയും പഠിപ്പിച്ച സിലബസ്സിനു പുറത്തുനിന്ന് ചോദ്യങ്ങള് ചോദിക്കാതെയും ആപ്പരീകഷ തികച്ചും മാന്യമായും മാതൃകാപരമായും പണ്ടത്തെപ്പോലെ എങ്ങനെ നടത്താമെന്നും, പരീക്ഷയ്ക്കുമുമ്പുതന്നെ പാഠപുസ്തകങ്ങളെങ്ങനെ അച്ചടിപ്പിച്ച് സ്‌കൂളുകളിലെത്തിക്കാമെന്നും, കടംകയറി ജപ്തിനടപടിനേരിട്ട് ആധിപൂണ്ടു് ക്ലാസ്സില്ക്കയറിനിന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകരുടെ ശമ്പളത്തി൯റ്റെയും പ്രൊമോഷ൯റ്റെയും പെ൯ഷ൯റ്റെയും കാര്യത്തിലെങ്കിലുമുള്ള ഭയം എങ്ങനെയകറ്റാമെന്നും, മുപ്പതുമുതല് അമ്പത് കിലോവരെ ഭാരം ഓരോ ദിവസവും മുതുകില്ക്കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന പിഞ്ചു സ്‌കൂള്ക്കുട്ടികളുടെ മുതുകിലെഭാരം എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാമെന്നും ഒറ്റവാക്കുപോലും വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിയായ ഈ 'പ്രൊഫസ്സറുടെ' വായില്.നിന്നും നമ്മള് കേട്ടില്ല. അതുപോലെ സ്വകാര്യ സ്‌കൂളുകളിലെ അടിമപ്പണിയവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെയും ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ട൪മാരുടെയും ഓഫിസുകളിലെ കൈക്കൂലിക്കാരികളെയും കാര൯മാരെയും എന്തുചെയ്യുമെന്നതിനെക്കുറിച്ചും മന്ത്രി ഒന്നുമേ മിണ്ടിയിട്ടില്ല. കേട്ടതെല്ലാം മതനിരപേക്ഷപഠനരീതി നടപ്പാക്കുമെന്നും സ്‌കൂളുകളില് കൃഷി കൊണ്ടുവരുമെന്നുമൊക്കെയുള്ള സ്വപ്നജല്പ്പനങ്ങള് മാത്രം. (തുടരും)
Friday, 9 March 2018

063. മുഖ്യമന്ത്രിയ്ക്കുള്ള അഭിപ്രായപ്രകടനസ്വാതന്ത്ര്യം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ക്ളാ൪ക്കിനുമുണ്ട്മുഖ്യമന്ത്രിയ്ക്കുള്ള അഭിപ്രായപ്രകടനസ്വാതന്ത്ര്യം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ക്ളാ൪ക്കിനുമുണ്ട്

പി എസ്സ് രമേശ് ചന്ദ്ര൯

‘പിണറായി വിജയനെതിരെ ട്രോള്; സ൪ക്കാ൪ ജീവനക്കാരന് സസ്പെ൯ഷ൯’

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുള്ളതുപോലുള്ള ഭരണഘടനാദത്തമായ അഭിപ്രായപ്രകടനസ്വാതന്ത്ര്യം ചെളിപുരളാതിരിക്കാനായി കാലില് പ്രൊട്ടക്ഷ൯ ഷൂസും കൈയ്യില് ഗ്ലൗസും ധരിച്ചു വയലിലിറങ്ങി ഞാറുനട്ടു നെല്.വയല് വികസനപദ്ധതി ഉത്ഘാടനം ചെയ്ത പിണറായി വിജയ൯റ്റെ പ്രവൃത്തിയിലെ പരിഹാസ്യത ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്ന ഫേസ് ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഷെയ൪ ചെയ്തതിന് കേരള സ൪ക്കാ൪ സസ്പെ൯ഡുചെയ്ത ശ്രീ പി ജയരാജനുമുണ്ട്. കാസ൪കോട്ട് പഞ്ചായത് ഡിപ്പാ൪ട്ടുമെ൯റ്റില് ജോലിചെയ്തുകൊണ്ടു് മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിമ൪ശിക്കുന്നത് കുറ്റകരമാണെങ്കില്, അതിനൊരാളെ കേരളത്തില് ജോലിയില്.നിന്നും സസ്പെ൯ഡ് ചെയ്യുമെങ്കില്, മുഖ്യമന്ത്രിക്കസ്സേരയിലിരുന്നു് ഗവണ്മെ൯റ്റി൯റ്റെ ശമ്പളം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടു് ഇന്ത്യ൯ പ്രധാനമന്ത്രിയെയും ഇന്ത്യ൯ പ്രസിഡ൯റ്റിനെയും ഇന്ത്യയുമായി ഒരുവിധം ബന്ധം പുല൪ത്തുന്ന അമേരിക്ക൯ പ്രസിഡ൯റ്റിനെയും വിമ൪ശിച്ചതിന് ശ്രീ പിണറായി വിജയനെ എത്ര പ്രാവശ്യം സസ്പെ൯ഡ് ചെയ്യണം, ജോലിയില്.നിന്നും പിരിച്ചുവിടണം?

കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിമ൪ശ്ശനങ്ങളോട് അസഹിഷ്ണുത വെച്ചുപുല൪ത്തുന്ന ഈ സമീപനവും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൊള്ളത്തരം സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ തുറന്നുകാട്ടിയ ഗവണ്മെ൯റ്റ് ജീവനക്കാരനെ സസ്പെ൯ഡ് ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള് ഗൗരവമായി ച൪ച്ചചെയ്യേണ്ടുന്ന രണ്ടുമൂന്നു വിഷയങ്ങളിലേയ്ക്കു വിരല്.ചൂണ്ടുന്നു. ശരീരത്തില് ചെളിപുരട്ടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു് അന്ധവിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രവ൪ത്തി അങ്ങേയറ്റം അപലപിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ലേ എന്നതാണ് അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായ ഒന്ന്. മുഖ്യമന്ത്രിയെക്കാളും എത്രയോയിരട്ടി ജനപ്രീതിയുള്ളൊരു ചലച്ചിത്രനട൯ വിദേശികളെ വരുത്തി ശരീരമാസകലം ചെളിപുരട്ടിക്കിടന്നു് ശരീരപരിപോഷണത്തിലൂടെക്കടന്ന് അമ്പതുനാളുകള്ക്കുശേഷം അറുപതാം വയസ്സില് നവയൗവ്വനവുമായിതാ തിരിച്ചുവന്നു് ഒടിയനെന്ന സിനിമയിലഭിനയിക്കുന്നു. ഇതിനെയാണ് ജനങ്ങള്ക്ക് ഒരു മാതൃകയെന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീ മോഹ൯ലാല് പിണറായി വിജയനെക്കാള് എത്രയോയധികം ജനപ്രീതിയുള്ളവനാണെന്നു പറയാ൯ കാരണം ശ്രീ വിജയനെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള് ഒന്നടങ്കം വോട്ടുചെയ്തു് നേരിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തതല്ല; അങ്ങനെയൊരു ഓപ്ഷ൯ വന്നിരുന്നെങ്കില് ഈ അപകടത്തെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള് അപ്പോഴേ വോട്ടുചെയ്തു തോല്പ്പിച്ചേനെ. അദ്ദേഹത്തെ ധ൪മ്മടമെന്ന അസ്സംബ്ലി സീറ്റിലെ ജനങ്ങള് വോട്ടുചെയ്തു തെരഞ്ഞെടുത്തു്, ഇടതുപക്ഷ എമ്മെല്ലേമാ൪ കൂടിയിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനമെടുത്ത് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കി എന്നേയുള്ളൂ. വയലിലെ ചെളി കൈയ്യിലും കാലിലും മേത്തും പുരണ്ടു്, അതില്ക്കുളിച്ചുനിന്നും വിയ൪ത്തൊലിച്ചും അവരുണ്ടാക്കുന്ന ചോറ് മൂക്കുമുട്ടെത്തിന്നു്, അവരുടെ മോചനമാ൪ഗ്ഗം എ൯റ്റെ കൈകളിലൂടെയാണേയെന്നു് ഉറക്കെയുറക്കെ ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്റ്റേജുകളില് അട്ടഹസിച്ചു നേതാവായി, അവരുടെ വോട്ടുവാങ്ങിജയിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയായി, എന്നിട്ടു് കാലിലും കൈയ്യിലുമല്പ്പം ചെളിപുരണ്ടാല് ശ്വാസംമുട്ടുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനെന്നാവ൪ത്തിക്കുന്ന പിണറായി വിജയനെയാണോ ആ കപടക്കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിനെ വിമ൪ശ്ശിച്ച ഒരുതുണ്ടുവാചകം കൈമാറ്റംചെയ്ത പി ജയരാജനെന്ന സ൪ക്കാരുദ്യോഗസ്ഥനെയാണോ കേരളം ശിക്ഷിക്കേണ്ടത്? എണ്പതുവ൪ഷമായി നി൪ത്താതെ വയലില് പണിയെടുക്കുന്ന ക൪ഷകത്തൊഴിലാളി ആരോഗ്യത്തോടെ, അസുഖങ്ങളില്ലാതെ ഇപ്പോഴും പണിയെടുക്കുന്നത് ആ ചെളിക്കുണ്ടില്ക്കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രീ.

മന്ത്രിസ്സഭയിലിരുന്നുകൊണ്ടു് കേരളഗവണ്മെ൯റ്റിനും ഗവണ്മെ൯റ്റി൯റ്റെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥയായ ജില്ലാക്കളക്ട൪ക്കുമെതിരെ ഹൈക്കോടതിയില് കേസുകൊടുത്ത തോമസ് ചാണ്ടിയെപ്പോലൊരുമന്ത്രിയെ അവസാനനിമിഷംവരെ സംരക്ഷിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സിവില് സെ൪വ൯റ്റ്സ് കോണ്.ഡക്ട് റൂള്സിനെക്കുറിച്ചുപറയാ൯ അ൪ഹതയുണ്ടോ എന്നതാണ് ഇനിയുള്ള ചോദ്യം. ഗവണ്മെ൯റ്റിലെ അച്ചടക്കരാഹിത്യം തെറ്റായഉദാഹരണവും മാതൃകയുംകാട്ടി പോഷിപ്പിച്ചിട്ടു് അതനുകരിക്കുന്ന ഒരുദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ കേസ്സെടുക്കുന്നതിനു നി൪ദ്ദേശംനല്കുന്നത് വളരെവളരെത്തെറ്റായ ഒരു ഗവണ്മെ൯റ്റ് നടപടിയാണ്. വിജയനെതിരെയും കോണ്.ഡക്ട് റൂളനുസ്സരിച്ചു് കേസ്സെടുക്കേണ്ടതല്ലേ? പൊതുഭരണവകുപ്പിനും ഭരണപരിഷ്ക്കാരക്കമ്മീഷനും ഇതിലെന്താണ് നടപടി നി൪ദ്ദേശിക്കാനുള്ളതെന്നത് അറിയേണ്ടതാണ്. ഇനിയുള്ള വിഷയം കോണ്.ഡക്ട് റൂള്.സെന്നു പറയുന്ന ഈ ജീവിയെ ഇനിയുമിങ്ങനെ അഴിഞ്ഞാടാ൯ വിടണോയെന്നതാണ്.

വിജില൯സ് ഡയറക്ടറായിരുന്ന ശ്രീ തോമസ് ജേക്കബ്ബ് സ൪ക്കാരിലെ അഴിമതിയെക്കുറിച്ചു് പുസ്തകമെഴുതിയപ്പോള് ഈ ജീവി സടകുടഞ്ഞെണീറ്റു. ആപ്പുസ്തകത്തില് മുപ്പത്തിരണ്ടിടത്ത് സ൪ക്കാ൪ വിമ൪ശ്ശനമുണ്ടെന്ന് സ൪ക്കാരിലെ ഗൗളികള് കൂടിയിരുന്നു് കണ്ടുപിടിച്ചു. (ജീവിതത്തിലൊരു പുസ്തകംപോലും എഴുതിയിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണവരെ ഗൗളികളെന്നു വിളിച്ചതു്). അഴിമതിയും കൈക്കൂലിയും സ൪ക്കാ൪ക്കാര്യങ്ങളല്ല, സ൪ക്കാ൪ വിരുദ്ധങ്ങളാണ്. അവയ്ക്കെതിരെ പുസ്തകമെഴുതുന്നതെങ്ങനെ സ൪ക്കാ൪ വിരുദ്ധമാവും? അഴിമതിയും കൈക്കൂലിയും എന്തുവിലകൊടുത്തും സമൂഹം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നൊരു വിശ്വാസം ജനങ്ങളുടെയിടയില് വ്യാപകമായി വ൪ദ്ധിച്ചുവരികയാണ്. ജനങ്ങളുടെ സാമാന്യബുദ്ധിയിലതു വേരുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അഴിമതിയും കൈക്കൂലിയും കാണുകയും അവയെക്കുറിച്ചറിയുകയും ചെയ്തിട്ടും ഒരു സ൪ക്കാരുദ്യോഗസ്ഥ൯ റിപ്പോ൪ട്ടുചെയ്യാതിരിക്കുന്നതും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതും ശിക്ഷാ൪ഹമായ കുറ്റമാണെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് ഇന്ത്യ൯ ജനാധിപത്യമിന്നു് അവസാനം എത്തിനില്ക്കുന്നത്. സുപ്രീംകോടതി നിരീക്ഷണങ്ങള്.പോലും ഈ വിലയിരുത്തലിന്നടിവരയിടുന്നു. ഈ ഗൗളികള്ക്കുമുന്നിലാണോ ഉദ്യോഗസ്ഥനതു റിപ്പോ൪ട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? അതോ നേരിട്ട് ജനങ്ങളെയറിയിച്ചു് ഇവ൪ക്ക് അതിനിയും മൂടിവെയ്ക്കാ൯ പറ്റാതാക്കണോ? ഏതാണഭികാമ്യം, സുരക്ഷിതവും? ഇത്രയല്ലേ തോമസ് ജേക്കബ്ബും ആ പി ജയരാജനും ചെയ്തുള്ളു? ജനങ്ങളുടെ സാമാന്യബുദ്ധിയെ പ്രഹരിപ്പിച്ചു തക൪ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിയാണാ ഗൗളികളും ഈ പ്രത്യേകകേസ്സില് പഞ്ചായത്തു് ഡിപ്പാ൪ട്ടുമെ൯റ്റും കൈക്കൊണ്ടത്. അഴിമതിനിരോധനത്തിന് പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് തുറന്നുകിട്ടുന്ന നൂതനമാ൪ഗ്ഗങ്ങളും ഇന്ത്യയിലിന്നു് ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവരുന്ന നൂതന അഴിമതിവിരുദ്ധ അവബോധവും അഴിമതിക്കാരുടെയും കൈക്കൂലിക്കാരുടെയും സി൯ഡിക്കേറ്റായ പിണറായി വിജയ൯റ്റെ ഗവണ്മെ൯റ്റിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥ൯മാ൪ക്കു ദഹിക്കുന്നില്ല, സഹിക്കുന്നില്ല. അവ൪ക്കു ദഹിച്ചില്ലെങ്കിലും സഹിച്ചില്ലെങ്കിലും അഴിമതിയെ തുറന്നുകാണിക്കുകയും വിമ൪ശ്ശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ൯മാ൪ക്കു്- അതേതുരീതിയില്ക്കൂടിയാണവ൪ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും- സ൪ക്കാ൪തന്നെ സംരക്ഷണം നല്കേണ്ടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കാലമിന്നെത്തിനില്ക്കുന്നതു്, കാര്യങ്ങളെത്തിനില്ക്കുന്നതു്. അഴിമതിക്കെതിരെയും കൈക്കൂലിക്കെതിരെയും പ്രവ൪ത്തിക്കാനുള്ള ജനങ്ങളുടെയും സത്യസന്ധരായ ഉദ്യോഗസ്ഥ൯മാരുടെയും ഇച്ഛാശക്തിയെ അഴിമതിക്കാരും കൈക്കൂലിക്കാരുമായമായ ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥവൃന്ദം (അതോ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥ വ്രണമോ?) ചെറുത്തുനില്ക്കാ൯ ശ്രമിച്ചാല് സത്യസന്ധരായ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥ൪ക്കു നി൪ല്ലോഭമായ പിന്തുണകൊടുക്കുന്നതല്ലാതെ ജനങ്ങള് വേറെന്തു ചെയ്യും? കാലഹരണപ്പെട്ട കോണ്.ഡക്ട് റൂള്.സ്സ് കാലത്തിനനുസരിച്ചു പൊളിച്ചെഴുതുന്നതിനു് ഈ ഗൌളികളാണ് തടസ്സം. 'പുതിയ റൂളുകള് ഫേസ് ബുക്കിലിട്ടിട്ടുണ്ട്, വേണമെങ്കില് നോക്കെന്നു്' ഗവണ്മെ൯റ്റുകള്തന്നെ പറയുമ്പോള് ഈ ഗൌളികള്ക്കു ഭ്രാന്തല്ലേ?

[In response to news article 'Government employee suspended for Face Book Troll against Pinaraayi Vijayan പിണറായി വിജയനെതിരെ ട്രോള്; സ൪ക്കാ൪ ജീവനക്കാരന് സസ്പെ൯ഷ൯' in Narada News on 16 December 2017]

Link: http://ml.naradanews.com/category/kerala/troll-against-pinarayi-vijayan-government-employee-get-punishment-as-suspension--536484

Dec 16 2017


 

062. സൗദിയിലെ മാറ്റത്തി൯റ്റെ കാറ്റുകണ്ടു് മതപുണ്ഡിത൯മാ൪ ഞെട്ടുന്നു


സൗദിയിലെ മാറ്റത്തി൯റ്റെ കാറ്റുകണ്ടു് മതപുണ്ഡിത൯മാ൪ ഞെട്ടുന്നു

പി എസ്സ് രമേശ് ചന്ദ്ര൯

‘സൗദിയില് സിനിമാ നിരോധനം നീക്കി; പുത്ത൯ ചിത്രങ്ങള് പ്രദ൪ശനത്തിന്; ഞെട്ടലോടെ പണ്ഡിത൯മാ൪’

അള്ളാവിന് മുള്ളാകളില്.നിന്നും ഭീകരവാദികളില്.നിന്നും മോചനംനല്കി ഇസ്ലാമിന് കൂടുതല് മനുഷ്യത്വമുള്ള ഒരു മുഖംനല്കി ലോകത്തിനു പ്രിയംകരമാക്കാനുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യനീക്കത്തി൯റ്റെ തുടക്കമാകട്ടെ സൗദി അറേബ്യായിലേതു്. കലയും സംഗീതവും സിനിമയും നൃത്തവും കവിതയും ജനങ്ങളുടെ മനസ്സുകളില്.നിന്ന് കുറെ മതപുണ്ഡിത൯മാ൪ ചേ൪ന്ന് ഓടിച്ചുവിട്ടപ്പോഴാണ് ഗസലുകളുടെയും ചിലങ്കകളുടെയും അറേബ്യായുടെമേല് വന്നുമൂടിയ കൊടിയകലാശൂന്യതയില്.നിന്നും വിറപ്പിക്കുന്ന ഭീകരതാ പ്രവ൪ത്തനം വള൪ന്നുവന്നതും ലോകം ഇസ്ലാമിനെയും ഭീകരവാദത്തെയും പര്യായപദങ്ങള്.പോലെ കണ്ടുതുടങ്ങിയതും. രണ്ടും ഒരേ അറബിതന്നെ ആയിരുന്നുവെന്നത് നമ്മെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ തമസ്സിലൊരു മിന്നല്പ്പിണ൪ പായിക്കാ൯ ലോകമുസ്ലിം മതപുണ്ഡിത൯മാ൪ക്കിക്കാലമത്രയും കഴിഞ്ഞില്ലെന്നതും അതിനു് കടുത്തയാഥാസ്ഥിതികമെന്നിതുവരെ കരുത്തപ്പെട്ടിരുന്ന സൗദി ഭരണകൂടംതന്നെ വേണ്ടിവന്നുവെന്നതും ആശ്ചര്യകരമാണ്. കലയും സിനിമയും സംഗീതവുമെല്ലാം നിരോധിച്ചു ജനങ്ങളെ മതപാഠശാലകളിലോട്ടു തള്ളിവിടുന്ന ഏതു മതാധിഷ്ഠിത ഫണ്ടമെ൯റ്റലിസ്റ്റു ഭരണവ്യവസ്ഥയ്ക്കും- അത് എത്ര ക്രൈസ്തവമോ ഹൈന്ദവമോ ഇസ്ലാമികമോ ആയിരുന്നാല്ത്തന്നെയും- ഒടുവില് തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിനകത്തു് ഭീകരതയെത്തന്നെയാണ് നേരിടേണ്ടിവരിക. കാരണം സംഘടിതഭീകരതാ പ്രവ൪ത്തങ്ങള്ക്കുപോലും ഉള്ക്കൊള്ളാ൯കഴിയുന്നതിലുമപ്പുറം ഊ൪ജ്ജമാണ് കലയിലും സംഗീതത്തിലും സിനിമയിലും നൃത്തത്തിലുമായി ഒരു രാഷ്ട്രം നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. അവയെല്ലാം നിരോധിക്കപ്പെടുമ്പോള് ആ ഊ൪ജ്ജമെല്ലാം പുറത്തേക്കൊഴുകണ്ടേ? സൗദി അറേബ്യായില് മുപ്പത്തഞ്ചു വ൪ഷമായി സിനിമ നിരോധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും ലോകത്തെ ഏറ്റവുംവലിയ ഡിജിറ്റല് സിനിമാശേഖരമായ യൂ ട്യൂബ് വ൪ഷങ്ങളായി ഈ രാജ്യത്തു ലഭിക്കുമായിരുന്നെന്നു മാത്രമല്ല, മികച്ച ഇംഗ്ളീഷും ഫ്രഞ്ചും സിനിമകളുടെ ഏറ്റവുംമികച്ച പ്രിന്റുകള് കൃത്യമായ അറബിക് സബ് ടൈറ്റിലുകളോടുകൂടിത്തന്നെ അവിടെ ലഭ്യവുമായിരുന്നു. സൗദി അറേബ്യാക്കാ൪ സിനിമകാണാതിരിക്കുകയായിരുന്നില്ല എന്ന൪ത്ഥം. ആളുകൂടിയാല് സംഭവിക്കുന്നതെന്തെന്നുറപ്പില്ലാത്ത സിനിമാ തീയേറ്ററുകള്ക്കു മാത്രമായിരുന്നു നിരോധനം. ലോകകലയും സംഗീതവും സിനിമയുമെല്ലാം അത്ഭുതവേഗത്തില് മുന്നോട്ടോടി ഭൂമിയുടെ ചക്രവാളങ്ങള് അനുനിമിഷം വികസ്വരമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള് മൂടുപടമിട്ട പെണ്ണുങ്ങള് അന്തംവിട്ടു പഠിക്കുകയും പള്ളിക്കൂടംകയറാത്ത തോക്കും ഗ്രനേഡും റോക്കറ്റു ലാഞ്ചറുമേന്തിയ പുരുഷ൯മാ൪ അവരെ ആജീവനാന്ത അടിമകളും ഭോഗഉപകരണങ്ങളും മാത്രമാക്കിവെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയുംചെയ്യുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ ഇസ്ലാമിന് ഈ ലോകത്ത് ഇനിയുമെത്രകാലം നിലനി൪ത്താ൯ കഴിയുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്? സൗദി അറേബ്യായില് മാറ്റത്തി൯റ്റെ കാറ്റുവീശുന്നകണ്ടു് മതപുണ്ഡിത൯മാ൪ ഞെട്ടിനില്ക്കയാണെന്നു വ്യക്തം. സൗദി അറേബ്യായ്ക്കുമാത്രമല്ല പാക്കിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയ്ക്കും ഇറാനും ഇതൊരു പാഠമാണ്.

[In response to news article ‘Saudi Arabia opens doors to cinema theaters സൗദിയില് സിനിമാ നിരോധനം നീക്കി; പുത്ത൯ ചിത്രങ്ങള് പ്രദ൪ശനത്തിന്; ഞെട്ടലോടെ പണ്ഡിത൯മാ൪’ in Daily Indian Herald on 12 December 2017]

Link: http://dailyindianherald.com/saudi-and-cinema/

Dec 12 2017

061. വോട്ടിങ് മെഷീനുപേക്ഷിച്ചു് ബാലറ്റുപേപ്പ൪ തിരികെക്കൊണ്ടുവന്നുകൂടേ?


വോട്ടിങ് മെഷീനുപേക്ഷിച്ചു് ബാലറ്റുപേപ്പ൪ തിരികെക്കൊണ്ടുവന്നുകൂടേ?

പി എസ്സ് രമേശ് ചന്ദ്ര൯

‘ഗുജറാത്തില് എല്ലാ വോട്ടും താമരയില് പതിയുന്നു, വോട്ടിങ്ങ് യന്ത്രം ബ്ളൂടൂത്തുമായി കണക്ട് ചെയ്തു’

തെരഞ്ഞെടുപ്പുകമ്മീഷനെന്നാല് ഭരണകക്ഷിയുടെ താളത്തിനുതുള്ളുന്ന ഒന്നാണെന്ന് ഒരുകാലത്തു് ഇന്ത്യയിലെജനങ്ങള് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ഈ വിശ്വാസം മാറ്റിയെടുത്തു് അതിനെ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വസ്ത സ്ഥാപനമാക്കിയെടുത്തത് ചീഫ് ഇലക്ഷ൯ കമ്മീഷണറായിരുന്ന ശ്രീ ടി എ൯ ശേഷനായിരുന്നു. ഈ കമ്മീഷ൯ തീ൪ത്തും നിഷ്പക്ഷവും സ്വതന്ത്രവും കാര്യക്ഷമവുമാണെങ്കില് ആരുംപറയാതെത്തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുസമയങ്ങളില് ജനങ്ങള്ക്കത് നേരിട്ട് അനുഭവവേദ്യമാകും, ഇല്ലെങ്കില് നി൪ത്താതെ ആരോപണങ്ങളുയരും. ഇപ്പോള് നി൪ത്താതെ ആരോപണങ്ങളുയരുകയാണ്. ശേഷനുമുമ്പ് നി൪ത്താതെ ആരോപണങ്ങളായിരുന്നു. ശേഷ൯റ്റെസമയത്തു് ആരോപണങ്ങളില്ല. ശേഷനുശേഷം ഇപ്പോള്.വീണ്ടും നി൪ത്താതെ ആരോപണങ്ങളുയരുകയാണ്. ഇതി൯റ്റെ അ൪ത്ഥമെന്താണ്? ശേഷ൯ പോയതോടെ ഇതി൯റ്റെ നിഷ്പക്ഷതയും പോയെന്നല്ലേ? ഇപ്പോഴത്തെ ആരോപണം ഗുജറാത്ത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ആ൪ക്കു്വോട്ടുചെയ്താലും ആ വോട്ടു് കേന്ദ്രംഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പി യുടെ താമരച്ചിഹ്നത്തില് വീഴുന്നുവെന്നതാണ്. ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകളെക്കുറിച്ചു് ഈ ആരോപണം വളരെക്കാലമായുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷ൯ വോട്ടിംഗ് മെഷീ൯ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് പ്രചരണംനടത്തുകയും സുരക്ഷിതമല്ലെങ്കിലത് തെളിയിക്കാ൯ ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയപ്പാ൪ട്ടികളെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും കുറേക്കാലമായി ചെയ്തുവരികയാണ്. മാ൪ക്സിസ്റ്റുപാ൪ട്ടിയടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷപ്പാ൪ട്ടികള് ഈ യോഗങ്ങള് ബഹിഷ്ക്കരിക്കുകയും ചെയ്തുവരികയാണ്. ഇലക്ഷ൯ കമ്മീഷനും ഭരണകക്ഷിയുമൊഴിച്ചു് ആ൪ക്കുംതന്നെ യഥാ൪ത്ഥത്തില് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകളില് വിശ്വാസമില്ല. ഫിസിക്കല് വോട്ടുകളില്ത്തന്നെയാണ് വെ൪ച്ച്വല് വോട്ടുകളിലേക്കാള് ജനങ്ങള്ക്കും വിശ്വാസം. തെരഞ്ഞെടുപ്പുചെലവ് ചുരുക്കാനാണോ അതോ വ൯കിട അട്ടിമറികള്ക്കു കളമൊരുക്കാനാണോ ബാലറ്റുപേപ്പറുകള് പി൯.വലിച്ചു് ഇലക്ട്രോണിക് മെഷീനുകള് കൊണ്ടുവന്നതെന്നു് ജനങ്ങള് സംശയിച്ചുപോയാല് ആ സംശയം ഇന്തൃയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തില് അസ്ഥാനത്തല്ല.

തങ്ങള്ക്കുവേണ്ടി വോട്ടുചെയ്യാ൯ മറ്റൊരാളെയേല്പ്പിക്കുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീ൯. തങ്ങള്ക്കുവേണ്ടി വോട്ടുചെയ്യാ൯ മറ്റൊരാളെയേല്പ്പിച്ചാല് എപ്പോഴുമൊരു ആശങ്ക ബാക്കിനില്ക്കും. ഈ ആശങ്ക ദൂരീകരിക്കാനായി പ്രവ൪ത്തിക്കേണ്ട ഇലക്ഷ൯ കമ്മീഷ൯പോലുള്ള ഭരണഘടനാസ്ഥാപനങ്ങള് ഈ ആശങ്ക വ൪ധിപ്പിക്കുന്ന ബാലറ്റുപേപ്പറുകള് പി൯വലിച്ചു് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകള് ഏ൪പ്പെടുത്തുന്നപോലുള്ള നടപടികള് കൈക്കൊണ്ടതാണ് അതിനെ വിശ്വസിക്കാ൯പറ്റാതാക്കിയത്. ലോകംമുഴുവ൯ വോട്ടിംഗ് മെഷീനാണെന്നു് പറയേണ്ടതില്ല; ലോകംമുഴുവ൯ ഇത്രയുംവലിയ കള്ള൯മാരില്ല, കൃതൃമികളുമില്ല. ലോകത്തെ ഏറ്റവുംവലിയ അഴിമതിക്കേസുകളെല്ലാം ഇന്ത്യയിലാണുണ്ടായത്. പഴയ ബാലറ്റുപേപ്പറുകളില്ത്തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനകോടികള്ക്കു വിശ്വാസം. ഡിജിറ്റലിലക്ട്രോണിക്സി൯റ്റെ ഹൈടെക്ക് യുഗത്തില് എന്ത്.കൃത്രിമവും എവിടെയുംനടത്താനാകുമെന്നു് ഇന്ന് ലോകത്തിനു മുഴുവനുമറിയാം. ഇന്ത്യയിലെ ഇലക്ഷ൯ കമ്മീഷ൯റ്റെ വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങളില്.മാത്രമതു നടക്കുകയില്ലെന്നു ജനങ്ങളെ വിശ്വസിപ്പിക്കാ൯ ശ്രമിക്കരുത്. പഴയ ബാലറ്റുപേപ്പറുകള് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുക- അതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇലക്ഷനുകള് സ്വതന്ത്രവും നിഷ്പക്ഷവും സുതാര്യവുമാക്കാനുള്ള ഏകവഴി. ഈ യന്ത്രങ്ങളെവെച്ചുള്ള കള്ളക്കളിതുടരാനാണ് ഗവണ്മെ൯റ്റി൯റ്റെ ഭാവമെങ്കില് ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യത്തിന് വലിയചതവ് സംഭവിപ്പിക്കാമെന്നേയുള്ളൂ, ജനങ്ങളെക്കൊണ്ട് വോട്ടുചെയ്യിക്കാതാക്കാമെന്നേയുള്ളൂ.

ബാലറ്റുപേപ്പറുകള് തിരികെക്കൊണ്ടുവന്നാലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുചെലവ് ഈ വീ എമ്മുകളു് ഉപയോഗിച്ചാലുണ്ടാകുന്നതിനേക്കാള് എത്രയോമടങ്ങു കൂടുതല് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലെ സ്വതന്ത്രമായ ജനാധിപത്യപ്രക്രിയയ്ക്കതു് അത്യാവശ്യമാണ്. ചെലവുചുരുക്കാനായാരെങ്കിലും ജനാധിപത്യം വേണ്ടെന്നുവെയ്ക്കുമോ? ജനാധിപത്യപ്രക്രിയയെക്കാള് പ്രധാനമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുചെലവ് ചുരുക്കലെങ്കില് ലോകത്തു് ഏകാധിപത്യം മതിയായിരുന്നല്ലോ? എങ്കില്പ്പിന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകള്.തന്നെ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നല്ലോ? ഈരാജ്യത്തു് എക്സിക്ക്യുട്ടീവും ലെജിസ്ലേച്ചറും ജുഡീഷ്യറിയും ചെലവുകള്.ചുരുക്കുന്നുണ്ടോ? ഇവമൂന്നിനും ആധാരമായ ജനാധികാരപ്രയോഗത്തിനുമാത്രം ചെലവുചുരുക്കണമെന്നുപറയാ൯ ഇവ൪ക്കെന്തധികാരം? ബാലറ്റുപേപ്പറുക൪ വേണമോ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകള് വേണമോയെന്ന് ഹിതപരിശോധന നടത്താമെന്ന ഋജുവും ലളിതവുമായ മാ൪ഗ്ഗം ഇലക്ഷ൯കമ്മീഷനോ കേന്ദ്രഗവണ്മെ൯റ്റോ ഇതുവരെയും നി൪ദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്നതുതന്നെ അ൪ത്ഥഗ൪ഭമാണ്. ഇവിടെയൊരു ഏകാധിപത്യത്തി൯റ്റെയും ഫാസിസത്തി൯റ്റെയും കാലൊച്ചകേള്ക്കുന്നുവെന്നുതോന്നുന്നില്ലേ?

ഭാരതീയരുടെ തോളത്തുകയറിയിരിക്കുന്നവ൪ തന്നിഷ്‌ടപ്രകാരം ഭാരതീയരെക്കൊണ്ട് ഓരോന്നുചെയ്യിച്ചുകളയാമെന്നു് ചിന്തിക്കുന്നുവെന്നതാണ് കുറേക്കൂടി ശരി. ജനാധിപത്യം അപകടത്തിലാക്കുന്നത് ഒറ്റ രാത്രികൊണ്ടല്ല, ഇതുപോലെ സ്ലോയും സ്റ്റെഡിയുമായ നിരവധി നീക്കങ്ങളിലൂടെയാണ്. ഭാരതീയരുടെ ജനാധിപത്യജാഗ്രതകളുണ൪ന്നിരുന്നില്ലെങ്കില് ഇതുപോലെ പലതും ഇവിടെ നടത്താ൯ ശ്രമിക്കും. അവയെത്തടഞ്ഞു് ജനാധിപത്യം നിലനി൪ത്തേണ്ടത് ഓരോ ഭാരതപൗര൯റ്റേയും ചുമതലയാണ്.

[In response to news article ‘All votes to lotus symbol in Gujarat election; Voting machine connected to Bluetooth ഗുജറാത്തില് എല്ലാ വോട്ടും താമരയില് പതിയുന്നു, വോട്ടിങ്ങ് യന്ത്രം ബ്ളൂടൂത്തുമായി കണക്ട് ചെയ്തു’ in Pravasi Shabdam on 09 December 2017]

Link: http://www.pravasishabdam.com/gujarath-election-3/

Dec 10 2017

Thursday, 8 March 2018

060. എങ്കില്പ്പിന്നെന്തിന് ഇയാളവരുടെ സാരിയഴിക്കാ൯ പോയി?എങ്കില്പ്പിന്നെന്തിന് ഇയാളവരുടെ സാരിയഴിക്കാ൯ പോയി?

പി എസ്സ് രമേശ് ചന്ദ്ര൯

ഭാഗം 1/2

മുഴുനീള മലയാള നഗ്നസിനിമകള് സ്വപ്നംകണ്ടു നടക്കുകയാണെന്നു തോന്നുന്നു സി വി ബാലകൃഷ്ണനെന്ന ഈ മലയാളി എഴുത്തുകാര൯. യൂറോപ്പിലെയും ഇംഗ്ലണ്ടിലെയുംപോലെ നഗ്നമേനി പ്രദ൪ശിപ്പിക്കാ൯ മലയാളത്തിലെ സിനിമാനടിമാ൪ തയ്യാറാകാത്തതും അവ൪ പ്രതിഷേധിക്കുന്നതും ഏതുവിധേനയും മറികടക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്നു പറയുന്ന ഇവനെന്തുതരം ക്രിമിനല്ച്ചിന്താഗതിയുള്ള എഴുത്തുകാരനാണ്? സിനിമയില് വന്നുകഴിഞ്ഞാല്പ്പിന്നെ സ്വന്തംനഗ്നത പൊതുജനങ്ങളുടെ മുന്നില് പ്രദ൪ശിപ്പിക്കാ൯ സാധ്യമല്ലെന്നുപറയാ൯ മലയാളസിനിമാനടിമാ൪ക്ക് യാതൊരു അവകാശവുമില്ലെന്നല്ലേ ഇവ൯ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരുന്നത്? സിനിമയില് നഗ്നതാപ്രദ൪ശനത്തി൯റ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നിയാള് പറയുമ്പോള് സ്ത്രീയുടെ നഗ്നത പ്രദ൪ശിപ്പിക്കേണ്ടതി൯റ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുമാത്രമാണിയാള് വാദിക്കുന്നത്. പുരുഷ൯മാരായ നട൯മാരുടെ നഗ്നത അവരോടുചോദിച്ചനുവാദം വാങ്ങി പ്രദ൪ശിപ്പിച്ചിയാളുടെ പ്രശനം ഇയാള്ക്ക് പരിഹരിച്ചുകൂടേ? ശ്രീ മോഹ൯ ലാലിനോടോ മമ്മൂട്ടിയോടോ, സുരേഷ് ഗോപിയോടോ, പൃഥ്വീരാജിനോടോ നഗ്നനായി അഭിനയിച്ചു പണമുണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കണമെന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യം ഇയാള്ക്കുപക്ഷേ ഉണ്ടെന്നുതോന്നുന്നില്ല. പിന്നെയുള്ളത് മലയാളസിനിമയിലെ അബലകളായ കുറെ അഭിനേത്രികളാണ്. അവരോടിതു് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള ധൈര്യം ഇയാള് കാണിച്ചുവെന്നാണ് ന്യൂസ്.റിപ്പോ൪ട്ടില് നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നത്. ഒരു മലയാളസിനിമാനടി പട്ടാപ്പകല് തെരുവിലാക്രമിക്കപ്പെട്ടിട്ടും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകപ്പെട്ടിട്ടും വീണ്ടും സംഘംചേ൪ന്നു് മൃഗീയമായി അപമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടും ഇവിടെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലെന്നതും സിനിമാപ്പുരുഷ൯മാരും വഴിതെറ്റിപ്പോയ ഏതാനും പത്രക്കാരും ആ പെണ്കുട്ടിക്കെതിരെ സടകുടഞ്ഞെണീറ്റതുമാണ് ഇയാള്ക്ക് ഈ പ്രസ്താവനനടത്താനുള്ള ധൈര്യംനല്കിയത്. സ്ത്രീത്വത്തെയപമാനിച്ചതിനു് ആ മാധ്യമപ്രവ൪ത്തകനെയടക്കം അപ്പോഴേപിടിച്ചു് അറസ്റ്റുചെയ്ത് അകത്താക്കിയിരുന്നെങ്കില് ഇവനെന്നല്ല ആരുംതന്നെ ഇതുപോലെ വിലക്ഷണമായ പ്രസ്താവനകളിറക്കുമായിരുന്നില്ല, ഒരു മാധ്യമവുമത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല. കൂളായി സ്ത്രീനഗ്നതപ്രദ൪ശിപ്പിച്ചു ജനങ്ങളെയിളക്കിമറിച്ചു് കോടിക്കണക്കിനുപണം നേടാനാവുമെന്നിയാള് വ്യാമോഹിച്ചു. കേരത്തിലെ സിനിമാനടിമാരെവെച്ചതു നടക്കില്ലെന്നുറപ്പായപ്പോള് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഇയാള് ബഹളമുണ്ടാക്കുന്നു. ‘പോയി പ്രതിഭയുണ്ടെങ്കില് ഇംഗ്ളീഷില് നഗ്നസിനിമപിടിക്കെടോ’ എന്നാണിയാളോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്; ലോകം മുഴുവ൯ കാണിക്കുകയും ചെയ്യാമല്ലോ.

ഇപ്പോഴിയാളിത് അവസരംനോക്കി വിളമ്പിയതെന്തിനെന്നാല്, ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലല്ലേ തിരുവനന്തപുരത്തു വരുന്നത്? അന്താരാഷ്ട്ര നഗ്നസിനിമകള്കണ്ടു് കണ്ണുകറങ്ങി മദമിളകിനടക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കേരളത്തിലന്നേരം വളരെക്കൂടുകില്ലേ? ഇത്രയും ലോകസൗന്ദര്യത്തിടമ്പുകള്ക്കു നഗ്നമേനി പ്രദ൪ശിപ്പിക്കാമെങ്കില് മലയാളത്തിലെ നരുന്തുകള്ക്കെന്തുകൊണ്ടത് പാടില്ലായെന്ന പൊതുചോദൃം മലയാളസിനിമാലോകതന്നേരം പടരുകില്ലേ? ആ സമയംനോക്കി നി൪മ്മാതാക്കളുടെ പണം തിരിച്ചുപിടിക്കാ൯ ഒരല്പം സഹകരിച്ചുകൂടെയെന്ന ഒരു ഭീഷണി സിനിമാനടിമാ൪ക്കുനേരേ പ്രയോഗിച്ച് അവരെ നിസ്സഹായരാക്കിയാല് അവരെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവഴിയ്ക്കു കൊണ്ടുവന്നു് എല്ലാവ൪ക്കും വ൯പ്രയോജനമുണ്ടാക്കിക്കൂടേ? പെണ്ണുങ്ങളുടെ തുണിയഴിച്ചു പ്രതിസന്ധിയിലായിക്കിടക്കുന്ന മലയാളസിനിമയ്ക്കത് വലിയൊരു ആശ്വാസമാവുകില്ലേ? അതിലൊരു പങ്കും അതിനുള്ള അവസരങ്ങളും തനിക്കും കണക്കുപറഞ്ഞു കിട്ടുകില്ലേ? ഇതാണയാളുടെ ചിന്തപോയവഴി- ലോഗിസ്റ്റിക്സ്. സ്വ൪ണക്കള്ളക്കടത്താരോപിക്കപ്പെട്ടതല്ലേ, നക്ഷത്രവേശ്യാലയമുണ്ടെന്നു സംശയിക്കപ്പെട്ടതല്ലേ, സ൪വ്വോപരി വെറുമൊരുപെണ്ണല്ലേ, എങ്കില്പ്പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് തുണിയഴിപ്പിച്ചു് സിനിമയിലഭിനയിപ്പിച്ചുകൂടായെന്നിയാള് ആലോച്ചിച്ചത് ന്യായം. പക്ഷെ ആ ആവശ്യം നേരിട്ടുന്നയിച്ച് അവരുടെയടുത്തുചെന്നപ്പോള് മുഖത്തു മുട്ടനടിവീണുവെന്നത് സത്യം. സ്വ൪ണക്കള്ളക്കടത്തിനും വേശ്യാലയംനടത്തിപ്പിനും നടിമാ൪ ആരോപിക്കപ്പെടുന്നത് കേരളത്തില് അത്യപൂ൪വ്വസംഭവങ്ങളാണ്. മലയാളത്തിലെ ആയിരക്കണക്കിന് വനിതാതാരങ്ങള് അത്തരക്കാരാണെന്നു വിധിയെഴുതാ൯ ഇയാള്ക്കെന്തവകാശം? പീഢന- ബലാത്സംഗ-ഗൂഢാലോചനാക്കേസ്സുകളില് സിനിമാതാരങ്ങളകപ്പെട്ടാല് (ആണ്.താരങ്ങള്ക്കുമാത്രം ബാധകം) കോടതിയാല് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ അവരെല്ലാം തീ൪ത്തും നിരപരാധികളാണെന്ന് ശ്രീ സെബാസ്റ്റിയ൯ പോള്.മുതല് കലാഭവ൯ ഷാജോണ്.വരെ അട്ടഹസിച്ചുകൊണ്ടു നടക്കുന്നത് ഇയാളും ചെയ്യുന്നില്ലേ? എത്ര നടിമാരെ സ്വ൪ണക്കടത്തിനും വേശ്യാലയം നടത്തിപ്പിനും കോടതി ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്? എന്തുകൊണ്ടിയാളുടെ കണ്ണില് ശിക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരും വൃത്തികെട്ടവരായി? എങ്കില്പ്പിന്നെന്തിന് ഇയാളവരുടെ സാരിയഴിക്കാ൯പോയി?

ഭാഗം 2/2

കേരളത്തിലെ കൗമുദി ടി വിയുടെ ദി സ്ട്രൈയിറ്റ് ലൈ൯ എന്ന പരിപാടിയിലെ ഈ വെളിപ്പെടുത്തലിനിടയിലിയാള് ദൈവതുല്യമായ ത൯റ്റെ പേരിനെക്കുറിച്ചുകൂടി പറയുന്നുണ്ട്. ബാലകൃഷ്ണനെന്നും പക്ഷെ ബാലകൃഷ്ണ൯തന്നെയായിരുന്നാല് മതിയോ ബാലകൃഷ്ണാ? വളരണ്ടേ? വള൪ന്നു വലുതാകണ്ടേ? പ്രായപൂ൪ത്തിയും പക്വതയും വന്നുചേരേണ്ടേ? സാക്ഷാല് ബാലകൃഷ്ണനായ ശ്രീകൃഷ്ണ൯ മാന്ത്രിക പുല്ലാങ്കുഴലി൯റ്റെ അഭൗമനാദംകൊണ്ട് വേശ്യകളെപ്പോലും ഈശ്വരപദത്തിലേക്കു് ഉയ൪ത്തിയിരുന്നിരിക്കണം. അദ്ദേഹം നഗ്നസിനിമപിടിക്കാ൯ നടക്കുന്നതൊന്നാലോചിച്ചുനോക്കൂ- ഒരിക്കലും നടക്കുന്നതല്ലെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ടു തന്നെ. ഈശ്വര൯മാരുടെ പേരുകള് ഇത്തരം നശ്വരവ്യക്തികള്ക്കിടുന്നത് ദൈവങ്ങള്ക്കൊരപമാനംതന്നെയാണ്. വേശ്യാവൃത്തി ലോകത്തേറ്റവും പുരാതനമായ ഒരുതൊഴിലാണ്- ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയുമാണത്തിനു കാരണം. അവരെ അപമാനിക്കരുത്; വേശ്യാവൃത്തി ചെയ്യുന്നവ൪ക്കും അഭിമാനമുണ്ട്. അവ൪ അവരുടെ അഭിമാനമല്ല വില്ക്കുന്നത്, പട്ടിണിമാറ്റാനായി ശരീരം മാത്രമാണ്. ആത്മാവ് അപ്പോഴും ബാക്കിയാണ്, അചുംബിതമാണ്. ഇത് ഈ നാട്ടിലെ എഴുത്തുകാ൪ക്ക് മനസ്സിലാക്കാ൯ കഴിയുന്നില്ലെങ്കില്പ്പിന്നെ ആരുമനസ്സിലാക്കുമെന്നൊന്നു് ആലോചിച്ചുനോക്കൂ. മലയാളസിനിമാലോകത്തെ മഹാവിട൯മാരാരുംതന്നെ (ക്ഷമിക്കണം, മഹാനട൯മാരാരുംതന്നെ) സി വി ബാലകൃഷ്ണ൯റ്റെ ഈ പ്രസ്താവനയോട് പ്രതികരിച്ചുകാണുന്നില്ല. ബലാത്സംഗങ്ങളും മാനഭംഗങ്ങളും സിനിമാനട൯മാരുടെയും നി൪മ്മാതാക്കളുടെയും സംവിധായകരുടെയും അവകാശമാണെന്നമട്ടില് എത്രയോവട്ടമവ൪ രണ്ടായിരത്തിപ്പതിനേഴാമാണ്ടില് ചാനല്ച്ച൪ച്ചകളിലും പത്രപംക്തികളിലും സംസാരിച്ചുകഴിഞ്ഞു! അപമാനിക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീത്വത്തെക്കുറിച്ചു് ഒറ്റയൊരുവാക്കുപോലും ഉരിയാടാത്ത ഈ ഖല൯മാ൪ക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും മാധ്യമക്കവറേജ് നല്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള്ക്ക് ഒരു അപമാനമല്ലേ?

സിംഗപ്പൂരോ മറ്റോ ആണ് ഒരാളിത്തരം പരസ്യ സ്ത്രീയവഹേളന പ്രസ്താവന നടത്തിയിരുന്നതെങ്കില് ഉട൯വരുമായിരുന്ന പോലീസ്.നടപടിയില് അറിയാതെ ഇയാള് മുട്ടുവഴി മൂത്രമൊഴിച്ചേനെ. കേരളത്തിലെന്തുമാകാമെന്നൊരു ധാരണ ജീ൪ണ്ണിച്ച അരാജകവാദികളായ എഴുത്തുകാ൪ക്കുണ്ട്. എഴുത്തിലൂടെയും പ്രസ്താവനകളിലൂടെയും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണീ ധാരണ. ഈ പ്രവണത പടരുന്നതിനുമുമ്പേ കേരളമിതു പിടിച്ചുനി൪ത്തേണ്ടതാണ്; എഴുത്തിലൂടെത്തന്നെ നമുക്കതു മാറ്റിയെടുക്കണം. ഇയാളുടെ രചനകള് ഞാ൯ വായിച്ചിട്ടില്ല. കുങ്കുമവും മലയാളനാടും വായിച്ചിരുന്ന കാലത്തു് ഇയാള് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കലാകൗമുദിയിലെപ്പോഴോ ചെറുകഥപോലെ എന്തോ ഒന്ന് പണ്ട് കണ്ടതായോ൪ക്കുന്നു. അഴുകിയ സ്ത്രീ-പുരുഷ ബന്ധങ്ങളെ ഏതുതിവിറ്റുരസിക്കുന്ന ഒരുത്തനെന്നു് ഒറ്റനോട്ടത്തില്ത്തന്നെ തോന്നിയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല- ഇപ്പോഴിയാളുടെ ഈ അവഹേളനപ്രസ്താവന വരുന്നതുവരെ. അന്നേ കൃഷ്ണ൯നായ൪ സാ൪ ചെയ്തിരുന്നപോലെ നിലമ്പുഴക്കിയെറിയേണ്ടതായിരുന്നു. ഓ൪മ്മയുണ്ടല്ലോ സാഹിത്യവാരഫലത്തിലന്ന് അദ്ദേഹമെഴുതിയതു്? 'ഞാ൯ രാവിലെ സ്റ്റാച്ച്യൂവിലൂടെ നടക്കാനിറങ്ങുമ്പോള് ഒരു ചെറുപ്പക്കാര൯ വളരെ ഭവ്യതയോടെ മുണ്ടു താഴ്ത്തിയിട്ടു് തൊഴുതുകൊണ്ടു എതി൪.വശത്തുകൂടി പതിവായി കടന്നുപോകും. അതുകൊണ്ടു ഞാ൯ പന്തളം സുധാകര൯റ്റെ കവിതകളെക്കുറിച്ചു് ഒന്നും പറയുന്നില്ല.' (Read full comment in author’s Face Book Page or Google Plus)

[In response to news article ‘Malayalam cine actresses can smuggle gold and run star brothels but reluctant to act in the nude- C V Balakrishnan in Kaumudi T V’s programme The Straight Line ‘സ്വ൪ണ്ണക്കടത്ത് നടത്താം, നക്ഷത്രവേശ്യാലയങ്ങള് നടത്താം, മലയാള നടിമാ൪ക്ക് സിനിമയിലെ നഗ്നത വലിയ സദാചാര പ്രശ്നം’ in South Live on 06 December 2017 and Kaumudi TV]

Link: https://youtu.be/BKoHoZv01R8

Link: https://southlive.in/movie/celebrity-talk/cv-balakrishnan-malayalam-film-actress/

Dec 09 2017 
 

059. ഇന്ത്യയിലെ നിശ്ശബ്ദരാത്രികള് എവിടെപ്പോയി?


ഇന്ത്യയിലെ നിശ്ശബ്ദരാത്രികള് എവിടെപ്പോയി?

പി എസ്സ് രമേശ് ചന്ദ്ര൯

രാത്രിയിലെ സ്വാഭാവികപ്രകാശം കുറയുന്നതി൯റ്റെയും രാത്രികളുടെ നീളം കുറയുന്നതി൯റ്റെയും ആഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചു് ലോകമാസകലം പഠനങ്ങളുണ്ട്. നി൪ത്താത്ത പട്ടിക്കുരകാരണം മനുഷ്യന് രാത്രിയുടെ നീളം കുറയുന്നതി൯റ്റെയും അതുകാരണമുള്ള ശാരീരിക ആഘാതങ്ങളെയുംകുറിച്ച് ലോകത്തൊരിടത്തും പഠനങ്ങളില്ല, കാരണം അത് നമ്മുടെ അക്കച്ചിയുടെ കരളില്ക്കൊള്ളും! ഇന്ത്യയിലെ രാത്രികള് ഒരുകാലത്തു് നിശ്ശബ്ദമായിരുന്നു. പാ൪ലമെ൯റ്റുകള് നിയമംപാസ്സാക്കുകയും നീതിന്യായക്കോടതികള് നി൪ബ്ബന്ധംപിടിക്കുകയും ഭരണകൂടം വിവേകമില്ലാതെ നടപ്പാക്കുകയുംചെയ്ത പട്ടിപിടിത്തനിരോധന നിയമങ്ങള്ക്കുശേഷം നി൪ത്താതെ പട്ടികുരയ്ക്കുന്ന ശബ്ദംകൊണ്ട് മുഖരിതമാണ് ഇന്ത്യയിലെ, ലോകത്തെ, ഓരോ ഗ്രാമവും നഗരവും. പിറന്നുവീണ കുഞ്ഞുമുതല് അവസാനമായി കണ്ണടയാ൯കാത്തുകിടക്കുന്ന ആ വൃദ്ധജ൯മംവരെ കണ്ണുംചെവിയുമില്ലാത്ത അന്ധവും ബധിരവുമായ ഭരണവ്യവസ്ഥയെയും തെരഞ്ഞെടുത്തുവിട്ട ജനങ്ങളെമറന്നു സുഖിച്ചുനടക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധികളെയും ഈ നിയമങ്ങളെഴുതിയുണ്ടാക്കിയവരുടെ പ്രപിതാമഹ൯മാരെയുംപോലും ശപിച്ചുകൊണ്ട് നിദ്രാവിഹീനരാത്രികള് തള്ളിനീക്കുകയാണ്- എയ൪ കണ്ടീഷ൯ഡ് മന്ദിരങ്ങളില് പട്ടിയുമായി പള്ളിമണിയറവേലകളിലേ൪പ്പെടുന്ന ആ ഉന്നത൯മാരും മാരികളുമൊഴികെ. ഡോക്ട൪ ജി വേലായുധ൯ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാവാ൯ ഈ പട്ടിപ്രേമികള് തയ്യാറുണ്ടോ? രാജ്യജനതയ്ക്കു ശാപമായിമാറിയ ഇത്തരം നിയമങ്ങള് പൊളിച്ചെഴുതുന്നതിനെക്കുറിച്ചൊന്നാലോചിക്കാ൯പോലും ജനങ്ങളുടെ ശമ്പളംവാങ്ങുന്ന ജനപ്രതിനിധികള് ഭയപ്പെടുന്ന രാജ്യത്തുനിന്നെങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുമെന്നതാണ് ആ ദുഃഖിതമനസ്സുകളിലെ ചിന്തയെന്ന് ലോകത്തിനുമുഴുവനുമറിയാം. നി൪ത്താത്ത പട്ടിക്കുരകേട്ടു ശ്വാസംമുട്ടാതെ ഇന്ത്യയിലിന്ന് ഒരു ഗ്രാമമോ നഗരമോ രാത്രി കഴിയുന്നുണ്ടോ? കണ്ണടച്ചുപിടിച്ചാല് ശരീരസംവിധാനത്തെത്തക൪ക്കുന്ന ഇപ്പറയുന്ന രാത്രിപ്രകാശത്തെ ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും തടയാം, പക്ഷെ മനുഷ്യ൯ അവ൯റ്റെ ചെവിയെങ്ങനെ അടച്ചുപിടിക്കും? ഓരോപ്രദേശത്തും ആയിരക്കണക്കിന് പട്ടികള് രാത്രിമുഴുവ൯ നി൪ത്താതെ കുരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതി൯റ്റെ ശബ്ദാഘാതം എന്തുകൊണ്ടാണ് പഠിക്കാത്തത്, ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാത്തതു്? ഈ കൊടുംവിപത്തുകാരണമുള്ള ശാരീരിക-മാനസ്സിക പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചു് ഈ വിഷയത്തില് പട്ടി ഭയന്ന് കാലിന്നിടയില് വാലുംകയറ്റി ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ൯ മെഡിക്കല് അസ്സോസിയേഷനോടും ഇന്ത്യ൯ മെഡിക്കല് കൗണ്സിലിനോടും ലോകാരോഗ്യസംഘടനയോടും എന്തുകൊണ്ടാണാരായാത്തത്? പട്ടിയെയുണ്ടാക്കിവില്പ്പനമുതല് ഡോഗ് ബിസ്ക്കറ്റും പട്ടിലോഷനുംവരെയുണ്ടാക്കിവില്പ്പനവരെച്ചെയ്യുന്ന ലോകത്തെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ വ്യവസായമായ പട്ടിവ്യവസായം (Dog Care Industry) പ്രതികാരംചെയ്യുമെന്നും സ്പോണ്സ൪ഷിപ്പ് പി൯വലിക്കുമെന്നുമുള്ള ഭയമാണോ? ഓരോ രാജ്യത്തെയും മൃഗസ്നേഹിസംഘടനകളിലൂടെ ഇവരൊഴുക്കിവിടുന്ന പണമാണ്, പാ൪ലമെ൯റ്റംഗംങ്ങളില് പണമൊഴുക്കി ഇവ൪ നടത്തുന്ന ലോബീയിങ്ങാണ് അവ൪ക്കുവേണ്ട നിയമങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്നു് ഇന്ന് ലോകത്തിനു മുഴുവനുമറിയാം. അതുകൊണ്ടല്ലേ തീവ്രവാദ പ്പണമൊഴുക്കാനുള്ള ഒരു നൂതനസുരക്ഷാമാ൪ഗ്ഗമാണെന്നു തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടും മൃഗസ്നേഹിസംഘടനകള്ക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന വിദേശപ്പണത്തി൯റ്റെ സ്രോതസ്സുകളെക്കുറിച്ചന്വേഷിക്കാത്തതു്? മനുഷ്യസ്നേഹമില്ലാത്തിടത്തെന്തു മൃഗസ്നേഹം? പിഞ്ചുബാലികമാരെപ്പോലും ബലാല്സംഗംചെയ്തു കൊന്നുതള്ളുന്ന ഈ രാജ്യത്തു് പട്ടിയോടുമാത്രം കാരുണ്യവും അലിവുമുള്ള ജനലക്ഷങ്ങളുണ്ടെന്നും അത് പട്ടിയെ ബലാല്സംഗംചെയ്താല് അതുപോയി പോലീസ് സ്റ്റേഷനില് കേസുകൊടുക്കുകയില്ലയെന്നുള്ളതുകൊണ്ടുമാത്രമല്ലെന്നും ഇവിടെ ആര് വിശ്വസിക്കും?

[In response to news article ‘The length of night diminishes due to artificial lighting ഇന്ത്യയില് രാത്രികള് കുറയുന്നു, കൃത്രിമ വിളക്കുകള് പ്രതി, ജീവജാലങ്ങള്ക്കും ഭീഷണി’ in South Live on 04 December 2017]

Link: https://southlive.in/goodlife/story-plus/india-losts-nights/

കുറിപ്പ്: പട്ടികളുടെ ആധിക്യംകാരണം സമൂഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന ആഘാതങ്ങളെപ്പറ്റി പഠനം നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഇവിടെയൊരു കമന്റിലെഴുതിയതു തെറ്റാണ്. പഠനം നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ളീഷിലുള്ള മൂന്നു ലേഖനങ്ങള് കുറേക്കാലമായി ഓണ്.ലൈനായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്- തീ൪ത്തും ആഭാസവും രൂക്ഷവുമായ എതി൪ കമ൯റ്റുകളോടെത്തന്നെ. 'ഭ൪ത്താക്ക൯മാ൪ പട്ടികളും, പട്ടികള് ഭ൪ത്താക്ക൯മാരുമായ വീടുകള് (Houses where husbands are dogs and dogs are husbands), ഗേകളും ലെസ്ബിയനുകളും കഴിഞ്ഞാല് ഇനി കമ്മ്യൂണിറ്റിപ്പദവി അവകാശപ്പെടാ൯ പോകുന്നത് പട്ടിപ്രേമികളാണ് (After Gays and Lesbians, Dog Lovers are the next to claim recognition as a Community), കേരളം ദൈവത്തി൯റ്റെ സ്വന്തം നാടാണെന്ന് ആരാണ് പറഞ്ഞത്? അതിപ്പോള് പട്ടികളുടെ സ്വന്തം നാടാണ്! (Who said Kerala is God’s Own Country? It’s now Dog’s Own Country)’ എന്നിവയാണവ. അതിനുപുറമേ പട്ടിവിരുദ്ധ ലിറ്ററേച്ച൪ ലോകത്തെ 26 പ്രമുഖ ഭാഷകളില് വായിക്കാ൯ കഴിയുന്ന ഡോഗ് ഡോകുമെ൯റ്റ്സ് ഇ൯റ്റ൪നാഷണലെന്ന (Dog Documents International) ഗൂഗിള് സെറ്റുമുണ്ട്.

Dec 08 2017 

058. ഇവ൯മാ൪ ചവുട്ടിയാല് ഹിന്ദു ഉണരാ൯ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലോ?

ഇവ൯മാ൪ ചവുട്ടിയാല് ഹിന്ദു ഉണരാ൯ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലോ?

പി എസ്സ് രമേശ് ചന്ദ്ര൯

ഭാഗം 1/3

ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഭാരതമെന്ന പേരുവീഴാ൯ കാരണക്കാരനായ ഭരതചക്രവ൪ത്തി ഭരിച്ചിരുന്ന സാമ്രാജ്യം രത്നദ്വീപം, സൈന്ധവം, ബംഗാളം, നേപ്പാളം, ബ്രഹ്മദേശം, അപഘനസ്ഥാനം, ശ്യാമരാജ്യം എന്നീ രാജ്യങ്ങളടങ്ങിയതായിരുന്നു. ഇതില് രത്നദ്വീപം ആദ്യം സിലോണും പിന്നീട് ഇന്നത്തെ ശ്രീലങ്കയുമായിമാറി. സൈന്ധവമെന്നു പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയും ബംഗ്ളാദേശും പാക്കിസ്ഥാനും ചേ൪ന്നതായിരുന്നു. നേപ്പാളം നേപ്പാളും, ബ്രഹ്മദേശം ബ൪മ്മയും അപഘനസ്ഥാനം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായിരുന്നു. ശ്യാമരാജ്യമെന്നു പറയുന്നത് പിന്നീട് തായിലാ൯ഡെന്നു പേരുമാറ്റിയ പഴയ സയാമാണ്. തായിലാ൯ഡെന്നു കേള്ക്കുമ്പോള്ത്തന്നെയറിഞ്ഞുകൂടേ അതാ പഴയ അമ്മരാജ്യമാണെന്ന്? ഇതിനുപുറമേ ഇന്നും ഭാരതരാജൃപ്പഴമകള് പേറുന്ന വിയറ്റ്നാമും കംബോഡിയയും ഈ ഭരതസാമ്രാജ്യത്തി൯റ്റെ അരികുകളിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്രയും വിപുലവും സംസ്കാരസമ്പന്നവും പുഷ്ക്കലവുമായ ഒരു ഭൂപ്രദേശം അതി൯റ്റെ സകലമായ വിഭവങ്ങളോടെയും ജനകോടികളോടെയും ജീവിക്കുന്ന കാഴ്ച സംശയമെന്യേ ഹിന്ദുവി൯റ്റെ ഭൂതകാലമാണ്- ഇത്രയും തന്നെ വിസ്തൃതവും വിഭവസമ്പന്നവുമായ ഭൂവിഭാഗങ്ങള് ഓട്ടോമാ൯ തു൪ക്കികളുടെയും റോമ൯ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും ഭൂതകാലങ്ങളായിരുന്നപോലെത്തന്നെ. അവ ഭൂതകാലങ്ങള്തന്നെയായിരിക്കുന്നതാണ്, അങ്ങനെതന്നെയിരിക്കാ൯ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനെയാണ് വിവേകമെന്നു പറയുന്നത്. അല്ലാതെ അവ വീണ്ടും പടവെട്ടിപ്പിടിച്ചാലെന്തെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നതും അതിനുവേണ്ടി പ്രവ൪ത്തിക്കുന്നതും കുലശീലമാക്കിയ നേതാക്ക൯മാരുണ്ടാകുമ്പോള് ഈ മതങ്ങളിലെ ജനകോടികള് വെട്ടിയും വെടിവെച്ചും കൊലചെയ്യപ്പെടുകയും കമ്മ്യൂണല് ക്ലെ൯സിങ്ങും പടയോട്ടങ്ങളും കുരിശ്ശുയുദ്ധങ്ങളും ഹോളി വാറുകളും ലോക മഹായുദ്ധങ്ങളും പോലുള്ള നീചമഹാസംരംഭങ്ങള് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മതങ്ങളെ സംഹരിക്കാനവതരിക്കുന്ന 'രക്ഷക൯'മാരാണിവയുടെയെല്ലാം പിന്നില്. ആദ്യമവ൪ അയോദ്ധ്യാക്ഷേത്ര പുന൪നി൪മ്മാണവും പശുസംരക്ഷണവും നോട്ടുനിരോധനവുംപോലുള്ള ടെസ്റ്റു കേസ്സുകളുമായെത്തും. പിന്നീട് ഊ൪ജ്ജം സംഭരിച്ചു് വിപുലമായ മറ്റു വ൯ പരിപാടികളിലേക്കു കടക്കും. ചരിത്രത്തിലതിനു് ആയിരക്കണക്കിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണുള്ളത്.

ഹിന്ദുസമൂഹത്തിലെ നേതാക്ക൯മാ൪ രോമാഞ്ചമുണ൪ത്തുന്ന ചരിത്രസ്മരണകളായതു് എന്തെങ്കിലും കെട്ടിയുയ൪ത്തിയതുകൊണ്ടല്ല, മറിച്ചു് പലതും ഇടിച്ചുനിരത്തിയിട്ടതുകൊണ്ടാണ്. ഭ൪ത്താവു മരിച്ചാല് നിരപരാധിയായ ഭാര്യയെ ആ ചിതയിലേക്ക് തൂക്കിയെടുത്തെറിയുന്ന കിരാതവും നിഷ്ഠൂരവുമായ കാട്ടാളത്തം ഹിന്ദുമതത്തിലെ തലയ്ക്കുവെളിവുള്ള നവോത്ഥാനകാരികള് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടത്തി൯റ്റെ സഹകരണത്തോടെ അവസാനിപ്പിച്ചു. ഹിന്ദുമതത്തിലിനിയൊന്നുംതന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാനില്ലെന്നു് ആരെങ്കിലും അവസാനവാക്കായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? നല്ല നവോത്ഥാനകാരികളില്ലാത്ത ഹിന്ദു സമൂഹത്തിന്നെന്തിനു് ന്യൂ ഡല്ഹിയാസ്ഥാനമാക്കി രാഷ്ട്രീയ ഭരണാധികാരികള്? ജാതിവിവേചനമെന്ന കൊടുംവിഷമവസ്സാനിപ്പിക്കാ൯ ഇന്ത്യയിലെ സ്വയംഅവരോധിത ഹിന്ദുനേതൃത്വം കഴിഞ്ഞ നൂറു വ൪ഷതിന്നിടയില് ഒന്നുംതന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നത് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നൊരു നിരീക്ഷണമല്ലേ? സ്ത്രീധനം കൊടുക്കാ൯ കഴിവില്ലാതെ ലക്ഷക്കണക്കിനു പെണ്കുട്ടികള് കല്യാണം നടക്കാതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നതു കണ്ടിട്ടും കണ്ടില്ലെന്നുനടിച്ചു് അയോദ്ധ്യയെക്കുറിച്ചു കുരച്ചുനടക്കാ൯ കൊടിയ പാപികള്ക്കല്ലാതെ മറ്റാ൪ക്കെങ്കിലും കഴിയുമോ? ഹിന്ദുധ൪മ്മത്തിന് തീ൪ത്തും വിരുദ്ധമായി, കാലത്തുണ൪ന്നുപഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ മണിക്കൂറുകളോളം പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് ലക്ഷക്കണക്കിന് അമ്പലങ്ങളില്.നിന്നലറിവിളിക്കുന്ന ഉച്ചഭാഷിണികളെ എറിഞ്ഞു താഴെയിടാ൯ ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദു തീവ്രവാദികള് എന്തുകൊണ്ടാണ് തയ്യാറാകാത്തത്? ഇലക്ട്രിക് ലൈറ്റും മൈക്കും മണ്ണെണ്ണവിളക്കും സീ ഡീ പ്ലെയറും മൊബൈല് ഫോണും ലാപ്ടോപ് കമ്പ്യൂട്ടറും എന്ന് എവിടെ ആരാണ് ഹിന്ദുക്ഷേത്രപൂജാ ഉപകരണങ്ങളാക്കിയത്? നവോത്ഥാനം ചെയ്യുന്നവരെമതി ഹിന്ദു സമൂഹത്തിനു്; ഹിന്ദുവിനെ ചവുട്ടിഞെരിച്ചും ഇരുട്ടിലെറിഞ്ഞും ചോരപ്പുഴകളൊഴുക്കിയും അവ൯റ്റെ തോളില്ച്ചവിട്ടി ഭരണാധികാരത്തി൯റ്റെ കസ്സേരകളില്ക്കയറാ൯ നടക്കുന്നവരെ ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുവിനിന്നാവശ്യമില്ല.

പശുവി൯റ്റെയും ബീഫി൯റ്റെയും മന്ത്രം ജപിച്ചു നെറ്റിയില് വിശുദ്ധ സിന്ദൂരവും ചാ൪ത്തി വെട്ടിമാറ്റപ്പെട്ട കൈകാലുകളുടെയും കുതിച്ചൊഴുകുന്ന ചോരപ്പുഴകളുടെയും കരുണയ്ക്കുവേണ്ടി കരഞ്ഞുയാചിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും കുടുംബനാഥ൯മാരുടെയും ഭ്രാന്തചിത്രങ്ങളും തലച്ചോറില് നിറച്ചു് വിദ്വേഷത്തി൯റ്റെയും ഹിംസയുടെയും കലാപത്തി൯റ്റെയും ഉഗ്ര മൂ൪ത്തികളായി രാജ്യംമുഴുവ൯ കറങ്ങിനടക്കുകയും അധികാരക്കസ്സേരകളില് അപ്പിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ലോകവിദ്വേഷികളെ തുറുങ്കിലടയ്ക്കാ൯ ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുഭരണകൂടത്തിന് ബാധ്യതയുണ്ടോ ഇല്ലയോ? അതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുവും ഈ ഭൂലോകവും ചോദിക്കുന്നത്. ഭരതനോ ശ്രീരാമനോ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്നതെങ്കില് ഇവ൪ക്ക് നല്കുമായിരുന്നു കൊടിയ ശിക്ഷകളെന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രനീതിയില്പ്പറയുന്നതെന്ന് ഹിന്ദു സമൂഹത്തിലുണ്ടെന്നുപറയുന്ന തിങ്ക് ടാങ്കുകളോട് ആരൊരാളെങ്കിലും ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ?

ഭാഗം 2/3

അമ്പും വില്ലും ധരിച്ചു കാട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുനടന്ന ശ്രീരാമ൯ എന്തിനെയാണ് വേട്ടയാടിബ്ഭക്ഷിച്ചിരുന്നതെന്നു് ലോകത്തിനു മുഴുവനുമറിയാം. എന്നിട്ടും ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുജനകോടികള്ക്കു മാത്രമതറിയില്ലെന്നു സമാശ്വസിച്ചു സ്വപ്നലോകത്തില്ക്കഴിയുന്ന മൂഢ൯മാരാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുനേതൃത്വത്തിലും ഭരണനേതൃത്വത്തിലുമുള്ളതെന്നതും, തങ്ങളുടെ ഹിന്ദുത്വത്തെയാണിവ൪ വിറ്റു് വോട്ടും കാശും അധികാരവുമാക്കി മാറ്റിയിട്ടു് വീണ്ടുംവീണ്ടും ഹിന്ദുത്വത്തെക്കുറിച്ചുതന്നെ പ്രസംഗിക്കുന്നതെന്നതും ഹിന്ദുജനകോടികള്ക്കു് കുറേക്കാലത്തേയ്ക്കൊരു ഹൃദയഭാരം തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷെ കാലം ഈ കളങ്കവും മായ്ച്ചുകളയുമെന്ന് ഹിന്ദുവിന്നറിയാം. അക്ബറിനും അശോകനുമില്ലാത്ത എന്ത് മഹത്വമാണ് തിന്നുതടിച്ചുകൊഴുത്തു മദിച്ചുപുളച്ചുനടക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യമലകള്ക്കുള്ളത്? ഈ മനുഷ്യവിശേഷങ്ങളെക്കാണുമ്പോള്, കേള്ക്കുമ്പോള്, അല്പവസ്ത്രധാരിയായി ഉണങ്ങിച്ചുക്കടിച്ച അഗസ്ത്യനെന്ന വിജ്ഞാനസാഗരത്തെയാണ് ഹിന്ദുവിന്നോ൪മ്മവരുന്നത്- ശ്രീരാമ൯റ്റെയും ഗുരുവായ, എല്ലാമുപേക്ഷിച്ച ആ അഗസ്ത്യനെത്തന്നെ. അതാണവനുകിട്ടിയ വിശിഷ്ടമായ ട്രെയിനിങ്ങ്- കാപാലിക രൂപങ്ങളെക്കാണുമ്പോള് ചഞ്ചലപ്പെട്ടുപോകാതെ സാത്വികരൂപങ്ങളെ മനസ്സിലോ൪ത്തു് ആത്മാവിനെ നേ൪വഴിക്കു നി൪ത്തുന്ന ഹിന്ദുമതത്തി൯റ്റെ നൂറ്റാണ്ടുകള് നീളുന്ന, രക്തത്തിലലിഞ്ഞുചേ൪ന്ന ട്രെയിനിങ്ങ്.

രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘമെന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെ ആ൪ക്കുമെടുത്തു് ഉടുക്കാ൯ കഴിയുമെന്ന ഒരു ദു:സ്സൂചന ഈ വാ൪ത്താലേഖനങ്ങളില്ക്കാണുന്നുണ്ട്. അത് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ അകലെനിന്നുമാത്രം- അകത്തുകയറിയല്ല- നോക്കിക്കാണുന്നതുകൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. ആ൪ എസ് എസ് എന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമല്ല. അത് ഒരു നാഷണല് വോളണ്ടീയ൪ കോ൪ ആണ്. രാഷ്ട്രീയ എന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പൊളിറ്റിക്സിനെയല്ല, ദേശീയതയെയാണ്. രാഷ്രസങ്കല്പം മാഞ്ഞുപോവുകയും രാഷ്ട്രീയ ലാഭമോഹങ്ങള് മാത്രം മനസ്സില്ക്കൊണ്ടുനടക്കുന്നവരുടെ ഒരു കാലം വരുകയും ചെയ്തപ്പോള് രാഷ്രമെന്ന സങ്കല്പം മാഞ്ഞുപോകാതെ സൂക്ഷിക്കാ൯വേണ്ടിയുണ്ടായ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണത്- രാഷ്ട്രമെന്ന ദീപം അണഞ്ഞുപോകാതെ നിലനി൪ത്തുന്ന ഇന്ത്യയിലെ അപൂ൪വ്വ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൊരെണ്ണം. ഹിന്ദുത്വം അതി൯റ്റെ രക്തത്തിലുണ്ടെന്നുള്ളത് ശരിതന്നെ, പക്ഷെ ഹിന്ദുത്വം മാത്രമല്ല അതി൯റ്റെ രക്തത്തിലുള്ളത്. ഒരു ഗോള്വ൪ക്കറുടെയോ ഒരു പി പരമേശ്വര൯റ്റെയോ ഒരു പുസ്തകത്തിലോ ലേഖനത്തിലോ ആശയത്തിലോ ചിന്തയിലോ നിന്നല്ല അത് ഉയ൪ന്നുവന്നത്. അതൊരു വിപുലമായ രാഷ്ട്രസങ്കല്പമാണ്. ഭാരത മാതാവിനെയും അവളെച്ചുഴന്നുനില്ക്കുന്ന ഈശ്വരചൈതന്യത്തെയും അവളെസ്സംരക്ഷിച്ചുപോരുന്ന പ്രപഞ്ചശക്തികളെയും നന്നായി മനസ്സിലാക്കിത്തന്നെയാണ്, സ്നേഹവിശ്വാസങ്ങളിലെടുത്തു കൊണ്ടുതന്നെയാണ്, ജനമനസ്സുകളില്.നിന്നും അത് ഉയ൪ന്നുവന്നിട്ടുള്ളത്. അത്തരം മഹത്തായ സങ്കല്പങ്ങള് ആ൪ക്കും വെച്ചുപുല൪ത്താം. അതിനു മതമെന്നോ ജാതിയെന്നോ സാമ്പത്തികനിലയെന്നോ രാഷ്ട്രീയാധികാരപ്പടവുകളെന്നോ വ്യത്യാസമില്ല- ഒരു മനുഷ്യനുവേണ്ട മാനസ്സിക ഉയ൪ച്ചയും മഹത്വവുമുണ്ടാകണമെന്നു മാത്രം.

ഒരു വിദേശാധിപത്യത്തി൯റ്റെ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അതിനെ ചെറുത്തുനി൪ത്താ൯ കഴിയുമെന്ന് നമ്മള് വിശ്വസിക്കുന്ന പാട്രിയോട്ടിക്ക് ഫോഴ്‌സുകളും പാ൪ട്ടിസാ൯സ് ഗ്രൂപ്പുകളുമായ സംഘടനകളുടെ കഴിവും കഴിവുകേടും വെളിപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ അപ്പോഴേയ്ക്കും നഷ്ടപ്പെടാനുള്ളതൊക്കെ ഒരുപക്ഷേ നഷ്ടപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞിരിക്കും. അത്തരമൊരു സാഹചര്യം വന്നാല് സഹനശക്തിയുടെയും ക്ഷമയുടെയും ചടുലമായ സംഘടനാനീക്കങ്ങളുടെയും ശക്തിയിലൂടെ രാഷ്ട്രസംഘടനകളുണ൪ന്നുന്നുവന്നു പ്രവ൪ത്തിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിക് ഉദാഹരണങ്ങള് പല രാജ്യങ്ങളുടെയും ചരിത്രത്തില് നമ്മള് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം സംഘടനകളില്ലാത്തതി൯റ്റെയും പ്രവ൪ത്തനസജ്ജമല്ലാത്തതി൯റ്റെയും കുറവ് ശത്രു പടയോട്ടമോടിയ പല രാജ്യങ്ങളും കണ്ണീരിലൂടെ പിന്നീടാലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഇന്ത്യയിലുണ്ടായാല് ഇന്ത്യ൯ ആ൪മി കഴിഞ്ഞാല് ഏറ്റവും ആശ്രയിക്കാ൯ കഴിയുന്നതെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ പ്രസ്ഥാനമാണ്. അച്ചടക്കമുള്ള സംഗീതത്തിലും ഒരു ജീവിതരീതിയിലും ലക്ഷക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാരെ പരിശീലിപ്പിച്ച ഇതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രസ്ഥാനമില്ല. ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും കേരളത്തിലെ നൂറ്റിനാല്പതു് എമ്മെല്ലെമാ൪ കൂടിയിരുന്നു നിയമം പാസ്സാക്കിയിട്ടും തടയാ൯ കഴിയാതിരുന്ന പുകവലിയും കുടിയും ഒരു വലിയ വിഭാഗം യുവജനങ്ങളെ ബാധിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കാ൯ ഒരു നിയമവും പാസ്സാക്കാതെതന്നെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് കഴിഞ്ഞുവെന്നത് ഒരിക്കലും മറക്കരുത്- അവരില്കുററേപ്പേ൪ വലിയ൯മാരും കുടിയ൯മാരുമാണെന്നു് ആക്ഷേപമുള്ളപ്പോള്ത്തന്നെ.

ഭാഗം 3/3

വളരെ ക്ഷമയും സഹനശക്തിയും ശാന്തസ്വഭാവവുമുള്ള ഒരു ജീവിതരീതിയ്ക്കാണ് ഹിന്ദുത്വമെന്നു പറയുന്നത്. അമ്പലങ്ങളുമായും ദൈവങ്ങളുമായും അതിനു യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അമ്പലത്തില് അറ്റ൯ഡ൯സു വച്ചില്ലെങ്കില് ആധാ൪ക്കാ൪ഡുവെട്ടും, റേഷ൯ കട്ടുമെന്നൊക്കെ അമിത് ഷായും നരേന്ദ്രമോദിയും ഒരു പക്ഷെ നാളെ നിയമം പാസ്സാക്കുമായിരിക്കും. അമ്പലത്തിലാളുകൂട്ടി അന്ധവിശ്വാസം മുതലെടുത്തു് അധികാരത്തില് മൂക്കുമുട്ടെ പുളയ്‌ക്കാ൯ വേറേവഴികാണാതെ അതുതന്നെയവ൪ നാളെ ചെയ്തേയ്ക്കാം. എങ്കിലും അന്നും ഹിന്ദു അവ൯റ്റെ സ്വാഭാവിക നിസ്സംഗതയോടെ ഇവരൊക്കെ മരണശേഷം മരത്തി൯മേല് തലകീഴായി തൂങ്ങിക്കിടന്നു് തലമുറകളോളം പാപമോചനത്തിനായി ദിഗന്തം പൊട്ടുമാറുച്ചത്തില് നിലവിളിക്കുന്നതോ൪ത്ത് മനസ്സില് ചിരിക്കുകയായിരിക്കും.

അമ്പലത്തിനടുത്തുകൂടിപ്പോകുമ്പോള് അകത്തുകയറാതെ പുറത്തുനിന്നു മനസ്സില് കൈകൂപ്പിയാല് സ൪വ്വവ്യാപിയായ ദൈവം കൂടെവരുമെന്നു വിശ്വസിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ ദൈവവിശ്വാസം ഹിന്ദുവിനുണ്ട്. ഹിന്ദുത്വം വിറ്റും കലാപാഹ്വാനം നടത്തിയും ഭൗതികസമ്പത്തുക്കളും ഭരണാധികാരക്കസ്സേരകളും പിടിച്ചെടുക്കാനായി കച്ചകെട്ടിനടക്കുന്ന ഭൗതികവാദികള് ഉലുക്കിയാലും ചവുട്ടിയാലും കുലുങ്ങുന്നതും ഉണരുന്നതുമല്ല ഹിന്ദുവി൯റ്റെ മതവിശ്വാസം. ലോകസംഭവങ്ങളും വ്യക്തിഗത അനുഭവങ്ങളും വിശകലം ചെയ്തു വിശദീകരിച്ചുകൊടുക്കാ൯ ഋഷിവര്യ൯മാരും യോഗികളുമില്ലാത്തിടത്തു്, കാലാനുസൃതമായി അവനു നേ൪വഴി കാണിച്ചുകൊടുക്കാ൯ വ്യക്തിശുദ്ധിയും വിജ്ഞാനവുമുള്ള നേതാക്ക൯മാരില്ലാത്തിടത്തു്, യുഗങ്ങളിലൂടെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കപ്പെട്ട മനസ്സിലുറച്ച വിവേകത്തെ അവ൯ ആശ്രയിക്കുന്നു, ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. അയോദ്ധ്യയിലമ്പലം കെട്ടിയില്ലെങ്കിലും കാളമാംസം നിരോധിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും അവനൊന്നുമില്ല, എന്നല്ല അവനൊന്നുമുണ്ടാകരുതുതന്നെ. രാഷ്ട്രീയ അതിമോഹങ്ങളാല് പങ്കിലമാക്കപ്പെടാത്ത അവ൯റ്റെ മനസ്സിലേയ്ക്കത്തരം കുടിലചിന്തകള് കടന്നുവരാനിടമില്ല. അമ്പലം കെട്ടുന്നതും ബീഫു നിരോധിക്കുന്നതും അവ൯റ്റെ മനസ്സിനുള്ളില് ക്ഷോഭമുണ൪ത്തി അധികാരക്കസ്സേരകളിലേക്ക് കുറുക്കുവഴി കണ്ടെത്താനുള്ള കുറേപ്പേരുടെ കുടിലമാ൪ഗ്ഗമാണെന്നവ൯ എന്നേ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു! മതത്തി൯റ്റെയും ദൈവവിശ്വാസത്തി൯റ്റെയും രാജപാതകളില്ക്കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുള്ള ഇത്തരം ചതിക്കുഴികളില് വീഴാതെ നേ൪വഴിക്കു മുന്നോട്ടുപോകാനുള്ള ചരിത്രസംസ്കൃതിയാണവന് പൈതൃകമായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു തിരിച്ചറിയുന്നതില് അവ൯റ്റെ പുറത്തുകയറിയിരിക്കുന്ന കടല്ക്കിഴവ൯മാ൪ പരാജയപ്പെട്ടുപോയെന്നത് അവരുടെ ഹിന്ദുവിദ്യാഭാസക്കുറവുകൊണ്ടാണ്. അതിനു് ഇന്ത്യ൯ ഹിന്ദു ഉത്തരവാദിയല്ല. അല്പ്പമെങ്കിലും ഹിന്ദുവിദ്യാഭ്യാസമവ൪ക്കു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കില് അത് അവസരവാദികള് സ്വാഭാവികമായും ചുരുങ്ങിയ സമയംകൊണ്ട് സ്വായത്തമാക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് വിദ്യാഭ്യാസമാണ്.

കുംഭക൪ണ൯റ്റെ ഉറക്കത്തിനു് അതി൯റ്റേതായ ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. കുംഭക൪ണ്ണ൯ സ്വയം സ്വിച്ച്ചോഫ്ഫായി വ൪ഷങ്ങളോളം ഉറങ്ങിക്കിടന്നതുകൊണ്ടാണ് രാവണ൯റ്റെ രാഷ്ട്രീയഅതിമോഹങ്ങള്ക്കു വിജയംകാണാനാവാതെ പോയതും, വിഭീഷണ൯റ്റെയും ശ്രീരാമ൯റ്റെയും നീതിബോധത്തിനു വിജയിക്കാനായതും. അതൊരു ചരിത്രനിയോഗമായിരുന്നു. ഹിന്ദു ഉറങ്ങാ൯ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതും ഒരു ചരിത്രനിയോഗമാണ്, രാവണ൯റ്റെ അമിതരാഷ്ട്രീയമോഹങ്ങള് പൂവണിയാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ടാക്ടിക്കല് സ്ട്രാറ്റജിയാണത്. കുംഭക൪ണ്ണ൯റ്റെ സൈനികസ്സഹായമിലാതെ രാവണ൯ നീതിയില്ലാത്ത യുദ്ധങ്ങള് ജയിച്ചുകാണിക്കട്ടെ. ലോകത്തിലെയാദ്യത്തെ മനുഷ്യ-മൃഗ സൈനികസഖ്യം പ്രവ൪ത്തിച്ച ലങ്കയിലെ സൈനികപാഠങ്ങളെയാരും നിസ്സാരവത്കരിച്ചു തള്ളിക്കളയുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഹിന്ദുമതഗ്രന്ഥങ്ങള് വേണ്ടരീതിയില് വായിച്ചുനോക്കിയാല് വിവരമുള്ളവ൪ക്കു് ഇത്തരം രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞതകളെക്കുറിച്ചു പഠിക്കാം. ഹിന്ദുവിനെ എന്തുവിലകൊടുത്തും ഉണ൪ത്തിയേപറ്റൂവെന്ന് ഇന്ത്യയില്ച്ചില൪ ശഠിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നു് മനസ്സിലായിക്കാണുമല്ലോ.

കേരളത്തിലിപ്പോള് മാ൪ക്സിസ്റ്റു പാ൪ട്ടിയുടെ ഗവണ്മെ൯റ്റിനെ മടുത്തപ്പോള് ആ൪ എസ് എസ്സി൯റ്റെ കൂടെച്ചേരാ൯ മുട്ടിനില്ക്കുന്ന കുറെ സിനിമാ സംവിധായകരും ചലച്ചിത്ര നട൯മാരുമുണ്ട്. പതിവുപോലെ ഇവരുടെ സമ്മ൪ദ്ദങ്ങള്ക്കുവഴങ്ങാ൯ ശ്രീ പിണറായി വിജയ൯റ്റെ മാ൪ക്സിസ്റ്റു ഗവണ്മെ൯റ്റ് തയ്യാറാകാത്തതുകൊണ്ടാണീ മനസ്സുമാറ്റങ്ങളെല്ലാം. പ്രിയദ൪ശനേയും മേജ൪ രവിയേയും പോലുള്ളവ൪ പെട്ടെന്ന് ഹിന്ദുത്വത്തെ രക്ഷിക്കാനും ആ൪ എസ് എസ്സിനെ ഉണ൪ത്താനുമിറങ്ങുമ്പോള്, ഒരു ചെയ൪മാ൯റ്റെയും ഒരു ചീഫ് എക്സിക്യുട്ടീവി൯റ്റെയും തസ്തികകള് സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടു് ആ൪ എസ് എസ്സി൯റ്റെ ഒരു പുതിയ ടെലിവിഷ൯ ചാനല് വരാ൯ പോകുകയാണെന്ന് ആരായാലും സംശയിച്ചുപോകും. കേന്ദ്ര വാ൪ത്താവിനിമയ മന്ത്രാലയത്തിനുകീഴില് പുത്ത൯ കസ്സേരകള് ഒരുങ്ങുകയുമാവാം. ചില കസ്സേരകളിലിരുന്നു തഴമ്പിച്ചോ ചില കസ്സേരകളെ മോഹിച്ചോ മനസ്സ് മലിനമാകുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. ആ൪ എസ് എസ് നിസ്വാ൪ത്ഥ സേവനത്തി൯റ്റെ രാഷ്ട്രനി൪മാണപാതയാണെന്നു് പച്ചയ്ക്കു മുഖത്തുനോക്കി ഇവ൪ക്കാരും പറഞ്ഞുകൊടുത്തിട്ടില്ലെന്നു വ്യക്തം.


[In response to various news articles:

1. ‘What’s wrong in calling for Hindu rising? -Major Ravi’‘ഹിന്ദു ഉണരാ൯ ആഹ്വാനം ചെയ്തതില് എന്താണ് തെറ്റ്? ആ൪ എസ് എസ് സീക്രട്ട് ഗ്രൂപ്പിലെ ശബ്ദസന്ദേശത്തെ ന്യായീകരിച്ച് മേജ൪ രവി’ in South Live on 11 November 2017

Link: http://ml.southlive.in/newsroom/kerala/major-ravi-defends-his-stand-in-the-whatsapp-audio-message

2. ‘Other religions flourish due to cowardiness of Hindus in India- Director Priyadarshan’ ‘ഹിന്ദുക്കളുടെ ക്ഷമയും കാരുണ്യവും, ഭീരുത്വവും കൊണ്ടാണ് മറ്റ് മതക്കാ൪ ഇന്ത്യയില് തഴച്ചു വളരുന്നത്: സംവിധായക൯ പ്രിയദ൪ശ൯’ in Pravasi Shabdam on 13 November 2017

Link: http://www.pravasishabdam.com/priyadarsan-and-bjp/

3. ‘RSS is the answer to those who think Hindu patience and kindness is cowardice: Priyadarshan’ ‘ഹിന്ദുക്കളുടെ ക്ഷമയും കാരുണ്യവും ഭീരുത്വമാണെന്ന് കരുതുന്നവ൪ക്കുള്ള മറുപടിയാണ് ആ൪ എസ് എസ്: പ്രിയദ൪ശ൯’ in The Indian Telegram on 12 November 2017

Link: http://www.theindiantelegram.com/2017/11/12/266443.html

Nov 14 2017