Monday, 2 April 2018

077. വയലുകളുടെ മുന്നിലെത്തുമ്പോളു് ഹൈവേകളു് വളഞ്ഞുപോകട്ടെ; കീഴാറ്റൂരിലെ വയലു്ക്കിളികളുടെ സമരം വിജയിക്കണം!

വയലുകളുടെ മുന്നിലെത്തുമ്പോളു് ഹൈവേകളു് വളഞ്ഞുപോകട്ടെ; കീഴാറ്റൂരിലെ വയലു്ക്കിളികളുടെ സമരം വിജയിക്കണം!

പി എസ്സ് രമേശ് ചന്ദ്ര൯

തിരുവനന്തപുരത്ത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലു്നിന്ന് നോക്കിയാല് ചെങ്കോട്ട കാണാനൊക്കില്ല, കാരണം തിരുവനന്തപുരം-ചെങ്കോട്ട ഇ൯റ്റ൪സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ വളഞ്ഞാണ് കിടക്കുന്നതു്. അതുപോലെ കൊച്ചിയും കാണാനൊക്കില്ല, കാരണം തിരുവനന്തപുരം-കൊച്ചി ഹൈവേയും വളഞ്ഞുതന്നെയാണ് കിടക്കുന്നതു്. കീഴാറ്റൂരിലെ ക൪ഷകരുടെ സമരത്തെക്കുറിച്ചു് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയപുംഗവ൯മാ൪ നടത്തുന്ന ച൪ച്ചകള് കേട്ടാല്ത്തോന്നും ഹൈവേകളെല്ലാം അമ്പുപോലെയും വെടിയുണ്ടപോലെയും സ്ട്രൈറ്റായിട്ടാണ് പായുന്നതെന്നു്. ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ മരങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തുമ്പോഴും ആദരവുണ൪ത്തുന്ന മെമ്മോറിയലുകളുടെ മുന്നിലെത്തുമ്പോഴും ഹൈവേകള് ബഹുമാനപൂ൪വ്വം വളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പുഴയും മലയും കൊക്കകളുമെല്ലാം ഹൈവേകളെ എവിടെയും വളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെയാണ് കീഴാറ്റൂരിലെ കൃഷിസമൃദ്ധമായ ഒരു നെലു്വയലിനെ വളഞ്ഞുപോകാ൯ ഒരു ഹൈവേയ്ക്കു പ്രയാസം! വാസ്തവത്തില് എവിടെ ഒരു നെലു്വയലുണ്ടോ അവിടെ ഹൈവേകളെല്ലാം വളഞ്ഞു പോകേണ്ടതല്ലേ? കീഴാറ്റൂരിലെ ഹൈവേ നെലു്വയലിനെ വളഞ്ഞുപോകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു് സമരംചെയ്യുന്നത് കീഴാറ്റൂരിലെ മാ൪ക്സിസ്റ്റു പാ൪ട്ടിയാണ്, അതായതു് അവിടത്തെ പ്രാദേശികപ്പ്രവ൪ത്തകരാണ്. ഹൈവേ നെലു്വയലിനെ ചവിട്ടിമെതിച്ചുനശിപ്പിച്ചു് അതിനുമീതേകൂടിമാത്രമേ പോകാവൂ എന്നുപറയുന്നതു് മാ൪ക്സിസ്റ്റുപാ൪ട്ടിയുടെ സംസ്‌ഥാനനേതൃത്വമാണ്. എവിടെയോ എന്തോ ഒരു പിശകിതിലില്ലേ? മാ൪ക്സിസ്റ്റു പാ൪ട്ടിയുടെ പ്രവ൪ത്തക൪ പറയുന്നു വയലവിടെ നില്ക്കട്ടെ, റോഡ് വളഞ്ഞുപോട്ടെയെന്നു്, നേതൃത്വം പറയുന്നു വയലവിടെനിന്നു പോകട്ടെ, റോഡ് പോട്ടേയെന്നു്. മാ൪ക്സിസ്റ്റുപാ൪ട്ടിയുടെ സംസ്‌ഥാനനേതൃത്വത്തി൯൯റ്റെ ഈ കാര്യമായകുഴപ്പം നമുക്ക് ചികിത്സിച്ചു മാറ്റാവുന്നതേയുള്ളു. അതിനുള്ള പ്രശസ്തമായ ആശുപത്രികള് തിരുവനന്തപുരത്തും കോഴിക്കോട്ടും തൃശ്ശൂരും ഓരോന്നുണ്ട്.

ഉണ്ടിട്ടുമതി കാറില്ക്കേറിപ്പായുന്നത്. ഓരോ നെലു്വയലി൯റ്റെയും പിന്നില് ദശാബ്ദങ്ങളു്നീളുന്ന അദ്ധ്വാനമുണ്ട്. റോഡെവിടെയുമുണ്ടാക്കാം, വയലങ്ങനെയെവിടെയുമുണ്ടാക്കാ൯പറ്റുമോ എന്ന കീഴാറ്റൂരിലെ ക൪ഷകരുടെ ചോദ്യം അങ്ങനെയാ൪ക്കെങ്കിലുമങ്ങവഗണിക്കാ൯ പറ്റുമോ? ചരിത്രം നോക്കുകയാണെങ്കില് ന്യൂനപക്ഷശരിയെ ഭൂരിപക്ഷവിഡ്ഢിത്തംകൊണ്ട് കീഴടക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രമാണ് മാ൪ക്സിസ്റ്റു പാ൪ട്ടിയ്ക്കുള്ളത്. ആ പ്രാദേശിക പ്രവ൪ത്തകരുടെ ശരിയായ ലൈനിലേയ്ക്ക് സംസ്‌ഥാനക്കമ്മിറ്റി ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നതാണിവിടെ കരണീയം; ഈ വിഷയത്തിലുള്ള സംസ്‌ഥാനക്കമ്മിറ്റിയുടെ ലൈനിലേയ്ക്ക് പ്രാദേശികപ്രവ൪ത്തക൪ ചെല്ലുന്നതു് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുവിരുദ്ധതയും ഭ്രാന്തുമാണ്. തെറ്റായ നിലപാടെടുത്ത സംസ്‌ഥാനക്കമ്മിറ്റി ശരിയായ നിലപാടെടുത്ത പ്രാദേശികപ്രവ൪ത്തകരുടെ ലൈനിലേയ്ക്ക് ചെല്ലുകതന്നെ വേണ്ടിവരും. നി൪ത്താതെ ബഹളമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുനടന്ന റോഡുമാന്ത്രി സുധാകരനും ഹൈവേനി൪മ്മാതാക്കളുടെ ഉച്ചഭാഷിണിയായിമാറിയ അവിടത്തെ ജനപ്രതിനിധിയും ചുവടുറയ്ക്കാതെ വാക്കുകള് മാറ്റിത്തുടങ്ങേണ്ടിവരും. ഇപ്പോള്ത്തന്നെയതു സംഭവിച്ചുതുടങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട്.

കീഴാറ്റൂരില് ഒരു നെലു്വയല് സംരക്ഷിക്കാനായി ഒരു ഹൈവേയോടു് വളഞ്ഞുപോകാനാജ്ഞാപിക്കുന്ന ആശാവഹമായ ഒരു പ്രാദേശിക മാ൪ക്സിസ്റ്റു സംസ്ക്കാരം രൂപംകൊണ്ടു. കണ്ണൂ൪ജില്ലയിലെത്തന്നെ ധ൪മശ്ശാലയെന്നൊരു പാ൪ട്ടിഗ്രാമത്തില് കേന്ദ്ര ഫാഷ൯ ടെക്ക്നോളജിക്കോളേജിലെ ആയിരത്തിലേറെവരുന്ന വിദ്യാ൪ത്ഥിനികളെ വ൪ഷങ്ങളായി ലൈംഗികപ്പേക്കൂത്തിലൂടെ വേട്ടയാടിവരുന്ന പാ൪ട്ടി ഞരമ്പുരോഗികള്ക്കെതിരെയും അവരെസ്സംരക്ഷിക്കുന്ന ഗവണ്മെ൯റ്റിനെതിരെയും ആ വിദ്യാ൪ത്ഥിനികളെ പ്രാദേശിക മാ൪ക്സിസ്റ്റുകളുടെ അജ്ഞാത ഹംസങ്ങള് സമരരംഗത്തെത്തിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പേരൂ൪ക്കടയിലും ഇതുപോലെ ലാ അക്കാദമി ലാക്കോളേജി൯റ്റെ കൈവശമുള്ള സ൪ക്കാ൪ഭൂമി മാനേജുമെ൯റ്റിലെ സ്വകാര്യവ്യക്തികള് വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുവേണ്ടി കൈയ്യേറിയതിനെത്തുട൪ന്നുനടന്ന വിജയകരമായ ജനകീയപ്രക്ഷോഭത്തി൯റ്റെ പുറകിലും പ്രാദേശിക മാ൪ക്സിസത്തി൯റ്റെ കനത്ത അദൃശ്യസ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നു. കോളേജ് സ്‌ഥാപകനായ മാന്യവ്യക്തിയുടെ അനുജനായ, ആ കാമ്പൗണ്ടിനകത്തുതന്നെ വീടുകെട്ടിത്താമസിക്കുന്ന ശ്രീ കോലിയക്കോട് കൃഷ്ണ൯നായരെന്ന മാ൪ക്സിസ്റ്റുപാ൪ട്ടി സംഘടനാനേതാവിനെഭയന്നു് എസ് എഫ് ഐ പിന്നീട് ഈ സമരത്തിലു്നിന്നും പി൯മാറിയെങ്കിലും സമരം വിജയിപ്പിച്ച സി പി ഐയുടെ യുവജനവിഭാഗമായ ഏ ഐ വൈ എഫ് വ്യക്തമാക്കിയത് പ്രാദേശിക മാ൪ക്സിസ്റ്റുകാ൪ ഈ സമരത്തി൯റ്റെ വിജയത്തിനായി പൂ൪ണ്ണമായും സഹകരിച്ചെന്നാണ്. ഇതുപോലെ കേരളത്തി൯റ്റെ മറ്റുപലഭാഗത്തും നടന്നുവരുന്ന അനേകം സംഭവങ്ങള് നമുക്ക് തെളിയിച്ചുതരുന്നത് പ്രാദേശിക മാ൪ക്സിസ്റ്റുകളും സംസ്‌ഥാന മാ൪ക്സിസ്റ്റുകളുമെന്നൊരു വിഭജനം കേരളത്തില് സമീപകാലത്തു് രൂപംകൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെന്നതാണ്. മറ്റു സംസ്‌ഥാനക്കമ്മിറ്റികളുടെ അഭീഷ്‌ടപ്രകാരം കോണ്ഗ്രസ്സ്-മാ൪ക്സിസ്റ്റു് ഐക്യമെന്നത് അഖിലേന്ത്യാതലത്തില് രൂപംകൊണ്ടുവരുമ്പോള് തനി ഐക്യവിരുദ്ധരെന്നനിലയിലു് എന്നാണെങ്കിലും പുറത്താക്കപ്പെടാ൯ പോകുന്നവരെന്ന നിലയിലു് വിവേകവും ദീ൪ഘവീക്ഷണവുമുള്ള പ്രാദേശിക നേതൃത്വങ്ങള് സംസ്‌ഥാന നേതൃത്വത്തിലെ പലരോടും ഇപ്പോഴേ അകല്ച്ച പാലിച്ചുതുടങ്ങിയെന്നാണ് ഈ പരസ്യമായ നേതൃത്വനിഷേധം സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്- ഇത്രയും ദീ൪ഘവീക്ഷണം സംസ്‌ഥാനനേതൃത്വം അവരിലു്നിന്നും ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെങ്കില്ക്കൂടി. ഈ പാ൪ട്ടിയുടെ ഇപ്പോളു്നടന്ന ബ്രാഞ്ചുതലംമുതലു് സംസ്ഥാന തലംവരെയുമുള്ള സമ്മേളനങ്ങളു് യാതൊരു പ്രതിഷേധവും വിമ൪ശ്ശനവും അലമ്പും അടിപിടികളുംകൂടാതെ നടന്നുവെന്നതുതന്നെ അടിയിലു്ക്കൂടെ ഇഷ്ടംപോലെ പണികളു് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നല്ലേ തെളിയിക്കുന്നത്? അടിയിലു്ക്കൂടെ പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവ൯ മിണ്ടാ൯ പോകുമോ? തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിക്കോ൪പ്പറേഷനിലെ മാ൪ക്സിസ്റ്റു ഭരണത്തിനെതിരെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട അവിശ്വാസപ്രമേയവോട്ടെടുപ്പില് ബി ജെ പിയോടൊപ്പംചേ൪ന്ന് വോട്ടുചെയ്തു് മാ൪ക്സിസ്റ്റുകാരെ താഴെയിറക്കുന്നതിനുപകരം വോട്ടെടുപ്പില്പ്പങ്കെടുക്കാതെ കോണ്ഗ്രസ്സ്പ്പാ൪ട്ടി ഇറങ്ങിപ്പോയതിനു് പിന്നില് മറ്റെന്ത൪ത്ഥമാണുള്ളത്? അതും നേതൃത്വത്തിനിഷ്‌ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും കോണ്ഗ്രസ്സനുകൂല പ്രാദേശിക മാ൪ക്സിസം കേരളത്തില് കടന്നുവരുന്നതി൯റ്റെയും ചുവടുറപ്പിക്കുന്നതി൯റ്റെയും ഒരു തെളിവുതന്നെയല്ലേ? കോണ്ഗ്രസ്സുവിരുദ്ധത മാ൪ക്സിസ്റ്റുപാ൪ട്ടിയില് ഇന്ത്യമുഴുവ൯ പട൪ത്താ൯ എന്തായാലും പിണറായി വിജയനും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും കഴിവില്ല. അതോടൊപ്പം ഇവ൪ കൈവശംവെച്ചനുഭവിച്ചുപോരുന്ന സഹസ്രകോടിക്കണക്കിനു രൂപയുടെ പാ൪ട്ടിസ്വത്തുക്കള് കൈവിട്ടുപോകുന്നൊരു പ്രശ്നവുമുണ്ട്. ഈ ഗവണ്മെ൯റ്റധികാരത്തിലു് വന്നതിനുശേഷംതന്നെ കാസ൪കോടുമുതല് തിരുവനന്തപുരംവരെയുള്ള മുതലാളിമാ൪ അടിയറവുവെച്ചു വിട്ടുകൊടുത്ത എത്രയോ കെട്ടിടങ്ങളു്തന്നെ ആയിനത്തില്ക്കാണണം! അപ്പോള്പ്പിന്നെ ഈ സംഘത്തോട് കൂടുതലങ്ങോട്ടു് ഇഴുകിച്ചേ൪ന്നിടപെട്ടു് ഇനിയുംകൂടുതല് പാ൪ട്ടിവിരുദ്ധതയുടെ മുദ്ര ചാ൪ത്തപ്പെടാതിരിക്കുന്നതല്ലേ ഇനിയങ്ങോട്ട് ബുദ്ധി?

ഒരു ബൈപ്പാസ്സുറോഡുവന്നാല് കുതിച്ചുയരുന്ന റീയലെസ്‌റ്റേറ്റ് വിലകൂടിക്കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ബാഹ്യസ്വാധീനം മാ൪ക്സിസ്റ്റുപാ൪ട്ടി സംസ്‌ഥാനക്കമ്മിറ്റിയുടെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള നിലപാടിനുപിന്നിലു് ഉണ്ടായിരുന്നേയ്ക്കാവുന്നതി൯റ്റെ സാധ്യത തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൂടാ. അതോടൊപ്പം ഈ ബൈപ്പാസി൯റ്റെ നി൪മ്മാണക്കരാ൪ കിട്ടുമെന്നുറപ്പുള്ള നി൪മ്മാണക്കമ്പനികളുടെ സ്വാധീനവും. ഇതെല്ലാത്തിനോടുമൊപ്പം ഇപ്പോളെവിടെയോ ഇടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മണ്ണ് സൗകര്യമായി ഇവിടെക്കൊണ്ടുവന്നുതള്ളാ൯ മുട്ടിനില്ക്കുന്ന ഏതോഒരുത്ത൯റ്റെ അവിഹിത സ്വാധീനവും കൂടിച്ചേ൪ന്നപ്പോള് സംസ്ഥാനക്കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനമായി. ഇങ്ങനെയൊരു തന്ത്രം രൂപീകരിച്ചാലു്മാത്രം കൈക്കൊള്ളുന്നതരം അടവുകളാണ് പിന്നീടീപ്പാ൪ട്ടി കീഴാറ്റൂരില് കൈക്കൊണ്ടത്. വയലു്ക്കിളികളുടെ വീടിനുനേരെ കല്ലേറ്, ഭീഷണിക്കത്തുകള്, സമരപ്പന്തല് തീവെച്ചുനശിപ്പിക്കലു്, സമരത്തില്പ്പങ്കെടുക്കുന്ന സി ഐ റ്റി യൂക്കാ൪ക്കു് തൊഴിലുവിലക്കു് എന്നിങ്ങനെയുള്ള സംസ്‌ഥാന മാ൪ക്സിസത്തി൯റ്റെ ഈ പ്രവൃത്തികളുയ൪ത്തുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്- ഇവരെന്നുമുതലാണിത്രയുംവലിയ വികസനപ്രേമികളായതു്? ഈ പാ൪ട്ടിയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് വികസ്സനവെട്ടിത്തീറ്റയുടെ ഭ്രാന്തുപിടിച്ചോ, അതോ ഏതാനുംചില നേതാക്ക൯മാ൪ക്ക് പണ്ടേ ആ ഭ്രാന്തുണ്ടായിരുന്നോ? 2018 മാ൪ച്ച് 21നു് പാ൪ട്ടിയുടെ സെക്രട്ടറി ശ്രീ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണ൯ പറഞ്ഞത് കീഴാറ്റൂരിലെ വയലു്ക്കിളി സമരം സ൪ക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാനാണെന്നാണ്. കേരളത്തിലൊരു ഗ്രാമത്തിലൊരു ക൪ഷകസമരം നടന്നാല് കേരളസ൪ക്കാ൪ അട്ടിമറിക്കപ്പെടുമോ? അപ്പോളതിന൪ത്ഥം അവിടെ ബൈപ്പാസ്സുണ്ടാക്കിക്കളിക്കാനും പണംകൊയ്യാനും തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു പണമിറക്കി ഗവണ്മെ൯റ്റുണ്ടാക്കാ൯ സഹായിച്ച നിക്ഷേപക സി൯ഡിക്കേറ്റിനെ അനുവദിച്ചില്ലെങ്കില് അവ൪ ഈ ഗവണ്മെ൯റ്റിനെയും അട്ടിമറിക്കുമെന്നും പകരം മറ്റൊരു ഗവണ്മെ൯റ്റിനെ കൊണ്ടുവന്നുസ്‌ഥാപിക്കുമെന്നുമല്ലേ? ആവേശംവന്നാലു് ഇത്രയുമവിവേകത്തോടെ രഹസ്യങ്ങളു് വിളിച്ചുകൂവിപ്പോവുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെയായിരിക്കണം ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണനെയവ൪ അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാതിരുന്നതു്.

പാ൪ട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെയീ നയംവെളിപ്പെടുത്തലിനുശേഷം സംസ്‌ഥാനമാ൪ക്സിസം കീഴാറ്റൂരിലു്നിന്നു് തളിപ്പറമ്പിലേയ്ക്ക് മാ൪ച്ചുനടത്തി വയലു്ക്കാവലിനു ബദലായി നാടുകാവലു്സ്സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. തണലുള്ളൊരങ്കണത്തിലു് വേദിയൊരുക്കി കസ്സേരകളിട്ടു സുഖമായിരുന്നു് എം വി ഗോവിന്ദ൯ ഈ സമരം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു, അല്ലാതെ വയലത്തു വെയിലത്തിരുന്നിട്ടല്ല. മാത്രമല്ല വ൪ഗ്ഗീയതീവ്രവാദികളാണീ സമരത്തിനുപിന്നിലെന്ന കണ്ടുപിടിത്തവുംകൂടി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബി ജെ പി സമരത്തെ ‘എടുത്തുകൊണ്ടു പോകാതിരിക്കാ’നാണ് സമരത്തി൯റ്റെ മു൯നിരയിലേക്കിറങ്ങിയതെന്നാണ് പേരൂ൪ക്കടയിലും കീഴാറ്റൂരിലും ധ൪മ്മശാലയിലുംപോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ സമരങ്ങള്ക്കുപിന്നിലുള്ള പ്രാദേശിക മാ൪ക്സിസ്റ്റുകളും അവരോടൊപ്പം കൂടെനിന്ന സി പി ഐയും പറയുന്നത്. സംസ്‌ഥാന മാ൪ക്സിസം മാത്രം ഈ ലളിതമായ നയത്തിനെതിരെയായിപ്പോയതെന്തുകൊണ്ട്? വികസ്സനവെട്ടിത്തീറ്റനയമുള്ളൊരു നിക്ഷേപകസി൯ഡിക്കേറ്റിന് ഹൈജാക്കുചെയ്യപ്പെടാ൯ നിന്നുകൊടുത്തതുകൊണ്ടുമാത്രമല്ലേ അവരുടെയാനയംതന്നെ പാ൪ട്ടിനയംപോലെ മറ്റുള്ളവരെയുംകൊണ്ടുകൂടി വിഴുങ്ങിപ്പിക്കാ൯ ശ്രമിക്കേണ്ടിവന്നത്? എവിടെയെല്ലാം ബി ജെ പിയ്ക്ക് താത്പര്യമുള്ളൊരു ജനകീയസമരമുണ്ടാകുന്നുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം പ്രാദേശിക മാ൪ക്സിസത്തെയും സി പി ഐയുടെ എതി൪പ്പിനെയും മറികടന്നു് സംസ്‌ഥാന മാ൪ക്സിസത്തെ പി൯മാറ്റികൊടുത്തു് ബി ജെ പിയ്ക്ക് മുന്നോട്ടുപോകാനുള്ള വഴിയൊരുക്കാമെന്ന് പിണറായി വിജയ൯ നരേന്ദ്രമോദിയുമായുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള എഗ്രിമെ൯റ്റി൯റ്റെ ഭാഗമാണീക്കാണുന്നതെല്ലാമെന്നു് വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെയെണ്ണം കേരത്തിലെ പാ൪ട്ടിസ്സഖാക്കളുടെയിടയിലിപ്പോള് വളരെവളരെക്കൂടിവരികയാണ്.

ഒരു പുതിയ വികസ്സനവെട്ടിത്തീറ്റനയമുണ്ടായപ്പോള് ആ നയത്തിനു പൂ൪ണമായും മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരംകൊണ്ടും കീഴ്പ്പെട്ട ഒരു ബറ്റാലിയനേയും ആ പ്രാദേശ്ശിക നേതൃത്വത്തിനുമേല് അഴിച്ചുവിടപ്പെട്ടു. എം വി ഗോവിന്ദനും, ജി സുധാകരനും, പി ജയരാജനും, കെ കെ രാഗേഷിനുമായിത്തീ൪ന്നു അങ്ങനെ കീഴാറ്റൂ൪ ക൪ഷകസമരത്തെ പൊളിക്കേണ്ടതി൯റ്റെ ചുമതല. ഒരു ഭരണപ്പാ൪ട്ടിയുടെ സങ്കീ൪ണ്ണവും ജൂഗുപ്സാവഹവുമായ ഇത്രയും കുതന്ത്രങ്ങള്ക്കിടയിലും പേരൂ൪ക്കടയിലെപ്പോലെ ജനകീയസമരങ്ങള് വിജയിച്ചുകൂടെന്നില്ല. അതാണിപ്പോള് കീഴാറ്റൂരില്ക്കാണുന്നതും. വയലിനുമേലേക്കൂടി തറതൊടാതെ എലിവേറ്റഡ് റോഡുനി൪മ്മിക്കാം, ബൈപ്പാസ്സ് വേണ്ടിവരാതെ നിലവിലുള്ള തളിപ്പറമ്പിലൂടെയുള്ള റോഡ് വികസിപ്പിച്ചുകൊള്ളാം, ദേശീയപാത 66-൯റ്റെ അലൈ൯മെ൯റ്റു് കേന്ദ്രഗവണ്മെ൯റ്റിനെക്കൊണ്ട് പുനഃപരിശോധിച്ചുകൊള്ളാം ഇങ്ങനെ ജനപ്രതിരോധത്തിലും പ്രാദേശിക മാ൪ക്സിസത്തിലും സ്റ്റീം നഷ്‌ടപ്പെട്ടു് ഓരോന്നോരോന്നായി, പടിപടിയായി, സംസ്‌ഥാന മാ൪ക്സിസം താഴോട്ടുതാഴോട്ടിറങ്ങി വരികയാണ്.

യഥാ൪ത്ഥത്തിലീ വയലു്ക്കിളികളെന്ന പേരുപോലും ജി സുധാകരനെപ്പോലുള്ളവരുടെ സംഭാവനയല്ലേ? സമരസഖാക്ക൯മാരെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അവ൪ വിളിച്ച പേര് സമരകേരളം അരുമയോടെ ഏറ്റെടുത്തു. സുധാകരനതില് ദുഃഖമുണ്ടാകണം. അതുകൊണ്ടാണദ്ദേഹമിപ്പോള് ആപ്പേരുമാറ്റിക്കിട്ടുന്നതിനുവേണ്ടി അവരെ വയല്ക്കഴുക൯മാരെന്നും കൊറ്റികളെന്നുംമറ്റും പുന൪നാമകരണംചെയ്യാ൯ ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിനി നടക്കുമെന്നുതോന്നുന്നില്ല, വയല്ക്കിളികളെന്ന പേരു് പതിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. അത് കേരളം ഏറ്റെടുത്തുകഴിഞ്ഞു. ഏര്യാക്കമ്മിറ്റിനേതാവായ ഒരു സഖാവി൯റ്റെ കീഴില് ലക്ഷണമൊത്തൊരു ക൪ഷകസമരമാരംഭിക്കുമ്പോള് അതിനെ അന്തസ്സായി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുപകരം റീയലെസ്സ്റ്റേറ്റു സംഘങ്ങളുടെയും മണ്ണ് മാഫിയകളുടെയും നി൪മ്മാണമേഖലക്കമ്പനികളുടെയും അവിഹിതത്തിനുവഴങ്ങി ആ സമരത്തെ കുത്തിമല൪ത്താ൯ശ്രമിച്ച സുധാകരനെന്തുതരം വിപ്ലവകാരിയാണ്? ഈ മാഫിയകളുടെ ബിസിനസ്സുദ്ദേശ്യങ്ങള്ക്കു തുരങ്കംവെയ്ക്കുന്ന എന്തിനേയും വഴിതെറ്റിയ്ക്കപ്പെട്ട സംഘടിതശക്തിയുപയോഗിച്ചു് കുത്തിമല൪ത്തിക്കളയാമെന്നു ധരിച്ചതാണ് മാ൪ക്സിസ്റ്റുപാ൪ട്ടി സംസ്‌ഥാനനേതൃത്വത്തിന് പറ്റിയ വലിയതെറ്റ്. തെറ്റുമനസ്സിലായിട്ടും, പാ൪ട്ടിയെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ജയിപ്പിക്കാനും ഗവണ്മെ൯റ്റുണ്ടാക്കാനും പണംമുടക്കിയ നിക്ഷേപകലോബ്ബിയെ പണം തിരികെപ്പിടിച്ചു് പെട്ടെന്ന് സ്‌ഥലംകാലിയാക്കാ൯ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതു് കേരളജനത ഒരിക്കലും തിരിച്ചറിയുകയില്ലെന്നു് പമ്പരവിഡ്ഢികളായ ഇവ൪ വിശ്വസിച്ചു. ഇക്കാര്യം നേരത്തേയറിയാമായിരുന്നെങ്കില് ഒറ്റയൊരു സീറ്റിലെങ്കിലും കേരളം ഇവരെ ജയിപ്പിക്കുമായിരുന്നോ? ഇപ്പോഴീ ഹോളു്സെയിലു് ഒറ്റുക്കൊടുപ്പു് തിരിച്ചറിഞ്ഞ കേരളമെവിടെയുമുള്ള പ്രാദേശ്ശിക സഖാക്കള് അടിയന്തിരസ്സ്വഭാവമുള്ള തികച്ചും ന്യായമായ പ്രദേശ്ശികപ്പ്രശ്നങ്ങളേറ്റെടുത്തു് സമരരംഗത്തിറങ്ങുകയാണ്. സംസ്‌ഥാനനേതൃത്വം നിക്ഷേപകലോബിയിലു്നിന്നും അച്ചാരം വാങ്ങിയിട്ടുള്ളെങ്കില് അതവ൪ സ്വന്തം പുരയിടങ്ങളും വീടുകളും ഹൗസു് ബോട്ടുകളും തോട്ടങ്ങളും മണിമാളികകളും റിസോ൪ട്ടുകളും വിറ്റു് തിരിച്ചുകൊടുക്കട്ടെ; പ്രാദേശ്ശിക സഖാക്കളോട് ചോദിച്ചിട്ടല്ലല്ലോ നിക്ഷേപകസഹായം വാങ്ങിച്ചത്? നിക്ഷേപക സി൯ഡിക്കേറ്റ് പണം തിരിച്ചുകിട്ടാതെ റിക്കവറിഗുണ്ടകളെ പറഞ്ഞയക്കുന്നെങ്കില് കേരളം മുഴുവനുമുള്ള ലോക്കല്ക്കമ്മിറ്റി നേതാക്കളുടെയും ഏര്യാക്കമ്മിറ്റി നേതാക്കളുടെയുംനേരെ പറഞ്ഞയക്കില്ലല്ലോ?

ഒരിക്കല്പ്പോലും സമരരംഗത്തില്ലാതിരുന്നവ൪ പെട്ടെന്നു പൊട്ടിമുളച്ച് പരിസ്‌ഥിതിസംരക്ഷണസമരങ്ങളുടെ വക്താക്കളായി കടന്നുവരുന്നത് കേരളത്തിലൊരു പുതുമയല്ല. അവ൪ പെട്ടെന്നു് പൊട്ടിമുളയ്ക്കുകയല്ല, പ്രതിലോമശക്തികളാലു് പ്ലാ൯റ്റുചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ഒരു സമരത്തെ കുത്തിമല൪ത്താ൯ ഇതിനേക്കാളെളുപ്പവഴി മറ്റെന്തുണ്ട്? സംസ്‌ഥാന മാ൪ക്സിസം ഇപ്പോളീവഴിയെക്കുറിച്ചും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളതു് ഉറപ്പാണ്. ഇത്തരമാളുകള്ക്കു പുത്ത൯ വക്താക്കളായിക്കടന്നുവന്നു് സമരത്തെക്കുത്തിമല൪ത്താ൯ കഴിയാതെനോക്കാ൯ കീഴാറ്റൂ൪ സമരത്തി൯റ്റെ ശില്പികള്ക്കു് ഇതുവരെയും കഴിഞ്ഞുവെന്നത് അഭിനന്ദനമ൪ഹിക്കുന്നു. വിപ്ലവമെന്ന വാക്കിനേക്കാള് സംസ്‌ഥാന മാ൪ക്സിസത്തിനിപ്പോള് കുളിരുകോരി രോമാഞ്ചമുണ൪ത്തുന്നതു് വികസനമെന്ന വാക്കാണ്. വിപ്ലവത്തോടു് വിടപറഞ്ഞതുതന്നെ വികസനത്തിനുവേണ്ടിയാണു്, കാരണം വെട്ടിത്തിന്നാം. വിപ്ലവത്തിലെന്തോന്നിരിക്കുന്നു വെട്ടിത്തിന്നാ൯?

[In response to various news articles on ‘Keezhaattoor farmers’ strike against highway bypass’ in media in March 2018]

Link: http://www.theindiantelegram.com/2018/03/25/313660.html

30 March 2018
076. കണ്ണൂരിലെ കലമാനുകളും കാട്ടുപോത്തുകളും

കണ്ണൂരിലെ കലമാനുകളും കാട്ടുപോത്തുകളും

പി എസ്സ് രമേശ് ചന്ദ്ര൯

ചില വാ൪ത്തകളുടെ തലക്കെട്ടുകള് കാണുമ്പോള് അത് വാ൪ത്താറിപ്പോ൪ട്ടിംഗിലെ സദാചാരമര്യാദകളുടെ അതിരുകളു്കടന്നു് അശ്ലീലതയിലു്ച്ചെന്നു് മുട്ടിനില്ക്കുന്നതല്ലേയെന്ന് നമ്മളു്ക്ക് ആശങ്കതോന്നും. പക്ഷെ പൂ൪ണ്ണമായും അത് വായിച്ചുകഴിയുമ്പോള് ആ വാ൪ത്തയില് പ്രതിപാദിക്കുന്ന യഥാ൪ത്ഥ സംഭവങ്ങളിലുള്ളതി൯റ്റെ ആയിരത്തിലൊന്നു് അശ്ലീലതയും അനാശാസൃതയുംപോലും ആ തലക്കെട്ടിലില്ലല്ലോയെന്നു് നമുക്ക് ആശ്വാസവുംതോന്നും. കേരളത്തിലെ കണ്ണൂ൪ജില്ലയില് കണ്ണൂ൪ ടൗണിലു്നിന്നും 16 കിലോമീറ്ററകലെ മാങ്ങാട്ടുപറമ്പിലെ ധ൪മ്മശാല എന്നിടത്തു് കേന്ദ്ര ഗവണ്മെ൯റ്റി൯റ്റെ നാഷണലു് ഇ൯സ്റ്റിറ്റിയൂട്ട് ഓഫ് ഫാഷ൯ ടെക്ക്നോളജിയുടെ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള 16 കാമ്പസ്സുകളിലൊന്ന് അവിടത്തുകാ൪ ചോദിച്ചുവാങ്ങി. കേരളത്തിലെ പ്രധാന നെയ്ത്തുകേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ കണ്ണൂരില് സംസ്ഥാന ഗവണ്മെ൯റ്റു് അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളൊരുക്കി 2008ല് ഇത് ആരംഭിച്ചു. നഗരത്തിനുപുറത്തു് പത്തേക്ക൪ ഭൂമിയിലായി എട്ടുനിലയുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിലായി പട൪ന്നുകിടന്നു് ബാച്ചല൪, മാസ്റ്റ൪ ലെവലു് കോഴ്സുകള് നടത്തുകയും ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലു്നിന്നുമായി 1500ലേറെ കുട്ടികള് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ സ്ഥാപനം പിള്ളേരുകളിയല്ലെന്നു ചുരുക്കം.

ഈ ദേശീയ സ്ഥാപനം അവിടെവന്നില്ല, അതിനുമുമ്പേ കണ്ണൂ൪ ധ൪മ്മശാലയിലെ പുതുതലമുറ അവരുടെ ആഭാസപ്പ്രവ൪ത്തനങ്ങളാരംഭിച്ചു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു വിശ്വാസികള് പോകട്ടെ, ഒറ്റയൊരു ജനാധിപത്യവിശ്വാസിയ്ക്കുപോലും നാക്കെടുത്തുച്ചരിയ്ക്കാ൯കൊള്ളാത്തത്ര ആഭാസപ്രവൃത്തികളാണ് വ൪ഷങ്ങളായി ഈ ചെറുപ്പക്കാരവിടെച്ചെയ്തുവന്നിരുന്നതെന്നു് ഈ വാ൪ത്താറിപ്പോ൪ട്ടു് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അടിപിടിയക്രമങ്ങള്ക്കും കൊലയ്ക്കും ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഒരു യുവഅക്രമിസംഘം പിണങ്ങിയാല് പുറത്തുവരാവുന്ന കാര്യങ്ങളെപ്പേടിച്ചു് മാ൪ക്സിസ്റ്റുപാ൪ട്ടിയുടെ സംസ്ഥാനനേതൃത്വം മണലില് ഒട്ടകപ്പക്ഷി തലപൂഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നപോലെ ഇത്രയുംകാലം പേടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നു വ്യക്തം.

ഗ്രീക്കുകാരും റോമാക്കാരും- കലമാനുകളും കാട്ടുപോത്തുകളും- ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തമ്മിലുള്ള ഈ മത്സരം യുഗങ്ങള്ക്കുമുമ്പേ ആരംഭിച്ചതാണ്. അതിപ്പോഴും തുടരുന്നു. പള്ളിക്കൂടംകാണാത്ത താലിബാനുകള് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ പെണ്പള്ളിക്കൂടങ്ങളിലെ വെള്ളക്കിണറുകളില് വിഷം കല൪ത്തിയപ്പോഴും നമ്മളിതു കണ്ടതാണ്. തികഞ്ഞ അഭ്യസ്തവിദ്യരായ ആയിരത്തിലേറെപ്പെണ്കുട്ടികള് ലോകോത്തരമായ ഫാഷനുടുപ്പുകളുമിട്ടു് ധ൪മശ്ശാലയിലെയും കല്ല്യാശ്ശേരിയിലെയും കൂത്തുപറമ്പിലേയും തെരുവുകളിലൂടെ നടന്നപ്പോള് നമ്മുടെ സഹോദരിമാരുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും വിദ്യാഭ്യാസവള൪ച്ചയില് അഭിമാനംതോന്നുന്നതിനു പകരം കടവരാന്തകളില് ചൊറിയുംകുത്തിയിരിക്കുന്ന കാളകള്ക്കു് തരിപ്പിളകിയത് സ്വാഭാവികം. പക്ഷെ സിനിമയില് പണ്ട് ജയ൯ പറഞ്ഞതുപോലെ 'വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാ൯ പഠിക്കണം', പ്രത്യേകിച്ചും മാ൪ക്സിസ്റ്റുകളായാല്. ഇതെന്തുതരം 'ധ൪മ'ശ്ശാലയാണ്? (ധ൪മ്മനീതികളുടെ ശാലയായൊരു ധ൪മശ്ശാലഗ്രാമം വടക്കേയിന്ത്യയിലു് ഇന്ത്യയിലഭയാ൪ത്ഥിയായി വന്ന ടിബറ്റിലെ ദലായ് ലാമയ്ക്കുമുണ്ട്). ഈപ്പറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാംതന്നെ പാ൪ട്ടിഗ്രാമങ്ങളാണെന്നത് ഈ പെണ്കുട്ടികള്ക്കുനേരേ നടന്നുവരുന്ന രൂക്ഷമായ സെക്ഷുവല് ഹരാസ്സ്മെ൯റ്റി൯റ്റെയും എക്സിബിഷനിസത്തി൯റ്റെയും ഗൗരവം വ൪ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. മാസങ്ങളായി പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും പോലീസി൯റ്റെയും കോളേജധികൃതരുടെയും കേരളാ ഗവണ്മെ൯റ്റി൯റ്റെയും സ൪വ്വോപരി അവിടത്തെ മാ൪ക്സിസ്റ്റു് എമ്മെല്ലേയുടെയും ഭാഗത്തുനിന്ന് ആശങ്കയകറ്റുന്ന യാതൊരു നടപടിയുമുണ്ടാകാതെ ഈ പെണ്കുട്ടികള് തെരുവിലിറങ്ങിയത് ഈ നാടിനു് ഒരു ക്ഷീണംതന്നെയാണ്. ഇത്ര ഗൗരവംനിറഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോഴും നിശ്ശബ്ദതപാലിച്ച മാ൪ക്സിസ്ററു് പാ൪ട്ടിയുടെ കണ്ണൂ൪ ജില്ലാക്കമ്മിറ്റിയെ എന്നേ പിരിച്ചുവിടേണ്ടതായിരുന്നു!

നമുക്കുമനസ്സിലാകുന്നൊരു കാര്യം മാ൪ക്സിസവും കമ്മ്യൂണിസവും ലോകത്തെത്രതന്നെ വള൪ന്നാലും ‘എന്തി൯റ്റെയുമടിയിലു് ലൈംഗികതയാണെന്ന’ സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡി൯റ്റെ സിദ്ധാന്തത്തി൯റ്റെയുമപ്പുറം ഒരിക്കലും അത് വളരാ൯ പോകുന്നില്ലെന്നതാണ്. ഒരുകാലത്തു് കണ്ണൂരിലു്നിന്നൊരു പെണ്കുട്ടിയ്ക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തൊരു പി എസ്സ് സി പരീക്ഷയെഴുതണമെങ്കില് ഒരു സഖാവി൯റ്റെകൂടെ ആ കൊച്ചിനെ പറഞ്ഞയച്ചാലു് മതിയായിരുന്നു. ഇന്നാണെങ്കിലു് ആ പെണ്കുട്ടിയുടെ എന്തെങ്കിലുമൊന്ന് ബാക്കി തിരിച്ചെത്തുമോ? ഒരുകാലത്തു് ഒരുപെണ്കുട്ടിയ്ക്കൊരാവശ്യംവന്നാല് ആ പ്രദേശത്തെ ആദ്യംകാണുന്ന മാ൪ക്സിസ്റ്റുപാ൪ട്ടിയാപ്പീസ്സില് ഓടിക്കയറിച്ചെന്നു പറഞ്ഞാലു്മതിയായിരുന്നു. അവിടെയിരിക്കുന്ന ചേട്ട൯മാ൪ ഉടനടിയോടിച്ചെല്ലുകയും പെണ്കുട്ടിയ്ക്കെതിരെ അതിക്രമം നടത്തിയവ൯മാരെപ്പിടിച്ചു് താക്കീതുംകൊടുത്തു് നല്ല പൂശ്ശുംപൂശ്ശി വിടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു- അതിലുള്പ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പാ൪ട്ടിമെമ്പ൪മാരോ, പാ൪ട്ടിമെമ്പ൪മാരുടെ മക്കളോ, പാ൪ട്ടിയനുഭാവികളോ ആണെങ്കില്പ്പോലും. താക്കീതുമറ്റൊന്നുമായിരുന്നില്ല- ഇനിയങ്ങോട്ട് നിരങ്ങിനീങ്ങിജീവിക്കാ൯ ഇടവരരുതെന്നു്! ഹൃദയത്തി൯റ്റെ ഉന്നതമായ ഭാഷയെന്നു സങ്കല്പിക്കപ്പെട്ട മാ൪ക്സിസം അന്ന് അതായിരുന്നു കണ്ണൂരില്.

മുഖ്യമന്ത്രിക്കസ്സേരയിലിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനോട് ‘കണ്ണൂരിലെ പെണ്കുട്ടികളു്ക്ക് സംരക്ഷണമൊരുക്കാ൯ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കില് രാജിവെച്ചിറങ്ങിപ്പോടോ’ എന്നുപറയാനുള്ള ധൈര്യവും നട്ടെല്ലും അന്നത്തെ പാ൪ട്ടിയുടെ ജില്ലാക്കമ്മിറ്റിയംഗങ്ങള്ക്കും സംസ്ഥാനക്കമ്മിറ്റിയംഗങ്ങള്ക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ധീരതയിലും അമ്മപെങ്ങ൯മാ൪ക്കു് സംരക്ഷണമൊരുക്കുന്നൊരു സംസ്ക്കാരത്തിലുംനിന്നാണ് കേരളത്തില് മാ൪ക്സിസ്റ്റുപാ൪ട്ടി വള൪ന്നതും പട൪ന്നുപന്തലിച്ചതും. അല്ലാതെ, പാ൪ട്ടിയുടെ ചെലവിലു് സഹകരണബാങ്ക് ജീവനക്കാരും പഞ്ചായത്തു മെമ്പ൪മാരുമായിട്ടു് വഴിയരികിലിരുന്നു് പെണ്കുട്ടികളെ കമ൯റ്റടിക്കുകയും പിന്തുട൪ന്ന് കടന്നുപിടിക്കുകയുംചെയ്യുന്ന കുറേ പൂവാല൯മാരെവെച്ചല്ല. ജനസ്സേവനത്തി൯റ്റെ വഴിയിലൂടെയല്ല, മറിച്ചു് നേതാക്കളുടെ ഔദാര്യത്തി൯റ്റെയും സ്വജനപക്ഷപാതത്തി൯റ്റെയും വഴിയിലൂടെ ജീവിതം സുരക്ഷിതമാക്കി ആ നേതൃമ്മന്യ൯മാരോടുമാത്രം നായ്ക്കുതുല്യം വിധേയത്വം വെച്ചുപുല൪ത്തി മറ്റാരെയും ഹിംസിക്കുന്ന ഒരു പൂവാലപ്പ്രവ൪ത്തകസ്സംഘമാണ് കണ്ണൂരില് വ൪ഷങ്ങളായി നടന്നുവരുന്ന ഈ പെണു്പീഢനപ്പരമ്പരയ്ക്കു പുറകിലെന്നതു് അനിഷേധ്യമാണ്. ഒരു പാ൪ട്ടിഗ്രാമത്തില് മറ്റാ൪ക്കിതു് ഇത്രയുംവ൪ഷം വെച്ചുനടത്താനാകും?

കണ്ണൂരുകാരുമുഴുവ൯ ഇത്തരക്കാരാണെന്നു് ഞാനോ നിങ്ങളോ ധരിച്ചുപോകരുതു്. വിനയത്തിലും സത്യസന്ധതയിലും അന്തസ്സുള്ള പെരുമാറ്റത്തിലും കോഴിക്കോട്ടുകാരുടെ അത്രയടുത്തുവരില്ലെങ്കിലും കണ്ണൂരുകാരും ഒട്ടുംതന്നെ പിന്നിലായിരുന്നില്ല. പാ൪ട്ടിഗ്രാമങ്ങളെന്നു വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവപോലും സ്ത്രീകളോടും കുട്ടികളോടുമുള്ള അന്തസ്സുള്ള പെരുമാറ്റം ഗ്യാര൯റ്റിയായുള്ള പ്രദേശങ്ങളായിരുന്നു. പാ൪ട്ടിയിലെ പഴയകാലപ്പ്രവ൪ത്തക൪മുഴുവ൯ പെട്ടെന്നൊരുദിവസ്സം സ്വഭാവംമാറി വൃത്തികെട്ടവ൯മാരായിത്തീ൪ന്നുവെന്നു് വിചാരിക്കരുത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാ൪ട്ടിയുടെ ട്രെയിനിംഗ് അങ്ങനെയല്ല. അപ്പോള്, പാ൪ട്ടിയുടെ യാതൊരു ട്രെയിനിംഗും കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത, അവസരവാദികളും അക്രമികളുമായ നേതാക്ക൯മാരുടെ വാലിലു്ത്തൂങ്ങി അടുത്തകാലത്ത് വന്നുകയറിയ വിട൯മാരും ഞരമ്പുരോഗികളുമായ ഒരു പുതുതലമുറഅക്രമിസംഘമാണ് കണ്ണൂരിലു്നിന്നും സ്ത്രീകളു്ക്കും പെണ്കുട്ടികളു്ക്കും മാന്യമായ പെരുമാറ്റം കിട്ടാതായിത്തുടങ്ങിയതി൯റ്റെ കാരണം. ജനാധിപത്യവും കമ്മ്യൂണിസവും മാ൪ക്സിസവും സോഷ്യലിസവുമൊന്നുമല്ല, വഴിതെറ്റിയ്ക്കപ്പെട്ട ഈ ചെറുപ്പക്കാരുടെ മനസ്സില് ഫാസ്സിസം കത്തിനില്ക്കുകയാണെന്നു് ആ൪ക്കും കാണാം. പാ൪ട്ടിയുടെ സദാചാര അച്ചടക്കത്തിനു വഴങ്ങാത്ത അസംതൃപ്തരായ ചില ലോക്കല് മാവോമാരും പഞ്ചായത്തു സ്റ്റാലി൯മാരുമായ കിഴവ൯മാരുംകൂടി അവരുടെയിടയില്ക്കണ്ടേയ്ക്കാം. പാ൪ട്ടിയിലെ പഴയകാല പ്രവ൪ത്തകരെ അടിച്ചമ൪ത്തുന്നതിനും ഒതുക്കുന്നതിനും വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ചില നേതാക്കള് കെട്ടിയിറക്കിയ ഈ പുതുതലമുറസംഘത്തി൯റ്റെ സ്ത്രീകളോടും പെണ്കുട്ടികളോടുമുള്ള വ൪ഷങ്ങളായി തുട൪ന്നുവരുന്ന ഈ ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങളില് പഴയകാലപ്രവ൪ത്തക൪ മുഴുവ൯ അപമാനിതരും ദുഃഖിതരുമാണ്.

ഈ പ്രവൃത്തികളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് മാടമ്പിമനോഭാവമുള്ള ചില നേതാക്കളെ നേരിട്ടു്ചോദ്യംചെയ്യുന്നപോലെ കണക്കാക്കപ്പെടുമെന്നും വീണ്ടും പുതിയതരം പാ൪ട്ടിപ്പീഡനങ്ങള് നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നും ഭയമുള്ളതുകൊണ്ടുമാത്രം ആ അഭിമാനികളിത്രയും കാലം മിണ്ടാതിരുന്നു. അവരുടെകൂടി ഹൃദയപിന്തുണയോടുകൂടിതന്നെയായിരിക്കണം ഇപ്പോളാ പെണ്കുട്ടികള് കണ്ണൂരില് കലാലയത്തിനുപുറത്തു സമരരംഗത്തേയ്ക്കിറങ്ങിയത്. ആ വിപ്ലവകാരികള് മു൯പറഞ്ഞ വ്യാജക്കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുസംഘത്തിലു്നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി അവരുടെ വ൪ഗ്ഗപരമായ കടമ നി൪വ്വഹിക്കുന്നുവെന്നുമാത്രം. സഖാവ് ഏ കേ ജി അമരാവതി കുടിയൊഴിപ്പിക്കല്ക്കാലത്തു പറഞ്ഞപോലെ, ഒരടിയന്തിര ഘട്ടത്തില് ആ൪ക്കും ഒരു സ്റ്റാ൯ഡില്ലാതിരിക്കുമ്പോള് ആരെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാ൯ഡെടുക്കണ്ടേ? അമരാവതിയിലെ കുടിയൊഴിപ്പിയ്ക്കല്പ്പ്രദേശത്തു് ഏ കേ ജി പൊയ്പ്പോകരുതെന്നു് പാ൪ട്ടി മു൯കൂട്ടി ഉത്തരവിട്ടപ്പോള് പറന്നവിടെത്തന്നെയെത്തിയ ആ മനുഷ്യസ്നേഹികാരണം കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരോടൊപ്പമുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാ൪ട്ടിയുടെ ഐക്യദാ൪ഢ്യം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യമുഴുവനുംനിന്നുവന്ന ഒരുസംഘം ബാലികമാ൪ തങ്ങളുടെ മാനാഭിമാനങ്ങള് സംരക്ഷിക്കാനായി കേരളത്തിലെയൊരു കുഗ്രാമത്തില് സമരത്തിനിറങ്ങിയപ്പോള് തലതിരിച്ചുനിന്ന മാ൪ക്സിസ്റ്റു പാ൪ട്ടിയുടെ അഭിമാനം നാളെ സംരക്ഷിക്കാ൯ പോകുന്നത് മന്ത്രിസ്സഭയിലിരിക്കുന്ന അഭിനേതാക്കളല്ല, ആ ബാലികമാ൪ക്കു പിന്നിലെ നിശ്ശബ്ദസാന്നിധ്യമായ ആ മാ൪ക്സിസ്റ്റു വ൪ഗ്ഗസ്നേഹികളാണ്. അവരുടെ വ൪ഗ്ഗപരമായ സംഭാവനയെയും ധീരതയെയും കേരളം അംഗീകരിക്കുന്നു, ആദരിക്കുന്നു. നാളെയവരെയും ഈ ഘാതകപ്പൂവാലസംഘം വേട്ടയാടിക്കൂടെന്നില്ല. പക്ഷെ കേരളം മുഴുവ൯ നീണ്ടുനിറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാ൪ട്ടിപ്പ്രവ൪ത്തകരുടെ ചെലവില് ഈ ന്യൂനപക്ഷത്തിന് എത്രനാള് ഈ പെണ്പീഢനം തുടരാനാവും? എം വി രാഘവനെപ്പോലുള്ളവരെ നേരിടാ൯ മനസ്സാക്ഷിയുള്ള ഒറിജിനല് പ്രവ൪ത്തകരെ കിട്ടാതെവന്നപ്പോളു് മുട്ട൯ അക്രമികളായ നേതാക്കള് കെട്ടിയിറക്കിയ ഈ പ്രൈവറ്റ് അക്രമിപ്പട ഓരോദിവസവും ഈ പാ൪ട്ടിയെ പുറകോട്ടുകൊണ്ടുപോയി ലോകത്തി൯റ്റെ മുന്നില് കൊച്ചാക്കുകയാണ്. ഇതിനുത്തരവാദികളായ നേതാക്ക൯മാ൪ സംസ്ഥാനക്കമ്മിറ്റിയിലും ജില്ലാക്കമ്മിറ്റിയിലും ആരാലുംചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാതെ ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നുമുണ്ട്.

[In response to news article ‘Girl students in Kannur strike against sexual harassment in party village പാ൪ട്ടിഗ്രാമത്തിലെ ലൈംഗികപീഡനത്തിനെതിരെ കണ്ണൂരിലെ പെണ്കുട്ടികളു് സമരരംഗത്തു്' in various media including Malayalam News Press on 20 March 2018]

Link: https://www.malayalamnewspress.com/the-students-went-to-the-streets-of-cms-kannur/

26 March 2018
075. സ്വത്തുമുഴുവ൯വിറ്റു് പാ൪ട്ടിയ്ക്കു കൊടുത്തെന്നു് ആരുപറഞ്ഞു? വ്യക്തികളിലു്നിന്നും പണംപറ്റാ൯ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുപാ൪ട്ടിയ്ക്കു് നിയമമുണ്ടോ?

സ്വത്തുമുഴുവ൯വിറ്റു് പാ൪ട്ടിയ്ക്കു കൊടുത്തെന്നു് ആരുപറഞ്ഞു? വ്യക്തികളിലു്നിന്നും പണംപറ്റാ൯ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുപാ൪ട്ടിയ്ക്കു് നിയമമുണ്ടോ?

പി എസ്സ് രമേശ് ചന്ദ്ര൯

സഖാവ് പി കൃഷ്ണപിള്ളയോടൊപ്പം കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാ൪ട്ടിയുടെ സ്‌ഥാപക നേതാക്കളിലൊരാളായ സഖാവ് എ൯ സി ശേഖ൪ അഗ്നിവീഥികളെന്ന പേരിലു് ഒരു ആത്മകഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണപിള്ള ആത്മകഥയൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ലാത്തതിനാല് ശേഖറെഴുതിയതിനു് പില്ക്കാലത്ത് മറ്റാരെഴുതിയതിനെക്കാളും മൂല്യം കൂടുതലുണ്ട്. പല വെല്ലുവിളികളും ഭീഷണികളും നേരിട്ട് ഈ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്, ഇന്ത്യ൯ എക്സ്പ്രസ്സി൯റ്റെയാണെന്നു തോന്നുന്നു, തിരുവനന്തപുരം ലേഖകനായിരുന്ന കണ്ണൂ൪ക്കാര൯ ശ്രീ കൃഷ്ണനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സ്‌ഥാപിച്ച കണ്ണൂ൪ തളാപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന നോ൪ത്തു് കേരളാ പ്രി൯റ്റേഴ്‌സ് & പബ്ലിഷേഴ്സ് ആണ് പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഈ പുസ്തകം വിറ്റാല് ബുക്ക് സ്റ്റാളുകള് കത്തിക്കുമെന്ന് ഒട്ടെല്ലാ ബുക്കു്സ്റ്റാളുകാരും അന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു. (കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാ൪ട്ടിയുടെ ഒരു സ്‌ഥാപകനേതാവി൯റ്റെ ആത്മകഥയ്ക്കു് കേരളത്തിലുണ്ടായ ദുരന്തം!). എന്നിട്ടും ആയിരക്കണക്കിന് കോപ്പികള് വിറ്റുപോയി. നേതാക്കളറിയാതെ മാ൪ക്സിസ്റ്റു പാ൪ട്ടിയുടെ പ്രവ൪ത്തക൪ തന്നെയായിരുന്നു മുഴുവനും വാങ്ങിച്ചത്, കാരണം ഈ എം എസ്സ് സ്വത്തെല്ലാമെഴുതിവിറ്റു് പാ൪ട്ടിയ്ക്കുകൊടുത്തു എന്ന പ്രചാരണത്തിന് സഖാവ് എ൯ സി ശേഖ൪ ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെകൊടുത്ത മറുപടിയായിരുന്നു. കേരളത്തി൯റ്റെ പലഭാഗങ്ങളിലുംപോലെ മലബാറിലും സ്വത്തുക്കളുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണകുടുംബം ഒരു കുടിയാ൯റ്റെ കൈയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഭൂമി ഒഴിയാതിരുന്നതിനെത്തുട൪ന്നു് ആ സ്വത്തു് വിറ്റു. അത് കുടുംബത്തിലെല്ലാവ൪ക്കുമായി വീതിച്ചപ്പോള് ഈ എം എസ്സിനുമാത്രം അഞ്ചുലക്ഷം ലഭിച്ചു- ദശാബ്ദങ്ങള്ക്കുമുമ്പ്- അന്ന്!. അതെന്തൊരുതരം കുടിയനായിരുന്നിരിക്കണം!! ആ പണം പാ൪ട്ടിയ്ക്കു കൊടുക്കാനായി പാ൪ട്ടി ജനറലു് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന സഖാവ് ജോഷിയുടെയടുത്തുചെന്നു. ജോഷി പറഞ്ഞു "സഖാവേ, പാ൪ട്ടിയ്ക്ക് വ്യക്തികളിലു്നിന്നും പണം വാങ്ങാ൯ നിയമമില്ല. (അതായിരുന്നു അന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാ൪ട്ടി!). അതുകൊണ്ടു് സഖാവിനു നി൪ബ്ബന്ധമാണെങ്കില് സഖാവ് ഈ പണവുംകൊണ്ടുപോയി കേരളത്തില്തതന്നെ പാ൪ട്ടിയ്ക്കുവേണ്ടി ഒരു പ്രസ്സും പത്രവും തുടങ്ങൂ". അങ്ങനെ പണം മുടക്കിയെങ്കിലെന്താ, ദേശാഭിമാനിയുടെ ഡയറക്ട൪മാരും ഷെയ൪ ഹോള്ഡ൪മാരും കുടുംബത്തിലെല്ലാവ൪ക്കും ജോലിയുമായില്ലേ?

[In response to Face Book Post 'Commemorating EMS Nampoothirippaadu' by Ratheesh Balakrishnan Sudharma on 18 March 2018]

Link: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2070523496557688&set=a.1374871832789528.1073741827.100008001721321&type=3&theater

24 March 2018
074. ജാതിപ്പേരുകളെ വാലുകളും ട്രേഡുമാ൪ക്കുകളുമായി കൊണ്ടുനടന്നു് മാ൪ക്കറ്റുചെയ്യുന്ന മാ൪ക്സിസ്റ്റു് നേതാക്ക൯മാ൪

ജാതിപ്പേരുകളെ വാലുകളും ട്രേഡുമാ൪ക്കുകളുമായി കൊണ്ടുനടന്നു് മാ൪ക്കറ്റുചെയ്യുന്ന മാ൪ക്സിസ്റ്റു് നേതാക്ക൯മാ൪

പി എസ്സ് രമേശ് ചന്ദ്ര൯

ജാതീയതയെ പൊളിച്ചടുക്കുന്നതിനുപകരം ജാതീയതയെ നിലനി൪ത്തുന്നതരം പരിപാടികളാണ് ഇന്ത്യയില് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു് മാ൪ക്സിസത്തിലു്നിന്നു് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നതാണ് യാഥാ൪ത്ഥ്യം. ഇന്ത്യയിലെ കടുത്ത ജാതീയവേരുകളെക്കുറിച്ചു പഠിക്കാനും വിലയിരുത്താനും വൈദേശിക രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക സിദ്ധാന്തമായ മാ൪ക്സിസത്തിന് പരിമിതികളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നത് ശരിയാണ്. മാ൪ക്സിസത്തി൯റ്റെ മൂന്നു് ഉറവിടങ്ങളായ ഇംഗ്ളീഷ് എക്കണോമിക്ക്സിലും ജ൪മ്മ൯ ഫിലോസ്സഫിയിലും ഫ്രഞ്ച് സോഷ്യലിസത്തിലും ഇതിനു സമാനമായ ജാതിഭിന്നതകളുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ സംഭാവനകള് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ പരിമിതികള് നിലവിലുള്ളപ്പോള്ത്തന്നെ അവയെ മറികടന്നു് ഇന്ത്യയിലെ മാ൪ക്സിസ്റ്റുകള് ജാതിബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചു പഠിക്കുകയും എഴുതുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതും ശരിതന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ടു് അവ൪ സ്വയം ജാതി ഉപേക്ഷിച്ചെന്നോ, ത൯റ്റേതല്ലാത്ത മറ്റുജാതിക്കാരെ സമ൯മാരായിക്കണ്ടുവെന്നോ അ൪ത്ഥമില്ല. സിദ്ധാന്തവും പ്രയോഗവും തമ്മില് ഓടിയാല് മുഴുക്കാത്ത ദൂരം ഇന്ത്യയിലെ മാ൪ക്സിസ്റ്റുകളില് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നേ ഫലത്തില് ഇതുകൊണ്ടു് അ൪ത്ഥമുള്ളൂ. എല്ലാം മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണെന്ന ചരിത്രയാഥാ൪ത്ഥ്യം അംഗീകരിക്കുമ്പോള്ത്തന്നെ 1964 ലെ പാ൪ട്ടിപ്പരിപാടിമാത്രം ഒരുകാലത്തും യാതൊരു മാറ്റങ്ങള്ക്കും വിധേയമല്ലെന്നൊരുതരം പിന്തിരിപ്പ൯ പ്രാങ് മുതലാളിത്ത ഫ്യുഡലിസ്റ്റു നയമാണ് മാ൪ക്സിസ്റ്റു പാ൪ട്ടി പിന്തുട൪ന്നിട്ടുള്ളത്. മുതലാളിത്തത്തെ പൊതുവെയും ഇന്ത്യയിലെ മുതലാളിത്തത്തെ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രാങ് മുതലാളിത്ത- ഫ്യുഡലിസ്റ്റു ഘടകങ്ങളടങ്ങിയതെന്നു വിലയിരുത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ പാ൪ട്ടിപ്പരിപാടി ഇതേ ഘടകങ്ങള്- അതായത് പ്രാങ് മുതലാളിത്ത, ഫ്യുഡലിസ്റ്റു ചിന്താഗതി- ഇന്ത്യയിലെ മാ൪ക്സിസ്റ്റുകാരുടെ മനസ്സിലും ജീവിതത്തിലും എത്രത്തോളം ആഴത്തില് വേരോടിയിട്ടുണ്ടെന്നു് പഠിക്കുകയോ സൂചിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. സഖാവ് ഈ എം ശങ്കര൯ നമ്പൂതിരിപ്പാടുമുതലു് സഖാവ് കോലിയക്കോട് എ൯ കൃഷ്ണ൯ നായ൪ വരെ ജാതിപ്പേരും വാലും ട്രേഡുമാ൪ക്കുപോലെ കൊണ്ടുനടക്കുകയും മാ൪ക്കറ്റുചെയ്യുകയും ചെയ്ത നേതാക്ക൯മാരുടെ നിര മാ൪ക്സിസ്റ്റു പാ൪ട്ടിയില്പ്പോലും എത്ര നീണ്ടതാണ്, അതുപോലെ മറ്റു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാ൪ട്ടികളിലും! ജാതിവാലുപോലും ഉപേക്ഷിക്കാ൯ തയാറില്ലാത്തവ൪ ജാതിവ്യവസ്ഥയുടെ ആഴത്തിലോടുന്ന എന്ത് കെട്ടുപാടുകളു് പൊട്ടിക്കാനാണ്? പാ൪ട്ടിയുടെ സംസ്‌ഥാനക്കമ്മിറ്റിയാപ്പീസ്സിനുള്ളിലും ജില്ലാക്കമ്മിറ്റി. ഏരിയാക്കമ്മിറ്റി, ലോക്കല്ക്കമ്മിറ്റിയാപ്പീസ്സുകള്ക്കുള്ളിലും കൂടിയിരുന്നു് മാ൪ക്സി൯റ്റെയും ലെനി൯റ്റെയും ഏംഗല്സി൯റ്റെയും ഫോട്ടോകകള്ക്കുകീഴിലിവ൪ ജാതിയുടെയും മതത്തി൯റ്റെയും ഉപജാതിയുടെയുമടിസ്ഥാനത്തില് ലോകു്സ്സഭാ, നിയമസ്സഭാ, പഞ്ചായത്തു് സീറ്റുകള് വീതംവെയ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചിവിടെ പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതുണ്ടെന്നു് തോന്നുന്നില്ല. ജാതിവ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ അവ൪ ചെയ്തുവെന്ന് ഇന്ന് ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നതെല്ലാം വെറും പ്രഹസ്സനങ്ങളു് മാത്രമായിരുന്നു. ക്യാപ്പിറ്റലിസവും സ്വന്തമായി ക്യാപ്പിറ്റലുണ്ടാക്കുന്നതി൯റ്റെ ഭ്രാന്തമായ വഴിയിലേയ്ക്കുതിരിഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും കൂടി സങ്കീ൪ണമാക്കിയ ജാതിക്കുരുക്കി൯റ്റെ പിടിയിലു്പ്പെട്ടുപോയ 'ഇന്ത്യയിലെ പിന്നോക്കസമുദായ ജനവിഭാഗങ്ങള് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു് പ്രസ്ഥാനത്തെ പ്രതീക്ഷയോടെ നോക്കിക്കാണുന്നു'വെന്നു് ഈ കുറിപ്പില് രചയിതാവായ ശ്രീ കേ ഏ വേണുഗോപാല൯ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് ശരിതന്നെയാണ്, പക്ഷെ അത് മാ൪ക്സിസ്റ്റു് പാ൪ട്ടിയെയാണോ തീവ്രനിലപാടുകളുള്ള മറ്റുവല്ല കമ്യൂണിസ്റ്റു് പാ൪ട്ടികളെയുമാണോ എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നതിലേ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളൂ.

[In response to Face Book post by K A Venugopalan on ‘Asokan Charuvil’s book Caste And Capitalism’ shared by Venugopalan Asokan on 23 March 2018]

Link: https://www.facebook.com/K.A.Venugopal/posts/380459459089712

23 March 2018073. ഇതുപോലെ മറ്റൊരു കുടുംബസ൪ക്കസ്സ് കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ?

ഇതുപോലെ മറ്റൊരു കുടുംബസ൪ക്കസ്സ് കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ?

പി എസ്സ് രമേശ് ചന്ദ്ര൯

ബി ഡി ജെ എസ്സി൯റ്റെ ജനനത്തിനുശേഷം കേരളത്തില് നടന്ന സകല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും തെളിയിച്ചത് അത് കുഴുതുരുമ്പുപിടിച്ച കുറെ സമ്പന്ന ഈഴവ൯മാരുടെ ഒരു അരാഷ്ട്രീയ കോക്കസ്സാണെന്നും കേരളത്തിലെ ഈഴവസമുദായത്തി൯റ്റെ യാതൊരു പിന്തുണയും അതിനില്ലെന്നുമാണ്, ആ സമുദായത്തിലെ അംഗങ്ങളിപ്പോഴും ഈ പുത്തനവതാരങ്ങളുടെ ചതിവലയില് വീഴാതെ കോണ്ഗ്രസ്സായും മാ൪ക്സിസ്റ്റായുമൊക്കെത്തന്നെ കഴിയുകയാണെന്നാണ്. കുറേപ്പേ൪ ബി ജെ പിയിലുമുണ്ട്. ദശാബ്ദങ്ങള് നീളുന്ന ഈ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലങ്ങളില്.നിന്നും അവരെ അട൪ത്തിമാറ്റിയെടുക്കാ൯ എന്ത് രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഭയാണ് ഈ അച്ഛ൯-മക്കള് സംഘത്തിനുള്ളത്? എവിടെ ഒരു കസ്സേരക്കിട്ടുമെന്നുകണ്ടാലും അവിടെച്ചെന്നു് അച്ഛായെന്നു വിളിക്കുന്ന സ്വഭാവം പലതവണ കാണിച്ചുകഴിഞ്ഞ സ്‌ഥിതിയ്‌ക്ക് ഇനി ഈ സമുദായത്തില്.നിന്നും ആരെങ്കിലും ഇവരുടെകൂടെക്കൂടുമോ? ഒരു കസ്സേരയ്ക്കുവേണ്ടി ഗതികിട്ടാപ്രേതങ്ങളെപ്പോലെ ആരോടെങ്കിലും ഇത്രയും കാലം കെഞ്ചിക്കരഞ്ഞുകേഴുന്ന മറ്റൊരു കുടുംബസ൪ക്കസ്സ് കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ?

[In response to news article ‘Why don’t you leave, BDJS? പോകും പോകും എന്നുപറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങോട്ടു പോകാ൯? ബിഡിജെഎസ് ലാഭമില്ലാത്ത ബിസിനസ്സായല്ലോ തുഷാറേ…’ in Azhimukham on 10 March 2018]

Link: http://www.azhimukham.com/offbeat-bdjs-political-crisis-bjp-alliance-thushar-vellapally/

12 March 2018
072. കോണ്ഗ്രസ്സൈക്കൃത്തി൯റ്റെപേരിലു് പ്രകാശ് കാരാട്ടും പിണറായി വിജയനും കോടിയേരിയും പാ൪ട്ടിയ്ക്ക് പുറത്തുപോകേണ്ടിവരുമോ?

കോണ്ഗ്രസ്സൈക്കൃത്തി൯റ്റെപേരിലു് പ്രകാശ് കാരാട്ടും പിണറായി വിജയനും കോടിയേരിയും പാ൪ട്ടിയ്ക്ക് പുറത്തുപോകേണ്ടിവരുമോ?

പി എസ്സ് രമേശ് ചന്ദ്ര൯

കേരളമൊഴിച്ചുള്ള മാ൪ക്സിസ്റ്റു പാ൪ട്ടിയുടെ സംസ്ഥാനഘടകങ്ങളെല്ലാംതന്നെ കോണ്ഗ്രസ്സുമായൊരു രാഷ്ട്രീയൈക്യംവേണമെന്ന് ചിന്തിച്ചുതുടങ്ങുകയും കേരള സംസ്ഥാനക്കമ്മിറ്റിയും അവരെവഴിതിരിച്ചുവിട്ട പ്രകാശ് കാരാട്ടുംമാത്രം അങ്ങനെയൊരു ഐക്യമേ പാടില്ലെന്നൊരു നിലപാടില്നിന്ന് മാറാ൯ തയ്യാറാകാതെ തുടരുകയുംചെയ്താല് മാ൪ക്സിസ്റ്റുപാ൪ട്ടി പിളരുകയില്ല, പക്ഷെ കേരളസംസ്ഥാനക്കമ്മിറ്റിയിലെ പ്രമുഖരും പ്രകാശ് കാരാട്ടും പുറത്താകും. ഒരു മലയാളികൂടിയായ പ്രകാശ് കാരാട്ടിനേയുംകൂടി ഉള്ക്കൊള്ളിച്ചുക്കൊണ്ടു് കേരളാക്കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാ൪ട്ടിയുണ്ടാക്കി അവ൪ക്കുപിന്നെയും ജനചൂഷണം തുടരാനാവും. എം വി രാഘവനും കെ ആ൪ ഗൗരിയമ്മയും ഇറക്കിവിടപ്പെട്ടപ്പോള് ചിരിച്ച പിണറായി വിജയനും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും അതെ സ്ഥിതി ഉട൯ വരാ൯ പോകുന്നുവെന്ന൪ത്ഥം. ഈ എം എസ്സിനെപ്പോലെ 'വയസ്സുകാലത്തു മര്യാദയ്ക്ക് അടങ്ങിയൊതുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കില് പുറത്താക്കി പടിയടച്ചു് പിണ്ഡംവെച്ചുകളയു'മെന്ന് പാ൪ട്ടിശ്ശാസ്സന നേരിടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മലയാളിയായ പാ൪ട്ടി ജനറല് സെക്രട്ടറിയെന്ന പേരുകൂടി പ്രകാശ് കാരാട്ടിന് ചാ൪ത്തിക്കിട്ടാ൯പോവുകയാണെന്ന വസ്തുതയുംകൂടി അവശേഷിക്കുന്നു. നാട്ടി൯പുറത്തുകാ൪ തമാശയ്ക്കു പറയുന്നപോലെ 'എല്ലാം പെട്ടെന്നായിരുന്നു, പോയിക്കിട്ടിയതു്'. കാരണം അത്രപെട്ടെന്നാണ്, ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വേഗത്തിലാണ്, ഐക്യാനുകൂലികളും ഐക്യവിരുദ്ധരുമെന്ന സ്ഥിതി സംസ്ഥാനക്കമ്മിറ്റിയ്ക്കുമേല് വന്നുപതിച്ചത്. ഇവ൪ പുറത്താക്കപ്പെടുമ്പോള് സംസ്ഥാനത്തുള്ള മുഴുവ൯ പ്രവ൪ത്തകരുടെയും മറ്റു നേതാക്ക൯മാരുടെയും പിന്തുണ ഇവ൪ക്കുകിട്ടുമെന്നു ചിന്തിക്കാ൯ യാതൊരു വഴിയുമില്ല. കാരണം മറ്റുനേതാക്കളില് ഒരു വ൯.വിഭാഗവും പ്രവ൪ത്തകരില് ബഹുഭൂരിപക്ഷവും കോണ്ഗ്രസ്സുമായൊരു ഐക്യത്തി൯റ്റെ അനിവാരൃതയെക്കുറിച്ചു് ഇപ്പോള്ത്തന്നെ ഗൗരവമായി ചിന്തിച്ചുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിണറായി വിജയനെയും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെയും ഇപ്പോള്ത്തന്നെ പുറത്താക്കപ്പെടാ൯ പോകുന്നവരെന്ന അകല്ച്ചയോടെയാണ്, ശ്രദ്ധയോടെയാണ്, പലരും കണ്ടുതുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഐക്യം വരുമ്പോള് അഖിലേന്ത്യാ നേതൃത്വത്തി൯റ്റെ കൂടെനില്ക്കുന്നവരാരെല്ലാം, ഐക്യവിരുദ്ധരെന്ന നിലപാടില് മുറുകെപ്പിടിച്ചു് ഇരട്ടച്ചങ്കോടെ നട്ടെല്ലുയ൪ത്തി അഖിലേന്ത്യാ നേതൃത്വത്തെ എതൃത്തുനിന്നു് പുറത്തുപോകാ൯ പോകുന്നവരാരെല്ലാം എന്ന് പലപ്രദേശങ്ങളിലും ഇപ്പോഴേ വാതുവെപ്പും വാഗ്വാദങ്ങളും തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഐക്യഅനുകൂലികളും ഐക്യവിരുദ്ധരുമെന്ന സ്ഥിതി വളരെക്കാലം തുടരുക സാധ്യമല്ല. പിണറായി വിജയ൯റ്റെ മുന്നിലുള്ള വഴി ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവ൯ സ്റ്റേറ്റുകളിലെയും സംസ്ഥാനക്കമ്മിറ്റികളെ ത൯റ്റെ വഴിയില് കൊണ്ടുവരുകയെന്നതാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തില് അതൊരിക്കലുമിനി നടക്കാ൯ പോകുന്നില്ല. പിന്നെയുള്ള വഴി വിജയനും കൂട്ടരും വാലുംമടക്കി ഐക്യതി൯റ്റെ വഴിയ്ക്കു പോകുന്നതാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനവും പാ൪ട്ടി സെക്രട്ടറി സ്ഥാനവും ഉപേക്ഷിക്കാതെ അതവ൪ക്കിനി കഴിയുകയുമില്ല. ആറ്റിങ്ങല് ജി സുഗുണനെപ്പോലെ ഒരു കേരളാക്കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാ൪ട്ടിയുടെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ മെമ്പ൪മാരായി പിണറായി വിജയനും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും കഴിയുന്നതൊന്ന് സങ്കല്പിച്ചുനോക്കൂ. അതുപോലെ പിണറായി കൊടിയേരിമാരുടെ യാതൊരു ശല്യങ്ങളുമില്ലാതെ ഒരഖിലേന്ത്യാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാ൪ട്ടിയുടെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ മെമ്പറായി സഖാവ് വി എസ്സ് അച്യുതാനന്ദ൯ കഴിയുന്നതും.

[In response to news article ‘C P I M needs new directional awareness- says Prakash Karaatt സി പി ഐ എമ്മിന് പുതിയ ദിശാബോധം വേണമെന്ന് പ്രകാശ് കാരാട്ട്’ in The Indian Telegram on 11 March 2018]

Link: http://www.theindiantelegram.com/2018/03/11/308521.html

11 March 2018071. മാ൪ക്സിസ്റ്റു് സ്വപ്നജീവികള്ക്കു് നിദ്രയില്.നിന്നുണരാ൯ വയ്യ: കേരളത്തിലെ കോണ്ഗ്രസ്സ്-മാ൪ക്സിസ്റ്റു് ഐക്യം.

മാ൪ക്സിസ്റ്റു് സ്വപ്നജീവികള്ക്കു് നിദ്രയിലു്നിന്നുണരാ൯ വയ്യ: കേരളത്തിലെ കോണ്ഗ്രസ്സ്-മാ൪ക്സിസ്റ്റു് ഐക്യം

പി എസ്സ് രമേശ് ചന്ദ്ര൯

മാ൪ക്സിസ്റ്റു പാ൪ട്ടിയെപ്പോലൊരു പാ൪ട്ടി കോണ്ഗ്രസ്സുപോലൊരു പാ൪ട്ടിയുമായി ഐക്യമുണ്ടാക്കുമ്പോള് പാ൪ട്ടിയ്ക്കുള്ളിലുടലെടുക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് ഭംഗിയായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയാഭ്യാസമാണ്. ഇതിനു പരിചയമുള്ളവ൪ പാ൪ട്ടിയ്ക്കകത്തിപ്പോഴധികംപേരില്ലെങ്കിലും പാ൪ട്ടിയ്ക്കുപുറത്തു് വളരെപ്പേരുണ്ട്. കോണ്ഗ്രസ്സുമായി മാ൪ക്സിസ്റ്റു പാ൪ട്ടി കൂട്ടുകൂടുന്നത് ഇത് ആദ്യമായിട്ടല്ല. ആദ്യം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയില്.നിന്നും തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞ കോണ്ഗ്രസ്സ് എസ്സുമായിട്ടായിരുന്നു ഐക്യം, പിന്നീട് കോണ്ഗ്രസ്സ് ഐയ്യുമായി തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞ ശ്രീ കെ കരുണാകര൯റ്റെ ഡി ഐ സിയുമായി. ഓരോ പ്രാവശ്യം കൂട്ടുകൂടുമ്പോഴും കുറെ റിബലുകള് അതിനെയെതി൪ക്കും. ഈ റിബലുകളോട് പാ൪ട്ടി നേതൃത്വം പറഞ്ഞുവന്നിരുന്ന വളരെ എക്സല്ല൯റ്റായ ന്യായങ്ങള് ഇപ്പോഴും അന്തരീക്ഷത്തില്ത്തന്നെയുണ്ട്- അതും ഇന്നത്തേതുപോലെ ആശയശുഷ്ക്കവും ചിന്താദരിദ്രവുമല്ലാത്ത, കുറേക്കൂടി ഇ൯റ്റല്ലക്ച്വല്ലായിരുന്ന അന്നത്തെ നേതൃത്വം പറഞ്ഞ യുക്തിസ്സഹമായ ന്യായങ്ങള്. കോണ്ഗ്രസ്സ് എസ്സുമായി ആദൃമായി കൂട്ടുകൂടിയകാലത്തു് കേരളത്തില് പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പുവന്നു. പശ്ചിമ ബെംഗാളില് സഖാവ് പ്രമോദ് ദാസ് ഗുപ്തയുടെ നേതൃത്വത്തില് കോണ്ഗ്രസ്സ്- മാ൪ക്സിസ്റ്റു് ഐക്യത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞതുപോലെ കേരളത്തിലും പലയിടത്തും ഈ ഐക്യത്തെ പ്രവ൪ത്തക൪ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. പലയിടത്തും അവ൪ പാ൪ട്ടിയുടെയും കോണ്ഗ്രസ്സി൯റ്റെയും സ്ഥാനാ൪ത്ഥികള്ക്കെതിരെ മത്സരിക്കുകയും ചിലയിടങ്ങളില് പാ൪ട്ടിയ്ക്കെതിരെ മാ൪ക്സിസ്റ്റു റിബലുകള് ജയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതുകൊണ്ടു് രണ്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രയോജനം- കോണ്ഗ്രസ്സുകാ൪ പരാജയപ്പെടുകയും മാ൪ക്സിസ്റ്റുകാ൪തന്നെ ജയിക്കുകയും ചെയ്തു; മാ൪ക്സിസ്റ്റു പാ൪ട്ടിയ്ക്ക് പ്രാദേശികമായുണ്ടായിരുന്ന അടിവേരുകള് പറിഞ്ഞുപോയതുമില്ല.

തിരുവനതപുരം ജില്ലയില് നന്ദിയോട്ട് ഒരു ഫുള്ള് റിബല് പഞ്ചായത്തുതന്നെ ജയിച്ചുവന്നു. മാ൪ക്സിസ്റ്റു പാ൪ട്ടി സംസ്ഥാനക്കമ്മിറ്റി പ്രത്യേകം ചാ൪ജ്ജുകൊടുത്തയച്ച ടി കെ രാമകൃഷ്ണനെയും വ൪ക്കല രാധാകൃഷ്ണനെയും ഔദ്യോഗിക കണ്.വെ൯ഷ൯ കഴിഞ്ഞു മടങ്ങിവരുമ്പോള് ഓടിവരുന്ന കാറിനുമുന്നിലെടുത്തുചാടി പ്രാദേശിക സഖാക്കള് തടഞ്ഞുവെച്ചു വിചാരണ ചെയ്തതും, വാമനാപുരം എമ്മെല്ലേയായിരുന്ന കല്ലറ വാസുദേവ൯ പിള്ളസ്സഖാവിനെ സ്വന്തം സഖാക്കള് തടഞ്ഞുവെച്ചു് ഘെരാവോ ചെയ്തപ്പോള് കോണ്ഗ്രസ്സ് നേതാക്കളും പോലീസ്സുംകൂടി അദ്ദേഹത്തെ മോചിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോയി പൊതുയോഗത്തില് പ്രസംഗിപ്പിച്ചതുമെല്ലാം ചരിത്രമാണ്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് ശ്രീ പിരപ്പ൯കോട് മുരളി നന്ദിയോട്ടെ റിബലുകളെ തിണ്ണമൂപ്പ൯മാരെന്നു വിളിച്ചാക്ഷേപിച്ചതും, പില്ക്കാലത്ത് അദ്ദേഹംതന്നെ ഒരു ലക്ഷണമൊത്ത തിണ്ണമൂപ്പനാണെന്നു് മുദ്രകുത്തപ്പെടാ൯ തുടങ്ങിയതും. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്ത്തന്നെയാണ് ശ്രീ വി കെ മധുകുമാ൪ ‘കോണ്ഗ്രസ്സൈക്കൃമാകാമെങ്കില് പിന്നെന്തുകൊണ്ട് കോണ്ഗ്രസ്സുടുപ്പുംകൂടിയിട്ടുകൂടാ'യെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യമായി ഖദറണിഞ്ഞു് കമ്മറ്റിയ്ക്കെത്തിയതും. ഒറ്റ കോണ്ഗ്രസ്സുകാര൯പോലും ജയിച്ചുവരാതാക്കുകയെന്നതായിരുന്നു അവരുടെ സ്ഥിരമായ ദീ൪ഘമായ തന്ത്രം; കോണ്ഗ്രസ്സ്-മാ൪ക്സിസ്റ്റു് സംയുക്ത സ്ഥാനാ൪ത്ഥി ലിസ്റ്റു് അംഗീകരിക്കാതിരിക്കല് മുതല് മുഴുവ൯ റിബലുകളെയും ജയിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതുവരെയുള്ളവയായിരുന്നു മാറിമറിഞ്ഞുവരുന്ന അവരുടെ അടവുകള്. പാ൪ട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള സ്ഥാനാ൪ത്ഥികളെ മത്സരിപ്പിക്കാതെ പി൯മാറ്റിയതും ഡമ്മി സ്ഥാനാ൪ത്ഥികളായിരുന്ന മുഴുവ൯പേരെയും റിബലുകളായി മത്സരിപ്പിച്ചതുമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു മര്യാദകളെ ലംഘിക്കാതെയുള്ള ആ പ്രവ൪ത്തകരുടെ ട്രിക്ക്. അവരോടൊപ്പം റെബലുകളായി മത്സരിച്ച സി പി ഐയുടെയും ആ൪ എസ്സ് പിയുടെയും സ്ഥാനാ൪ത്ഥികളെ അവരുടെ സ്വന്തം പാ൪ട്ടികള് പുറത്താക്കിയില്ലെന്നതും, ഔദ്യോഗികപക്ഷംചേ൪ന്ന് ചതിക്കാ൯ സാധ്യതയുള്ള ചാഞ്ചാടിനേതാക്കളെ അതിനനുവദിക്കാതെ പൂണ്ടടക്കം പിടിച്ചുനി൪ത്തിയെന്നതും അവരുടെ സൂക്ഷ്മതയായിരുന്നു.

സംസ്ഥാനക്കമ്മിറ്റിയുടെ നേരിട്ടുള്ള പ്രചാരണത്തെ തോല്പ്പിച്ചു് മുഴുവ൯ റെബലുകളും ജയിച്ചുവന്നു് ഒരു ഫുള്ള് റിബല് പഞ്ചായത്തുണ്ടാക്കിയതും, മുസ്ലിമുകളില്ലാത്ത നന്ദിയോട് പഞ്ചായത്തില് തൊട്ടടുത്തെ പെരിങ്ങമ്മല പഞ്ചായത്തില്.നിന്നും സഖാവ് എം എം ഹനീഫയെക്കൊണ്ടുവന്നു് പ്രസിഡ൯റ്റാക്കി മതനിരപേക്ഷതയ്ക്കു മാതൃക കാണിച്ചതും മാ൪കിസ്റ്റ് പാ൪ട്ടി സംസ്ഥാനക്കമ്മിറ്റിയെ അക്ഷരാ൪ത്ഥത്തില് ഞെട്ടിച്ചു. സമയവും ക്ഷമയും ഏകാഗ്രതയുമുണ്ടെങ്കില് സംസ്ഥാനക്കമ്മിറ്റിയുടെ കൈയ്യിലിരിപ്പിനെ ഏതാനും ബ്രാഞ്ചുകള്ക്കും ഗ്രൂപ്പുകള്ക്കും കൂടിച്ചേ൪ന്നുവേണമെങ്കിലും പൊളിച്ചടുക്കാ൯ കഴിയുമെന്നാണ് ഗ്രാമീണ ശക്തിയിലൂടെ ആ സഖാക്കളന്നു തെളിയിച്ചത്. ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് സംസ്ഥാനത്തു് ഒരേയൊരു റിബല് വേറെ ജയിച്ചുവന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തു് ഒരു കോ൪പ്പറേഷ൯ വാ൪ഡില്.നിന്നും ശ്രീ കളിപ്പാ൯കുളം സോമനായിരുന്നു.

ഇവരുടെയൊക്കെ പാ൪ട്ടിസ്ഥാനങ്ങള് തെറിച്ചുപോയോ ഇല്ലയോയെന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം നോട്ടുചെയ്യേണ്ടതാണ്. കേരളത്തില് മാ൪ക്സിസ്റ്റു പാ൪ട്ടിയില്.നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ട ആരെയെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും തിരിച്ചെടുത്ത ചരിത്രമുണ്ടോ? നന്ദിയോട്ട് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പോടെ അതും നടന്നു. കെ എസ് വൈ എഫ്ഫി൯റ്റെ പഴയകാലപ്രവ൪ത്തക൪ സൃഷ്ടിച്ച റിബലൊഴുക്കില് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലുംപെട്ടുപോയ നേതാക്കളായ ശ്രീ കെ രവീന്ദ്രനാഥ്, ടെയ്.ല൪ ബാബു, പേരയം ശശി എന്നിവരെ പുറത്താക്കിയിട്ടു് പാ൪ട്ടി മറ്റുള്ള പ്രവ൪ത്തകരോട് പറഞ്ഞു: 'നിങ്ങളാരുംപുറത്തല്ലെന്നോ൪ക്കുക, ഇവ൯മാരോട് മാത്രം നിങ്ങള് കൂട്ടുകൂടരുത്'. പക്ഷെ പ്രവ൪ത്തക൪ അവരെക്കൈവിടാതെ കൂടെത്തന്നെനി൪ത്തി സംസ്ഥാനക്കമ്മിയെ തോല്പ്പിച്ചു വിജയിക്കുകയും, അതേസമയം പാ൪ട്ടി ആ പ്രദേശത്തു കുറ്റിയറ്റുപോകാതെ കാക്കുകയും, അതിനാല്ത്തന്നെ കേരളത്തിലാദ്യമായി പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഈ മൂവരെയും പാ൪ട്ടി തിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. വേറെയെവിടെ നടക്കും ഇത്? സംസ്ഥാനക്കമ്മിറ്റിയെയെന്നല്ല സെ൯ട്രല്ക്കമ്മിറ്റിയേയും പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയേയുംപോലും ശരിയായ അടവുകളിലൂടെയും തന്ത്രത്തിലൂടെയും നിശ്ചയ ദാ൪൪ഢ്യത്തിലൂടെയും ഐക്യത്തിലൂടെയും ഒരുവഴിയ്ക്കു കൊണ്ടുവരാമെന്നവ൪ തെളിയിച്ചു.

വാമനാപുരം മണ്ഡലത്തിലെ നന്ദിയോട്, പാങ്ങോട്, പുല്ലമ്പാറ, കല്ലറ, വെഞ്ഞാറമൂട് പ്രദേശങ്ങള് ഹൃദയംകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്ന തലയുംകൂടിയുള്ള റിബലുകളായ സഖാക്കളുടെ കൂടാരങ്ങളാണ്- പുറത്താക്കപ്പെട്ട ശ്രീ എം വി രാഘവനും ശ്രീമതി കെ ആ൪ ഗൗരിയമ്മയ്ക്കും അവരെ കണ്ടിട്ടുകൂടിയില്ലെങ്കിലും ഇവിടന്നു പിന്തുണകിട്ടിയതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നു് മനസ്സിലായിക്കാണുമല്ലോ. നേതാക്കളുടെ ഉദീരണങ്ങളൊന്നുംതന്നെ ഇവിടെ ചെലവാകുകയില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ എമ്മെല്ലേയായ ശ്രീ കോലിയക്കോട് കൃഷ്ണ൯ നായരുടെ ഉദാഹരണം തന്നെയെടുക്കുക. ഒരു പണക്കാരനായതിനാല് ഇപ്പോള് സംസ്ഥാന ക്കമ്മിറ്റിയ്ക്കരുമയായ ഇദ്ദേഹം മു൯പ് ഒരു സാധാരണക്കാരനായ പാ൪ട്ടിസ്സഖാവിനെ വഞ്ചിച്ചപ്പോള് എന്ത് സംഭവിച്ചു? “പാ൪ട്ടിയനുഭാവിയായ ഒരു പോലീസ്സുകാര൯ ഇവിടെ കമ്മിറ്റിയില്പ്പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഐജീ” എന്നിയാള് ഒരു വനിതാ ഐജിയ്ക്കു രഹസ്യക്കത്തയച്ചു, ആ വിവരം പുറത്തുവന്നു- കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുലോകത്തെ ഏറ്റവും ഹീനമായ പാ൪ട്ടിവഞ്ചന, അതും ഒരു നിയമസഭാപ്രതിനിധിയില്.നിന്ന്! പ്രാദേശിക സഖാക്കള് അയാള്ക്കെതിരെ പാ൪ട്ടിയ്ക്കു പരാതിയയച്ചു. പാ൪ട്ടിയുടെ കണ്ട്രോള്ക്കമ്മീഷ൯ കുറ്റം തെളിയിക്കുകയും ഈ മനുഷ്യനെ പ്രാഥമിക മെമ്പ൪ഷിപ്പില്.നിന്നുപോലും പുറത്താക്കാ൯ നി൪ദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു, ഈ മനുഷ്യ൯ പുറത്തുമായി. ഇപ്പോള് വീണ്ടും ഉയ൪ന്നുവരുകയാണ്. ഇദ്ദേഹത്തെപ്പോലൊരാളിനു് ഉട൯തന്നെ എമ്മെല്ലേ സ്ഥാനം വെച്ചുനീട്ടിയ ഒരു സംസ്ഥാനക്കമ്മിറ്റിയെക്കുറിച്ച് എന്തുപറയണം? ഈ പാ൪ട്ടിയുടെ ഇനിവരുന്ന സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയാവാ൯ എന്തുകൊണ്ടും അദ്ദേഹം യോഗ്യ൯ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്തായിത്തീ൪ന്നാലും വാമനാപുരത്തുകാ൪ വിചാരിച്ചാല് വീണ്ടും ഒന്നുംതന്നെയല്ലാതാക്കി പഴയപോലെ വീട്ടില്ക്കൊണ്ടിരുത്തുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് കേരളം മുഴുവനുമുള്ള സാധാരണ പ്രവ൪ത്തക൪! ഇവരെവെച്ചാണ് കാലാനുസൃതമായ കോണ്ഗ്രസ്സ്-മാ൪ക്സിസ്റ്റു് ഐക്യം നടപ്പാക്കപ്പെടുകയോ നിരാകരിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യാ൯ പോകുന്നത്!! എന്നാല് കാലത്തി൯റ്റെ മാറ്റങ്ങള് ഇടങ്ങേറുകളും ഒറുപ്പ൯ചട്ടികളുമായ നേതാക്കളെക്കാള് നന്നായി മനസ്സിലാക്കുകയും നേതാക്കളെപ്പോലെ അഴിമതിപ്പണത്തി൯റ്റെ ആവശ്യമേയില്ലായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവ൪ത്തകരെവെച്ചു് അത് സാധ്യമാണുതാനും. അതിനു് കേരളാ മാ൪ക്സിസ്റ്റു പാ൪ട്ടിയുടെ നേതാക്കളെ പുറത്താക്കുകയും ഇന്ത്യ൯ മാ൪ക്സിസ്റ്റു പാ൪ട്ടിയുടെ നേതാക്കളെ കൊണ്ടുവരുകയും ചെയ്യണം.

മാ൪ക്സിസ്റ്റു പാ൪ട്ടിയിലെ നേതാക്കളും പ്രവ൪ത്തകരും തമ്മി്ല് ഒരു മഹാവ്യത്യാസമുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിസം ഹൃദയത്തി൯റ്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഭാഷയാണെന്നു് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് പ്രവ൪ത്തക൪; പണത്തിനുമേലേ പരുന്തും പറക്കില്ല, അതിനാല് എത്രയുംവേഗം മലപോലെ പണമുണ്ടാക്കണമെന്നു് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നേതാക്ക൯മാ൪. അതുകൊണ്ടു് നേതാക്കളെ മാറ്റണം. പ്രവ൪ത്തകരെ മാറ്റാ൯ ലക്ഷക്കണക്കിന് പുതിയ പ്രവ൪ത്തകരെ ഇനിയെവിടെനിന്നു് കൊണ്ടുവരും? നേതാക്കളെ മാറ്റണമെന്ന് പറയുമ്പോള് പിണറായി വിജയനും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും പോകുന്ന സ്ഥാനത്തു് ശിവ൯ കുട്ടിയും കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനും കയറിയിരിക്കുന്നതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഡിജിറ്റല് യുദ്ധം നടത്തുന്നതിനുള്ള മിടുക്കുകൊണ്ടാണ് ബി ജെ പി ത്രിപുരയില് മാ൪ക്സിസ്റ്റു പാ൪ട്ടിയെ ഒടിച്ചുമടക്കിയതെന്നു് നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഡിജിറ്റലായി ഫേസ് ബുക്കിലും ഗൂഗിള് പ്ലസ്സിലും ലിങ്ക്ഡ്-ഇന്നിലും തിരയൂ, മാ൪ക്സിസ്റ്റു പാ൪ട്ടിയുടെ സംസ്ഥാനക്കമ്മിറ്റിയാകാ൯ ആ൪ജ്ജവമുള്ളവരെ നമുക്കവിടെ കണ്ടെത്താം. അല്ലെങ്കില്ത്തന്നെ നാക്കെടുത്താല് അസഭ്യം മാത്രം പറയുന്ന മണിയെപ്പോലുള്ളവരെ എത്തേണ്ടിടത്തെത്തിക്കേണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാര൯ എവിടെയെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കില് അവ൯റ്റെയുള്ളിലൊരു റെബലും കുടിയിരിപ്പുണ്ടെന്നതൊരു സാമാന്യതത്ത്വമാണ്. ചിലയിടങ്ങളില് നേതാക്കളുടെ അഴിമതികാരണം ആ ജ്വാലയണഞ്ഞുപോകുന്നു, ചിലയിടങ്ങളിലതു് അണയാതെ രഹസ്യമായി ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഈ ലോകത്തിലൊരു ശക്തിക്കും അത് തടയാ൯ കഴിയില്ല. പിണറായി വിജയ൯റ്റെയും കോടിയേരി ബാലകൃഷ൯റ്റെയും അഴിമതികള്ക്കും സ്വജനപക്ഷപാതത്തിനും അധികാരാസക്തിയ്ക്കും അക്രമങ്ങള്ക്കും ഭീഷണികള്ക്കും ആ ജ്വാല അണയ്ക്കാ൯ കഴിയില്ല, കാരണം ഇവ൪ രണ്ടുപേരും ഇവരെപ്പോലുള്ള മറ്റുള്ളവരും ആ യുവലക്ഷങ്ങളുടെ അച്ഛനോ അമ്മാവനോ അല്ല.

[In response to various news articles on ‘Congress-Marxist Alliance in India Against BJP’ including ‘1. ത്രിപുരയിലെ പരാജയവും പാഠങ്ങള് ഉള്ക്കൊള്ളാ൯ തയ്യാറാകാത്ത സി പി ഐ എമ്മും, 2. കോണ്ഗ്രസ്സുമായി കൂട്ടുകെട്ടിന് സി പി ഐ എമ്മില് സമ്മ൪ദ്ദമേറുന്നു- on 05 March 2018]

Link: http://www.theindiantelegram.com/2018/03/04/305751.html

Mar 06 2018